รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สมุทรสาคร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กหญิงฐากัญญา  กิจมณีมาศ
2. เด็กหญิงลลิตา  ดีเลิศ
3. เด็กชายสหรัฐ  ไชยศร
 
1. นางสาวอัจราวดี  จิตนารินทร์
2. นายมนตรี  ดีเลิศ
 
2 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กหญิงฉ้วนฉี  เฉิน
2. เด็กหญิงภวริศา  ขนอนเวศ
3. เด็กชายแสนดี  มณฑลผลิน
 
1. นางสาวอัจราวดี  จิตนารินทร์
2. นายสุวิทย์  มณฑลผลิน
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 1. เด็กชายธนพล  เพ็งจันทร์
2. เด็กชายธีรภัทร  แสงใหญ่
3. เด็กชายพงศกร  ตันจินดา
4. เด็กชายพงศภัค  แย้มนาม
5. เด็กหญิงวราภรณ์  มีประการ
6. เด็กหญิงวัชรินทร์  จ้อยชรัด
7. เด็กหญิงวันดี  บุญมาเลิศ
8. เด็กหญิงสิริยา  อันศักดิ์โก
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญเกิด
10. เด็กหญิงอรทัย  จันทร์เจริญ
 
1. นายวีรภัทร์  อ่วมมา
2. นายณัฏฐพล  พรมทอง
3. นายจารุวัตร  หัสดี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กหญิงกัลยาณี  วิภักดิ์
2. เด็กหญิงชนาภา  ใจมั่น
3. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  ทองทา
4. เด็กหญิงวรัญญา  อินทะนาม
5. เด็กหญิงสิริรัตน์ฐา  โยกัลยา
 
1. นางสาวอรชร  สังข์ทอง
2. นายชัยกฤต  อินทรเกษม
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายกมินทร์  รักธัญญาการณ์
2. เด็กชายปาราเมศ  เที่ยงบุญ
3. เด็กชายภาสกร  ชำนาญชื่น
 
1. นางสาวสาลิกา  สำเภาทอง
2. นางธัญญกาญจน์  พันธุ์ชาตรี
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พยุงตน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ขาวรามัญ
3. เด็กชายวีระวุฒิ  หลาบหนองแสง
 
1. นางสาวสาลิกา  สำเภาทอง
2. นายสิทธิศักดิ์  สุดชฎา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงพรสินี  ลายแก้ว
2. เด็กหญิงสุทามาศ  นิกพิมพ์
 
1. นางวิภา  นันทะเส
2. นางพัฒนมณี  เฮ้าเจริญ
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กชาย ภาคภูมิ  พันนาง
2. เด็กหญิงพิยดา  รอดบุญชู
 
1. นางพัฒนมณี  เฮ้าเจริญ
2. นายทวีศักดิ์  เฮ้าเจริญ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  หงส์ทอง
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  ใยไหม
3. เด็กหญิงชวิศา  ฉ่ำโสฬส
4. เด็กหญิงวรรณิศา  ศรีชัย
5. เด็กหญิงสิริญา  เที่ยงนา
6. เด็กหญิงอัญชลี  เปลี่ยนขำ
 
1. นางวนิดา  ชาวน้ำวน
2. นางสาวสุนิสา  ดีพรม
3. นางสาวจิราวัลย์  วงค์ษาเนา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวรวุฒิ  อินชูกุล
 
1. นางวาสนา  ฤกษ์สิริศุภกร
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชีผ้าขาว 1. เด็กหญิงณิพาพร  โพธิ์พะเนาว์
2. เด็กหญิงดวงดาว  ไม่ทราบสกุล
3. เด็กหญิงนิลฎา  ชาวขมิ้น
4. เด็กหญิงพิว  ไม่ทราบสกุล
5. เด็กชายระวิอองมอญ  ไม่ทราบนามสกุล
6. เด็กชายวินทู  ไม่ทราบสกุล
7. เด็กหญิงสา  ไม่ทราบสกุล
8. เด็กหญิงสุนธรีย์  พลีพลอย
9. เด็กชายอธิยุต  วิถี
10. เด็กหญิงเดือน  ไม่ทราบสกุล
11. เด็กหญิงแจ่มใส  ไม่ทราบสกุล
12. เด็กชายแจ๊ค  ไม่ทราบนามสกุล
13. เด็กชายโซโซอาว  ไม่ทราบนามสกุล
14. เด็กชายโทนนาย  ไม่ทราบนามสกุล
15. เด็กหญิงโมน  ไม่ทราบสกุล
 
1. นางสาววัชรีวรรณ  ออกประทุม
2. นางสาววาสนา  กฤษณา
3. นางสาวรัตนาภรณ์  แสงทอง
4. นายพีระพงษ์  กิติราช
5. นางสาวสุณิสา  โทรัตน์
 
12 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กชายวันชัย  ก้อนเงิน
 
1. นางสาวรัตนา  จันทร์ประชุม
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนางสาว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ธนิกุล
2. เด็กชายสุชานันท์   ทองดี
 
1. นายสิทธิพงษ์   วงศ์สุวรรณ
2. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงปนัดดา  ช้างดำ
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  สร้อยสมจิตร์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ขนันไทย
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  พญาชน
2. นางกมลรัตน์  จันทร์ผล
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ดำเวียงคำ
2. เด็กหญิงพิชญาภา  สร้อยสมจิตร์
3. เด็กหญิงศรีกัญญา  ชะฎาทอง
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  พญาชน
2. นางสาวเยาวนาถ  วินสน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกรวิชย์   ศรศิริธรรมกุล
2. เด็กชายธนนันท์   วิเชียรปัญญา
 
1. นายถวิล   แซ่ตั้ง
2. นางสาวเกตุมณี   กินโนนกอก
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชมพูนุท  จันทร์ทับทิม
 
1. นายนรินทร   ประเทศ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพ่อลาฮี   -
2. เด็กหญิงรัชพร   ปูนทอง
3. เด็กหญิงลลิตภัทร   แย้มมีกลิ่น
 
1. นางสาวนันทนา   นนทรักษ์
2. นางสาวรุ่งอรุณ   ฮวดสุนทร
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กชายชนกันต์  เจียมเยื่อเพ็ง
2. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  เณรเฉย
3. เด็กหญิงวลัยวรรณ  สิทธิสถาน
4. เด็กหญิงอรนุช  มีเย็น
5. เด็กหญิงเกวลิน  ปานดำ
6. เด็กชายไชยยุทธ  เข็มกำเหนิด
 
1. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
2. นายสุทธิพงษ์  ดำเผือก
3. นางลักษณา  จีนแพ้ว
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กชายกฎหมาย  เทียนไชย
2. เด็กชายกฤษณ  แสงบ้านเหนือ
3. เด็กหญิงกษมา  เสงี่ยมงาม
4. เด็กหญิงกัลยกร  นกเกิด
5. เด็กหญิงกัลยาณี  งามกาละ
6. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์คลองตัน
7. เด็กชายจักรรินทร์  บางกรวย
8. เด็กชายชนะศึก  ทรงสุวรรณ์
9. เด็กหญิงชลธิชา  งามกาละ
10. เด็กชายชวนากร  วงค์แวววัลย์
11. เด็กชายชาญณรงค์  ปานดำ
12. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปานดำ
13. เด็กชายธนกฤต  จิตต์อำไพ
14. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์คลองตัน
15. เด็กหญิงนภา  ยืนยง
16. เด็กหญิงนรินทร  ปิ่นทอง
17. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  สมบูรณ์
18. เด็กชายนวพล  ปานดำ
19. เด็กชายนิติกร  เฮงสกุล
20. เด็กชายปฏิพล  เจียมเยื่อเพ็ง
21. เด็กหญิงประภัสสร  สมบูรณ์
22. เด็กหญิงปัทมา  หลินลาโพธิ์
23. เด็กหญิงมันทนา  เชื้อรามัญ
24. เด็กชายยุทธพงษ์  บรรเทาทุกคตะ
25. เด็กหญิงรจนา  โชดัง
26. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ทรงสุวรรณ์
27. เด็กชายวรายุทธ  คงทรัพย์
28. เด็กชายวัชรินทร์  แข็งฉลาด
29. เด็กชายวิชญ์พล  วรรณอุบล
30. เด็กชายวีระวัฒ์  ภักดีวงษ์
31. เด็กชายวุฒิชัย  โพธิ์ใหญ่
32. เด็กหญิงศิริพร  ขันทองดี
33. เด็กชายศุภกร  รุธิรบริสุทธิ์
34. เด็กชายศุภกร  นันทตันติ
35. เด็กหญิงสุชานาถ  เอี่ยมสำอางค์
36. เด็กหญิงสุรารักษ์  จีนแพ้ว
37. เด็กหญิงอนันตพร  เดชปรารมย์
38. เด็กชายอนุชิต  สาวารักษ์
39. เด็กชายเกริกกล้า  ประสพนุ่น
40. เด็กชายเกื้อพสิษฐ์  จันทร
 
1. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
2. นางลักษณา  จีนแพ้ว
3. นางสาวรักษิณา  สำเภาทอง
4. นางสาวพิมพ์ประภา  รุ่งเรือง
5. นางมนทกานติ  ล้วนประเสริฐ
6. นางสาวน้องนุช  ตีรมาโนช
7. นายไกรสร  ตะลุ่ม
8. นางสาวศานต์ฤทัย  พรรณสุข
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กหญิงกนกนุช  จิตต์อำไพ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  มณีประเสริฐ
3. เด็กชายคณิน  ศรีสุข
4. เด็กหญิงจินตพร  รุ่งเรื่อง
5. เด็กหญิงจินตภา  รุ่งเรื่อง
6. เด็กชายชนกันต์  เจียมเยื่อเพ็ง
7. เด็กหญิงชมพู่  แสงแก้ว
8. เด็กหญิงชิดชนก  เอี่ยมเทียม
9. เด็กหญิงช่อฟ้า  ทรงสุวรรณ์
10. เด็กชายฐากูร  เนียมนาค
11. เด็กชายณัชพล  สินทะเกิด
12. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  เณรเฉย
13. เด็กหญิงบุษกร  ปานนิล
14. เด็กหญิงปณิตา  วิชิต
15. เด็กชายปรเมศร์  ธะสดวก
16. เด็กหญิงปิยธิดา  เดชทอง
17. เด็กชายปิยะ  บุญมาก
18. เด็กชายภัทรพล  ภักดีวงษ์
19. เด็กหญิงมะลิวัลย์  กวินยวง
20. เด็กหญิงวรรณิดา  โชดัง
21. เด็กชายวรเวช  ปานนาค
22. เด็กหญิงวลัยวรรณ  สิทธิสถาน
23. เด็กหญิงวาสิณี  ช้างพลี
24. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ภักดีวงษ์
25. เด็กหญิงสริภัทร  โชดัง
26. เด็กชายสิทธิพล  คำจ๊ะ
27. เด็กชายสุกฤต  ทรัพย์รุ่งเจริญ
28. เด็กชายสุทธิศาล  พันธุ์
29. เด็กหญิงสุพรรษา  ชาวกรุง
30. เด็กหญิงสุราลัย  พิพัฒน์ธนาพร
31. เด็กชายอชิตพล  ปานจูน
32. เด็กชายอนุชา  เกตุสกุล
33. เด็กหญิงอรนุช  มีเย็น
34. เด็กชายอรรถพล  เนียมนาค
35. เด็กหญิงเกวลิน  ปานดำ
36. เด็กชายเกียรติศักดิ์  รอดวิมุติ
37. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ทรงสุวรรณ์
38. เด็กชายเอกราช  อินทร์แย้ม
39. เด็กหญิงแสงระวี  เจียมเยื่อเพ็ง
40. เด็กชายไชยยุทธ  เข็มกำเหนิด
 
1. นางสาวปวีณา  บางประยงค์
2. นายพรเทพ  เชื้อทอง
3. นายศักดิ์ดา  จำปามี
4. นายวชิระ  อ่อนจันทร์
5. นายสุทธิพงษ์  ดำเผือก
6. นางลักษณา  จีนแพ้ว
7. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
8. นางสาวแพรวนภา  กมลรัตน์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ป้องกัน
2. เด็กชายพลกฤต  โพธิ์พันธ์
3. เด็กหญิงศุภณัฐ  นวลสุวรรณ
 
1. นางเยาวนุช  เกรียงสมุทร
2. นางธัณย์จิรา  พลายรัศมี
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศิริมงคล 1. เด็กชายปลาย  ไม่ปรากฏนามสกุล
2. เด็กชายอาวเมียละ  ไม่ปรากฏนามสกุล
3. เด็กชายแยลินาย  ไม่ปรากฏนามสกุล
 
1. นายราชัน  ขวัญสวัสดิ์
2. นายอภิวัฒ  บุญภมร
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 1. เด็กชายสุทธพจน์  อรรถกำธร
2. เด็กชายเสกสรร  ณ นคร
 
1. นายภิญโญ  เชียงน้อย
2. นายณัฐพงศ์  สุยรา
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงคำเสาร์  -
2. เด็กหญิงคูนมี  ยอดมนี
3. เด็กชายธนภัทร์  งามดอกไม้
4. เด็กหญิงพร  บุญทอง
5. เด็กชายสามยอด  ตามาด
6. เด็กชายใหม่  พนมพร
 
1. นายธานี  ประยูรอนุเทพ
2. นางปัทมา  ประยูรอนุเทพ
3. นายยศธนา  พรมมาโฮม
 
26 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 1. เด็กชายชยากร  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายวรเมธ  รักษา
3. เด็กชายสีหราช  เหมือนละม้าย
 
1. นายนิทัศน์  นิทัศน์โภคิน
2. นางสาวนันทนา  จามจุรีย์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. นางสาวกนกวรรณ   ทองแสงอรุณ
2. เด็กชายกันตพัฒน์   จักรชุม
3. เด็กหญิงธัญชนก   ขุนาพรม
4. เด็กหญิงมณีรัตน์   หันตะคุ
5. นางสาววัสสกาล   วงศ์จันทร์
6. เด็กชายวุฒิพงษ์  สวัสดี
7. นางสาวศิริรักษ์   ค้ากลาง
8. นางสาวสุพัตรา   เบาะแส
9. เด็กหญิงสุภรพัชร   เอกพงษ์
10. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญประคอง
11. เด็กหญิงอรุณี   ทองแสงอรุณ
12. เด็กหญิงอารยา   ผมน้อย
 
1. นางสาวธิติรัตน์  บุตรเทศ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนากานต์  ชัยพฤกษ์ชัยศรี
3. นางสาวอภิรดี  จันทร์หงษ์
4. นางสาวธัญพร  บุญส่ง
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สุดใจ
 
1. นางจารุณีย์  เจาะใจดี
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สุริยันต์
2. เด็กหญิงจุฑาทภา  กิจตะไชย
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  บุ้งทิม
4. เด็กหญิงปทิตญา  ภูกิจคุณาเดชาการ
5. เด็กหญิงสุวพัชร  บุญตานนท์
 
1. นางสาวทิพวัลย์  เวียงนนท์
2. นางจริยา  ปิ่นต้นวงค์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงนัฐฌนนท์  รอดแทน
 
1. นางสาวพวงทิพย์  หมุยจินดา
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กชายรพีพัฒน์  ทวีผล
 
1. นายอมรเทพ  ปานสาคร
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา 1. เด็กหญิงสาธิกา  สมหวัง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  คำพันธุ์