รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สระบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กชายชินวัฒน์  ปราบพาล
2. เด็กชายศิขรินทร   คำสีสุข
 
1. นางเยาวเรศ   คำภีร์
2. นางสาวภูษณิศา  สิริรัตน์ไพศาล
 
2 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงปริสรา  คงพรหม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  นิบุญธรรม
 
1. นายสมเกียรติ  สุทนต์
2. นางสาวภูษณิศา  สิริรัตน์ไพศาล
 
3 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงมนทิราลัย  บุญท้วม
 
1. นางนภชนก  รื่นภาคแดน
 
4 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับดินดำ 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ฤทธิชู
 
1. นางสาววลักษ์สุดา  พึ่งทอง
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 1. เด็กชายคฑาวุธ  สุทธิโต
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทองปั้น
3. เด็กหญิงศิราณี  จี๋อุด
 
1. นายศุภกร  แสนสุข
2. นางสาวนิภาวรรณ  ชูวงษ์
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำสมพุง 1. เด็กชายกิตติกรณ์  ชูหมื่นไวย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนเดช
3. เด็กชายเอกราช  หวังข้อกลาง
 
1. นางสาวเกศรินทร์  ชูหมื่นไวย
2. นายธวัชชัย  ชาเหลา
 
7 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงไม้ 1. เด็กชายกัปปิยะ  ติ๊บมา
2. เด็กชายจิรายุ  บุญเชิญ
3. เด็กชายภูธเนตร  พันธ์มา
 
1. นางสาวปาริฉัตร์  บุญจง
2. นางสุจิตรา  มงคลเกตุ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงกุลกัลยา  ทัพพันธ์
2. นายคงสุวรรณ  โคติวัน
3. เด็กชายจอมพล  ดวงสุวรรณ
4. เด็กหญิงจิราภัทร  พลสาร
5. เด็กหญิงจุฑาภัทร  มุงรัง
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  นามศิริ
7. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กาลสุทธิ
8. เด็กหญิงชลธิชา  พิมยาง
9. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สีพาติ่ง
10. เด็กชายทวีชัย  ฉัตรกระโทก
11. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พิชัยโรจน์วงศ์
12. เด็กหญิงธิชา  เด็งแมะ
13. เด็กหญิงนวรัตน์  ทาอิ่ม
14. เด็กหญิงนันทการณ์  สมบูรณ์
15. เด็กหญิงนันทพร  รักษาโสม
16. เด็กหญิงนาตติยา  วรสุวรรณ์
17. เด็กหญิงประภาภรณ์  ภูมิวินี
18. เด็กชายพรชนัน  บุญฉุน
19. เด็กหญิงพรพรรณ  ประทายนอก
20. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สูงศรี
21. เด็กหญิงภัทรธิรา  พิมพ์เผือก
22. เด็กชายภูวนารถ  อรไชย
23. เด็กหญิงลลิตา  เกิดทรัพย์
24. เด็กชายวรรณวงศ์  วงศ์เสือ
25. เด็กหญิงวิจิตกัลญา  เทียมยม
26. เด็กหญิงวิภาดา  จงกลกลาง
27. เด็กชายวุฒิพงศ์  โคกราม
28. เด็กชายศิวัช  ศรีสุนันท์
29. เด็กชายสุภาพ  ม่วงอ่อน
30. เด็กชายอภิณฑพงษ์  คำล้าน
31. เด็กชายอัมรินทร์  เหล่าเขตกิจ
32. เด็กหญิงอาภัสรา  พวงพั่ว
33. เด็กหญิงอาริยา  ทองอั้น
34. เด็กชายอิธิพล  อินทร์อ่ำ
35. เด็กหญิงเกวลิน  ฉัตรกระโทก
36. เด็กหญิงเกศินี  ทรัพย์สงเคราะห์
37. เด็กชายเจษฎา  สีหะสิงห์
38. เด็กหญิงเดือนเต็ม  ธรรมตาล
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หันรอด
40. เด็กหญิงเอวรินทร์  เวทการ
 
1. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข
2. นายพิทักษ์พงศ์  สร้อยสังวาลย์
3. นางธนญา  ชนะพันธุ์
4. นางสาวนารา  นิลนันท์
5. นายพิรัชย์กฤษตย์  กระแสเวส
6. นางลำใย  อิ่มสิน
7. นางรานี  ตันสิน
8. นางนงนุช  คุ้มพันธ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 1. เด็กชายธีรเดช  ภควดีกุล
 
1. นายทรงวุฒิ  ศรีปรีชา
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายบัญชา  รัตนาภรณ์พลกุล
2. เด็กชายภัควัฒน์  ท่อนทอง
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
2. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนภูมิ  ชูกำแพง
2. เด็กชายอานนท์  ศิริปัญญา
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
2. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สมวิเศษ
 
1. นางสมคิด  สุวรรณเนตร
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชนัญญา  พงษ์พนัส
2. เด็กหญิงปรัชกมล  คำเรือง
3. เด็กหญิงวริศรา  ศรสุวรรณ
4. เด็กหญิงอภิษฎา  ไพโรจน์
5. เด็กหญิงอภิสรา  ไพโรจน์
 
1. นางสาวปรียาพร  โพธิรินทร์
2. นางสาวศิรภัสสร  พรมมา
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 99.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงณัฏฐพร  เชียงศรี
2. เด็กหญิงสุวิชา  เชยสำโรง
 
1. นางสาวสุทธิดา  ศรีนวลจันทร์
2. นางสาวจารุณี  วงเวียน
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายชัยณรงค์  วงศ์ศิริ
2. เด็กชายพัสสน  ผลโพด
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  วันยิ่ง
 
1. นางสาวปิลันธสุทธิ์  นาสถิตย์
2. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 1. เด็กหญิงเมย์วิกา  ศรีสมัย
 
1. นางวิมล  พึ่งภพ