รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สระแก้ว เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 1. เด็กชายกิตติกวิน  มานะกรูด
2. เด็กชายวันชนะ  เพชรเจริญ
3. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ป้องภัย
 
1. นายประกอบ  ถามั่งมี
2. นายปราชญ์ศร  ตั้งสุข
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  อินทร์เอม
2. เด็กชายศราวุฒิ  ก้อนคำ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ชำนาญนา
4. เด็กหญิงสุวิชญา  แพนลา
5. เด็กชายเจริญทรัพย์  เจริญดง
 
1. นางสาวบังอร  บุญเจริญ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วสุดทา
2. เด็กชายธนกฤต  ธนะสินธุ์
3. เด็กชายศิรา  ปาสีเหล็ก
 
1. นางรัตนา  หนูศิริ
2. นางสาวปิยะนุช  โคตะยันต์
 
4 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเต้น 1. เด็กหญิงดารุณี  ผ่องใส
 
1. นางสาวชนัญชิดา  บุษดีวงค์
 
5 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายณัฐดนัย  โพธฺิ์ทองคำ
 
1. นายภิญโญ  ไชยภา
 
6 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พลับพลา
 
1. นางกัญญาภา  ขอดทอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายกีรติ  พรหมชาติ
2. เด็กชายณัฐพล  พลนุรักษ์
3. เด็กชายธนากร  ทำงาน
4. เด็กหญิงนิสา  ธนะวิทวีลาส
5. เด็กหญิงปิยะดา  ศรีจันทร์
6. เด็กหญิงวรากรณ์  บุตรวงษ์
7. เด็กหญิงวาสนา  มาเสือบอง
8. เด็กชายวิศรุต  เจิมขุนทด
9. เด็กชายอนิรุท  นวดไธสงค์
10. เด็กหญิงอารยา  พระสมสุข
 
1. นางสาวมาลัย  คงชมแพ่ง
2. นายธนพัฒน์  คำงาม
3. นางสาวสุริยา  ทองเหวียง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ยศพาลา
2. เด็กหญิงเพชราภรณ์  คงดี
 
1. นางสาวนิลปภัสร์  ศรีเจิมโรจน์
2. นางสาวสรวีย์  สิทธิชูสินพงษ์
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่แต้
 
1. นางสาวนิลปภัสร  ศรีเจิมโรจน์
 
10 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  พรหมทันใจ
 
1. นางสาวนิลปภัสร  ศรีเจิมโรจน์
 
11 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายชาครี  ศรีเวีียง
2. เด็กหญิงลูกน้ำ  ภู่โต
 
1. นางสาวณัชสุคนธ์  พรมมาก
2. นายธนพัฒน์  คำงาม
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กชายกิตติกร  ดวงจันทร์
2. เด็กชายปรวิท  ต้นจันดี
3. เด็กหญิงพรไพลิน  สารขำ
 
1. นางทัณฑิกา  เกิดไธสง
2. นายหทัยนาถ  โหนา
 
13 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กชายพีรพุฒิ  ทองสุข
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  สวัสดีสุข
3. เด็กชายอรรถพงษ์  แก้วหานาม
 
1. นายนายจำนงค์  ศรีสงวน
2. นายพรชัย  คำบุญเกิด
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงชลกานต์  ทองมา
2. เด็กชายปภังกร  ประยูรพิทักษ์
3. เด็กชายพงศ์ภรณ์  พิลึกนา
4. เด็กหญิงพิชนาฎ  พันลึก
5. เด็กหญิงฟ้าใหม่  ค้ารวย
6. เด็กหญิงสายธารทิพย์  ตะสันเทียะ
 
1. นางสาวเพียรผณิต  แก้วมณี
2. นางสาวอุทัยวรรณ  ผ่องศรีนวล
3. นางสาวมาลา  มุสิแก้ว
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายชนพล  หงษ์ทอง
2. เด็กชายชาคริส  จำปาไทย
3. เด็กชายณรงค์ชัย  ลมพัด
4. เด็กชายนิวิฐ  สามี
5. เด็กชายราชศักดิ์  ศรีทอง
6. เด็กชายสุทีป  แก้วลือชา
7. เด็กชายสุรวุฒิ  บุญโม
8. นายเลธวัช  โพธิ์อ่อน
 
1. นายอุกฤษฎ์  ไพยะเสน
2. นายนิกร  สุทธิผาสุข
3. นายจักรพงศ์  ฤทธิเดช
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีบุญเรือง
2. เด็กหญิงศิรินทรา  วงษ์จันทร์
3. เด็กหญิงสุนิษา  อนุอัน
 
1. นายวิวัฒน์  สุตะไล
2. นางวรรณเพ็ญ  พิสุทธิพงษ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. นายถนอมทรัพย์  ระมาตทอง
2. เด็กชายธนพล  คำมุง
3. นายพิพัฒน์  พรมภักดี
 
1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
2. นางสาวสายนภา  รักษาพล
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีสังวาลย์
2. เด็กหญิงลลิตา  ด้วงตะกั่ว
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สิงสมห์
 
1. นางสาวนันท์ธิดา   แจ่มเพ็ง
2. นางดวงใจ  แจ่มเพ็ง
 
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พลมหาชัย
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เจรดง
3. เด็กชายอรรฆพร  ผลาหาร
 
1. นางจุฬาภรณ์  สุขเจริญ
2. นางรัตนา  สุคันธิน
 
20 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายณฐกร  ไชยเลิศ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เนียมหอม
3. เด็กชายภูธเนศ  สอนบุญตา
 
1. นางจุฬาภรณ์  สุขเจริญ
2. นายพิเชษฐ์  หอมกลิ่น
 
21 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายธนพัต  บุญสุข
2. เด็กชายปรวัฒน์  ปองเพียร
3. เด็กชายอนุชิต  โปเดิม
 
1. นายอานนท์  ต่อมกระโทก
2. นางสาวใจจิตร  แก้วพินิจ