รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สระบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงเมียวดี  แซ่ซิ้น
 
1. นางประจักษ์  ภูมินา
 
2 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐกรณ์  วงศ์กระจ่าง
 
1. นางสาวกฤษภัทชา  ชูเชิด
 
3 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร) 1. เด็กชายปัณณฑัต  ทวินันท์
 
1. นางสาวจงวิสุทธิ์  ยุทธชนะ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงพอใจ  เทียรทอง
 
1. นายประวิทย์  บุญต้น
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชมสุวรรณ
 
1. นายประวิทย์  บุญต้น
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  แซ่ล้อ
 
1. นางวรรณา  สง่างาม
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงสุทธินันท์  เปียสันเที๊ยะ
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  แจ้งศรี
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ทองสุพรรณ์
2. นางณาชยา  ศรีสา
 
8 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงนฤมลวรรณ  สง่าเม่น
2. เด็กชายนัฎ  รัตนวิจารณ์
 
1. นางสาวกิตติมา  คชรินทร์
2. นางพุทธชาด  วังบรรณ์