รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สมุทรปราการ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  เกตุดี
2. เด็กหญิงจุฑามณี  สวนม่วง
3. เด็กหญิงเอวิกา  ขำเถื่อน
 
1. นายฌัญชกร  ปีมะแม
2. นางสาววรกมล  นากเกิด
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงกิตยา   สท้านอาจ
2. เด็กหญิงชาลิสา   เงินโพธิ์กลาง
3. เด็กหญิงพรพรรณ   ศรีเมือง
 
1. นางสาวกาญจนา   ดีแสง
2. นางสาววรรัตน์   สุวรรณไตร
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 1. นางสาวกมลทิพย์  ช่วยทัด
2. เด็กหญิงกานดา  มุมประภัย
3. เด็กชายธีรเดช  ทรงสวัสดิ์วงศ์
4. เด็กหญิงปณิตา  ธรรมา
5. เด็กหญิงพรกนก  สุขเย็น
6. นางสาววณิดา  ชำนาญผล
7. นายวรากร  ผิวงาม
8. นายศักดิ์รินทร์  ขุนอาจ
9. เด็กชายอาณัติ  ศักดิ์เสรีกุล
10. เด็กหญิงอิงลดา  สมสืบ
 
1. นายพรทวี  แท่งทอง
2. นายอดิเทพ  ปั้นเมือง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงปิยะดา  ขุ่มด้วง
 
1. นางสาววิภาดา  ไกรสำอาง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงโยษิตา  ทรัพย์ทวีพงศ์
 
1. นายนิธิ  ศรีสว่าง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ตาลป๊อก
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์บำรุง
3. เด็กชายธนกร  แดงเนียม
4. เด็กหญิงธัญชนก  พัดโบก
5. เด็กหญิงปฐมาวดี  มหาอุป
6. เด็กชายพรคชรัตน์  รักษาจิตต์
7. เด็กหญิงศศิภา  อุดมพัฒท์
8. เด็กหญิงแพรวพรรณ  คำนึง
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
2. นางปุญญาภา  สิงห์บำรุง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์บำรุง
2. เด็กชายชิษณุชา  ชลสิทธางกูร
3. เด็กชายธนกร  แดงเนียม
4. เด็กหญิงธัญชนก  พัดโบก
5. เด็กชายธีริศรา  อุดมพัฒท์
6. เด็กหญิงปนัดดา  ขุนนคร
7. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
8. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เวชชูแก้ว
9. เด็กชายพรคชรัตน์  รักษาจิตต์
10. เด็กชายภาคินยฐ์  แก้วสงคราม
11. เด็กหญิงรุจิราภา  ช่วงโชติ
12. เด็กหญิงวิรินยุภา  ปราบพาล
13. เด็กหญิงศศิภา  อุดมพัฒท์
14. เด็กชายสิรภัทร์  เฉลียวคำนวณ
15. เด็กชายสุวรรณภูมิ  สายทอง
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
2. นางปุญญาภา  สิงห์บำรุง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กชายชิษณุชา  ชลสิทธางกูร
2. เด็กชายธนกร  แดงเนียม
3. เด็กชายธนภณ  อัมพิมปภา
4. เด็กหญิงธัญชนก  พัดโบก
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สีดา
6. เด็กหญิงปฐมพร  ลิ้มปรีดี
7. เด็กหญิงปฐมาวดี  มหาอุป
8. เด็กหญิงปณิตา  อนันตวรสกุล
9. เด็กหญิงปนัดดา  ขุนนคร
10. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
11. เด็กชายพงศ์พัทธ์  โสมศรี
12. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เวชชูแก้ว
13. เด็กชายวรินทร  นามศักดิ์สวัสดิ์
14. เด็กหญิงศศิภา  อุดมพัฒท์
15. เด็กหญิงสมฤทัย  มานิช
16. เด็กชายสิรภัทร์  เฉลียวคำนวณ
17. เด็กชายสุวรรณภูมิ  สายทอง
18. เด็กหญิงอนงลักษณ์  สุขประเสริฐ
19. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  รื่นสุข
20. เด็กหญิงแพรวพรรณ  คำนึง
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
2. นางปุญญาภา  สิงห์บำรุง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงกุลจิราภรณ์  แก้วประเสริฐชุติมา
2. เด็กชายชนัญชัย  ทวีศักดิื์
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  สุกคง
4. เด็กชายดนุสรณ์  สกุลน้อย
5. เด็กหญิงทรงวิลัย  เกษทอง
6. เด็กชายธนภัทร  ประเสริฐศิล
7. เด็กชายธนวัฒน์  เจนแพทย์
8. เด็กชายพงศกร  ผลพิมาย
9. เด็กชายพรรษา  สืบมี
10. เด็กชายภูวดล  พูลพิพัฒน์
11. เด็กหญิงรัญชิดา  มิตรมาศ
12. เด็กหญิงลิลลดา  ปรีดี
13. เด็กหญิงสายชล  ฟักบุญเลิศ
14. เด็กชายอดิศักดิ์  ใจสว่าง
15. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทัพชารี
16. เด็กหญิงอมิตตา  หลงสมบุญ
17. เด็กชายอัครวิทย์  พุทธขันธ์
18. เด็กหญิงอารีรัตน์  พิหูสูตร
19. เด็กหญิงเกวลิน  ทองบ่อ
20. เด็กชายเดชมงคล  วัดแผ่นลำ
 
1. นางสาววรางรัตน์  พินิจธนสาร
2. นายเอกพล  กาวีวน
3. นางสาวสรารัตน์  คล้ามกลั่น
4. นางสาวน้ำฝน  เหล่าทา
5. นายภัทรลักษณ์  ธรรมวิจิตร
6. นางสาวดอกไม้  ลุนมา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กหญิงชินัญทร  เมธิธนศิล
 
1. นางสาวภัทร์นิภา  แซ่อึ้ง
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงทองขวัญ  นางวงศ์
2. เด็กหญิงทองศิริ  หนชัย
3. เด็กหญิงปาตาลี  ขอย้ายกลาง
4. เด็กหญิงพิลาวรรณ  เสียงดัง
5. เด็กหญิงวรัทยา  สีทอง
6. เด็กหญิงวริศรา  พวงใส
7. เด็กหญิงสุธาวัลย์  สีขัว
8. เด็กหญิงสุรางคณา  พรมจันทร์
 
1. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
2. นางสาวภัสสรา  มูลสา
3. นางจารุวรรณ  มหามาตย์
4. นางสาวณัฐวรรณ  บุญกล่อม
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เหล็งรัมย์
2. เด็กหญิงชญานี  บุรีรัตน์
3. เด็กหญิงดารินทร์  สีมุดดา
4. เด็กหญิงธิติมา  หนูวงศ์
5. เด็กหญิงปณิดา  วัชรทัศนกุล
6. เด็กหญิงพัชราภา  คำหมี
7. เด็กหญิงพีนรัตน์ฏา  แซ่เตียว
8. เด็กหญิงสายสุนีย์  พึ่งพัก
9. เด็กหญิงสุนันทา  พรมวงศ์
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สรณะไตร
 
1. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
2. นางสาวภัสสรา  มูลสา
3. นางสาวเนตรนภา  ใจวันดี
4. นางสาวเหมวรรณ  นาเมืองรักษ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ปานทอง
2. เด็กชายเอนก  เอี่ยมยัง
 
1. นายณฐกร  น่วมอินทร์
2. นางสาวอารดา  เจตนเสน
 
14 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนามแดง 1. เด็กชายกฤษฎา  โพธิ์ชัยสาร
2. เด็กชายจักรินทร์  สมจิตต์
3. เด็กชายสุทธิภัทร  ยอดจิตร
 
1. นางสาวนารินทร์   ดาวไธสง
2. นางสาวศรัญญา   ชัยนาม
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงพัชรพร  ภูดีทิพย์
 
1. นางสาวอัมพร  แกล้วกล้า
 
16 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กชายณัฐภูมิ  เทียนชัยอนันต์
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 1. เด็กชายชัชวาล  เสวีวัลลภ
 
1. นายภราดร  แสงอุไร
 
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงหิม
2. เด็กหญิงภัทรวี  โคตะบิน
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  วุฒิยา
 
1. นางจินตนา  ประทีป ณ ถลาง
2. นางสาวนงนุช  ชื่นชม