รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สมุทรปราการ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงฉัตรทริกา  แย้มเหมือน
 
1. นางสาวนันทพร  แก้วหาญ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  สุขดี
 
1. นางสาวพรทิพย์  ยอแซ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1. เด็กชายกฤษดา  ขันแข็ง
2. เด็กหญิงกวิตา  กิตติโชตินราแย้ม
3. เด็กหญิงกัญชริญา  ภันทิลาธนภัทร
4. เด็กชายจิรพัฒน์  ปราโมทกุล
5. เด็กหญิงจิราภา  จูงาม
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยอดทองหอม
7. เด็กหญิงณัฏฐพร  ดีสุพรรณ์
8. เด็กหญิงณัฐชา  ขำปากพลี
9. เด็กหญิงธัญญารัตน์  นามภักดี
10. เด็กหญิงธัญญาเรศ  นามภักดี
11. เด็กชายนรวร  เมืองมูล
12. เด็กหญิงนาตาชา  โพธิ์ศรี
13. เด็กหญิงปริยาภรณ์  หิรัญยะนันท์
14. เด็กหญิงพรทิพย์  เผือกนอก
15. เด็กหญิงมัณฑิตา  สุขดี
16. เด็กหญิงวิกานดา  อุดตัน
17. เด็กหญิงสิริยากร  ประดิษฐสอน
18. เด็กหญิงสุนันทา  สุวรรณพงค์
19. เด็กหญิงหาดทราย  แสงอรุณ
20. เด็กหญิงอภิญญา  ทองบุญเรือง
 
1. นางสาวพรทิพย์  ยอแซ
2. นายสมชาย  พึ่งอิ่ม
3. นายวิภาส   เลิศนราวาทิต
4. นางสาววาสนา  พ่วงวิจิตร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายพลวัต  เชาวรานนท์
 
1. นางลอองดาว  ภิญโญวุฒิไกร
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ฟั้นเฟือย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มิถอย
3. เด็กหญิงชนม์ชนก  ช่างปรุง
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โคตรพัฒน์
5. เด็กหญิงณภัค  เจริญสุขโชค
6. เด็กหญิงณภัทร  สูนไธสง
7. เด็กหญิงตันติมา  มิตรวงษา
8. เด็กหญิงนันทนัช  บาดริปราสาด
9. เด็กหญิงบุณยานุช  ตงลิ้ม
10. เด็กหญิงภัทรภรณ์  โคตรวงศ์
11. เด็กหญิงภาวินี  บุญเกิด
12. เด็กหญิงวีนัส  ประสาทเกษการณ์
13. เด็กหญิงศุภนุช   ชารัมย์
14. เด็กหญิงสกุณา  เต็งรัง
15. เด็กหญิงสิรกรานต์  ศรีหมื่นแกน
16. เด็กชายหฤษฎ์  ชัยภิรมย์สุข
 
1. นางประกายรัตน์  ดรุณพันธ์
2. นายขจิตพงศ์  ลาภโชค
3. นายรณภพ  แก้วมาก
4. นางสาวหทัยวรรณ  พันธุมิตร
5. นางสาวฤทัย  ทาวุ่น
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายธนพล  พันธ์ส้ม
2. เด็กชายธนวัฒน์  ธีระพจน์โสภณ
3. เด็กชายวิทวัส  เพ็ชรกำแหง
4. เด็กหญิงวิริยอร  บุญรัตนาคม
5. เด็กชายอัครชัย  ประจันทร
 
1. นายขจิตพงศ์  ลาภโชค
2. นางสาวฤทัย  ทาวุ่น
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวราธรณ์  หวานใจ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  หวานใจ
3. เด็กชายสิทธินนท์  ทรัพย์มาก
 
1. นางสาวสุวรรณา  สรวมศิริ
2. นางสาวศุภมาส  เผื่อนด้วง
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  เจริญรอด
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  วัชชวงศ์
3. เด็กหญิงนิษาพร  หัวใจเพชร
4. เด็กหญิงพรหมพร  สลักคำ
5. เด็กหญิงศศิกร  พันทองหล่อ
6. เด็กหญิงศิรดา  อิงทอง
7. เด็กหญิงอภิรดา  เปรมานุพันธ์
8. เด็กหญิงอาทิตยา  ศิริวงศ์คุณากร
9. เด็กหญิงอารดา  แวกไธสง
10. เด็กหญิงเนตรชนก  ชมภู
 
1. นายวัชรากรณ์  พันสิงสอน
2. นายไกรวิทย์  ตันติเมธีศักดิ์
3. นางสาวจุฑามาศ  อุ่นเรือน
 
9 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า 1. เด็กหญิงธนิสรา  ชูชีพ
 
1. นางสาวพรรณี  ปักษา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  บุญประเสริฐโชค
 
1. นางสาวอรพรรณ  วงษ์พล
 
11 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กชายกฤษณะ  สุขขาว
2. เด็กชายธเนศพล  สายเนตร
3. เด็กชายศิวะกร  รอดกระจ่าง
 
1. นางจินดารัตน์  จันทร์เทศ
2. นางศรีอุไร  แก้วมณี
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองเก้า 1. เด็กชายปัณณวิชญ์   ไชยมาตร์
2. เด็กหญิงอรกัญญา   ธรรมชาติ
 
1. นายจตุพล  พรมรินทร์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กชายศิริโชค  ภูมาตนา
2. เด็กชายศุภณัฐ  สิงห์ศิลป์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เลาลาด
2. นายจิรวัฒน์  การบรรจง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กชายเอกอรุณ  บุนนาค
 
1. นายเสนีย์  บุนนาค
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. นางสาวชลลดา  คุชิตา
 
1. นายเสนีย์  บุนนาค
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. นางสาวชลลดา  คุชิตา
 
1. นายเสนีย์  บุนนาค
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กชายจักรพงษ์  บุญคุ้ม
2. เด็กหญิงญาณภัทร์  จินาวัลย์
3. เด็กหญิงฐนิชา  นพตะลุง
4. เด็กหญิงธนพร  ชมภูนาวัฒน์
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศิริมาจันทร์
6. เด็กหญิงพัชริดา  เพชรนอก
7. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีสังวาลย์
8. เด็กหญิงวิชญาดา  ขำเขียน
9. เด็กหญิงวิรดา  สายคำ
10. เด็กหญิงสุกัญญา  พิมพ์เพ็ง
11. เด็กหญิงสุชัญญา  แจ่มจรูญ
12. เด็กชายสุพศิน  สังข์แก้ว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ไมตรีจิตร
2. นางสาวโชติกาญจน์  สิงห์รอด
3. นางสาวศศิกร  กมลรัตนกุล
4. นางสาวสุพัตรา  ชุ่มคำ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางฝ้าย 1. เด็กหญิงฐานิตา  โพธิ์มีศรี
2. เด็กหญิงณัฐชยา  โพธิบุญมา
3. เด็กหญิงดารณี  เพิ่มเพ็ชร
4. เด็กหญิงธชวรรณ  ขันติพงษ์
5. เด็กชายนเรนธร  ปิ่นทอง
6. เด็กชายปรเมษฐ์  สุอังควาทิน
7. เด็กชายปาณัสม์  มักเจริญลาภ
8. เด็กชายพัสกร  วันหมัด
9. เด็กหญิงวรีสรา  ทองปราบ
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ศาสตร์สมบูรณ์
 
1. นายสุดสาคร  ทองคำ
2. นางสาวดวงดารา  เนตรวงค์
3. นายธีรศานต์  อุ่นกุดเชือก
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 1. เด็กหญิงกรกมล  จวนเจริญ
 
1. นางจรี  ปานทอง
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าเกด 1. เด็กชายปรัชญา  วิหคหาญ
2. เด็กชายอภินันท์  โพรังศิริ
 
1. นางสาวกุสุมา  ถนอมวงศ์
 
21 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแค 1. เด็กหญิงศราสิณี  แก้วภู
 
1. นางสาวกัลยกร  บุญญะวัตร
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  แสงเปล่ง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ปทุมชัย
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สลีบุญชื่น
 
1. นางสาวประภาพร  โค้งอาภาส
2. นายวิชาญยุทธ  มะณี
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พวาพล
2. เด็กหญิงณัฐริกา  เพชรอุไร
3. เด็กชายธรรมนูญ  มั้ววงศ์
4. เด็กหญิงนิลกาฬ  เจริญดี
5. เด็กหญิงพรรษากาล  สุวรรณ
 
1. นางชัชชญา  อุ่นเมือง
2. นางสาวประยูร  ทูลธรรม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 1. เด็กหญิงชเนตตี  ศรีบุตร
 
1. นางสาวศศิวิมล  เพียรโชคดี
 
25 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สร้อยทอง
2. เด็กหญิงอนุสรา  นนทรีย์
 
1. นายจิระพงศ์  ศุภศรี
2. นางสาวลัคนา  อัคนิฐมนตรี
 
26 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 1. เด็กชายเพชรพล  นฤมิตร
 
1. นางสาวปุณยนุช  ทองแท่ง
 
27 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กหญิงนฤมล  หลำลาย
 
1. นางวรนุช  โหงวสอาด
 
28 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 1. เด็กชายนพรัตน์  มีจั่น
2. เด็กชายปรีชา  คงประสพ
3. เด็กชายเจษฎา  หอมละออ
 
1. นางปราณี  ด้วงทอง
2. นางสาวดวงเดือน  เนตรเมือง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงณัชชา  เชาว์มาก
2. เด็กหญิงณัชชารี  สวัสดี
3. เด็กหญิงพรรณปพร  พรมชู
4. เด็กหญิงวราภรณ์  มาฆะโว
5. เด็กหญิงอรจิรา  หมายแม้น
 
1. นางสาวธันยรัตน์  กล้ายประยงค์
2. นางวัชราภรณ์  พิกุลน้อย
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กชายภานุพันธ์  แสนทำพล
 
1. นางสาวกนกฉัตร  โกมลมณี
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กชายปณต  แปลกพงษ์ศิริ
 
1. นายวันชัย  มีสัตย์
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงญาณกร  สมใจเพ็ง
2. เด็กชายภีรณัฐ  หมีทอง
 
1. นายสุวัชชัย  กระทอง
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายธนพล  วงศ์สิทธินนท์
2. เด็กชายอภิมงคล  ธีระภาพพันธ์
 
1. นายรณฤทธิ์  กิตติกรสกุล