รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สระแก้ว เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงนิดารา  จิตร์สวัสดิ์
2. เด็กชายอริญชัย  ยอนหมื่น
 
1. นางสาวรัชยา  พรพงษ์กุล
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงชินันพร  สุขสาม
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ชูประเสริฐ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ดาวไธสง
 
1. นายนัฐพงษ์  พันธ์สระน้อย
2. นางสาวจันทร์จิรา  อินมะดัน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายบารมี  สุดแสง
2. เด็กชายเดโชชัย  พรหมเมตตา
 
1. นายสุริยา  เพลินหัด
2. นางธัญรัตน์  เพลินหัด
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กชายปาณัท  ศรีม่วง
 
1. นางขวัญชีวา  ใจประเสริฐ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กชายตี๋  สลึก
2. เด็กชายปัญญา  รา
 
1. นางอาศิรดา  ประทีปเด่น
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กหญิงชนินาถ   จันคนา
2. เด็กหญิงวาสิตา  หอมหวาน
3. เด็กหญิงวิภาวี  ลากระโทก
4. เด็กหญิงศิรภัสสร  ทิพย์มงคล
5. เด็กหญิงสุดาพร  วงค์ทำเนียบ
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  เย็นจิต
2. นางสาววิไลรัตน์  จันธิมา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงคีตภัทร  รินสบาย
 
1. นางลัดดา  สะตะ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงจัตุพร   วงค์สีนวน
2. เด็กหญิงจิระนันท์  แตงงามรัมย์
3. เด็กหญิงธิดาพร  บุญล้ำ
4. เด็กหญิงนันทินี  แพงคุณ
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เฟื่องฝอย
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วงค์สีนวน
7. เด็กหญิงสุกัญญา  พาสนุก
8. เด็กหญิงสุภาพร  อำพันธทอง
9. เด็กหญิงอรัญญา  นาควิเศษ
10. เด็กหญิงอรัญญา  เพ็ชรโกมล
 
1. นายโสธร  ดีจรัส
2. นางวนิดา  อุบลศักดิ์
3. นางมณฑิรา  เถื่อนคำ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงแก้วลัดดา  คำสามาน
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายขวัญชัย  เย็นเพิ่ม
2. เด็กชายจิรายุทธ  โวหาร
3. เด็กชายชาตรี  ดั้งขุนทด
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สนิทสนม
5. เด็กชายวีรพัฒน์  ช่วยสงคราม
6. เด็กชายโกวิทย์  โสมกูล
 
1. นางทิวาพร  หอมเย็น
2. นางสาลิณี  ประเสริฐสุข
3. นายบัญชา  ประเสริฐสุข
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กหญิงขวัญรัตน์   อยู่ขอบเวียง
2. เด็กหญิงณัฐวรา   กาลิพล
3. เด็กชายนครินทร์  แฟงฟัก
4. เด็กชายนิติพัฒน์  รามแก้ว
5. เด็กชายวีระศักดื์  จันบัติ
6. เด็กหญิงศุภกาญน์   จันทร์วิเศษ
 
1. นางวัชรา  ท้าวด่อน
2. นางสาวจรัส  อันทามา
3. นางสาวอัญธิญา  ราตรี
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงสนิท
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมวัน
3. เด็กชายทัยธนา  หยิบกระโทก
4. เด็กชายธีรเกียรติ  ขันคำ
5. เด็กชายปฏิพล  เชื้อบัวคำ
6. เด็กชายอภิชาต  สโมสร
7. เด็กชายอริญชย์  เวชพะพา
8. นายเกรียงไกร  สายสินธุ์
 
1. นายวสันต์  เผือกพันธ์
2. นายระนัย  วันดี
3. นายทิรพงษ์  โมห้างหว้า
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กหญิงอรสา  จินดารอง
2. เด็กหญิงอาภาสิริ   จันทร์หง่อม
 
1. นางสาวอรทัย  ใจทหาร
2. นางสมพร   ท้าวสาลี
 
14 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวัว 1. เด็กชายศุภกร  เนืองพันธ์
 
1. นางวิบูลย์  เนืองพันธ์
 
15 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กชายณัฐธนนท์  ผลใหญ่
 
1. นางฐานิตา  วินิจฉัย
 
16 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  สันสุข
 
1. นางสุภาพ  สุดหอม
 
17 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  อุบลราชธานี
2. เด็กหญิงปิยะดา  กองต๊ะ
3. เด็กหญิงพนิดา  จดจำ
 
1. นางประจวบ  ช่างต่อ
2. นายมงคลชัย  ช่างต่อ
 
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 1. เด็กชายกนกนันท์  สีกาลัง
2. เด็กหญิงสุชาดา  เข็มทอง
3. เด็กหญิงเกษศรินทร์  สีทองหลาง
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
2. นางธัญญาลักษณ์  สมหมาย
 
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กชายกวง  ประเสริฐศรี
2. เด็กชายวีรากร  ปราบกระโทก
3. เด็กชายศักดิ์ดา  ถาวรพา
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  กายสุข
2. นางสาวเกศราพร  กันอบ
 
20 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกุลสินี  มะนิคร
2. เด็กชายธิเบต  ชื่นอุรา
3. เด็กชายปาณัท  ปาสองห้อง
 
1. นางบุญสืบ  ปิยะนิตย์
2. นางสาววิจิตรา  มะลิลาย
 
21 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงตรีดาว  งามแสง
2. เด็กชายอนุสิทธิ์  คำดี
 
1. นางจารุณี   เอื้อเฟื้อ
2. นางสาวสุภาพร  ครูสอน