รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ลพบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 1. เด็กหญิงสุรีภรณ์  เจริญฉิม
 
1. นางจริยา  พิมพา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงดารณี  จันสว่าง
 
1. นางสาวปุณณดา  สืบเพ็ง
 
3 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดินแดง 1. เด็กหญิงสุธิดา   โตไตย์
 
1. นายกัณฑ์คุปต์   ประเสริฐศรี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 1. เด็กหญิงพิยดา  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ทองคร้าม
 
1. นางสุธารักษ์  มณีอินทร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กชายณัฐกานต์  ล้อมประเสริฐ
2. เด็กหญิงธนพร  บำรุงกลาง
3. เด็กชายนวพล  ทองทับ
4. เด็กหญิงวรรณพร  คำใส
5. นายสหรัฐ  คำใส
 
1. นายธีระชัย  กลิ่นหอม
2. นางสุธีรัตน์  ผาผาย
 
6 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ากรวด 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ฉายงาม
2. เด็กหญิงนฤมล  สวัสดิโรจน์
3. เด็กหญิงบัวชมพู  เอกอาวุธ
4. เด็กหญิงปริญญา  แสงสงคราม
5. เด็กหญิงฝันรตี  ไทยประโคน
6. เด็กหญิงวรัมพร  เลื่อยกระโทก
7. เด็กหญิงอรทัย  ฉายงาม
 
1. นางจุรีรัตน์  บุญเพ็งรักษ์
2. นางสาวฬุจิวรรณ  เกตุสำราญ
3. นายวินัย  หลาบงาม
 
7 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงมนทนา  แนมประนาม
 
1. นายณรงค์  ฉ่ำแสง
 
8 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 1. เด็กชายจักลิน  สีวีระ
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุวรรณราช
 
1. นางสาวพรนภา  ใจไมตรี
2. นางสมหมาย  ปัญญามัง
 
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางราก 1. เด็กหญิงกัญญากร  จันทร์นา
2. เด็กหญิงกาญจนา  สลอดตะคุ
 
1. นางสาวพรพรรณ  ขันศิริวงศ์
2. นางสาววาสนา  อินทรทะกูล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวลำ 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  เชื้อจันดี
2. เด็กหญิงกัลยา  ดวงทอง
3. เด็กหญิงจัยพานิชย์  แจ้งอรุณ
4. เด็กชายฉัตรชัย  ขำขัน
5. เด็กชายชนาธิป  หมื่นสี
6. เด็กหญิงชนิกานต์  กุลสุวรรณ์
7. เด็กหญิงชลินดา  บังคับการ
8. เด็กชายชาญชัย  ศรีสมบูรณ์
9. เด็กชายฐิติพันธุ์  กรณ์คุณที
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันจันทึก
11. เด็กชายธรรมนูญ  จำปาหอม
12. เด็กหญิงนฤดี  บุญขยาย
13. เด็กชายปริญญา  นิลคช
14. เด็กหญิงปริณดา  ทองใบ
15. เด็กหญิงปาริชาติ  สนิทผล
16. เด็กหญิงพรประภา  พาพันธ์ุ
17. เด็กชายภานุวัฒน์  วิเชียร
18. เด็กชายรัตนพล  ศิริ
19. เด็กหญิงรัตนมณี  อินทรสิทธิ์
20. เด็กหญิงรัตนากร  อุ่นดี
 
1. นางสาววรญา  แสงสว่าง
2. นางสาวอรนิภา  แสงขาว
3. นางสาวปัทมา  โสระพิมาย
4. นางสาวหนึ่งฤทัย  วาสุนา
5. นางศศิประภา  ฤทธิเดช
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กหญิงพิกุลทอง  บรรจงชาติ
2. เด็กชายยุทธนา  ชาญชำนิ
 
1. นางสาวอัญชลี  จับจิตต์
2. นางสาวอันชรี  หาภักดี
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 1. เด็กชายจตุพร  พลายบัว
2. เด็กชายจิรชัย  แซ่เฮ้อ
3. เด็กชายณัฐกรณ์  ไขแดง
4. เด็กชายบุญฤทธิ์  ไตรทรัพย์
5. เด็กชายบุญล้อม  ท่อไพบูลย์
6. เด็กชายรพีภัทร  พรายสังข์
7. เด็กชายวรวิช  แสงทอง
8. เด็กชายสิทธิพล  นุ่มทองคำ
9. เด็กชายอนุวัต  เจริญธรรม
10. เด็กชายเทพทัต  พรมสร
 
1. นายสันติ  แว่นแก้ว
2. นายกชพัฒน์  พลสา
3. นายวรเชษฐ  ชมพลมา
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญทิม
2. เด็กชายสมเจต  น้อยจันทร์
 
1. นางสุภัสสร  รองแหยม
2. นางสาวมณีพร  วงษาไชย
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  อัครพิเชษฐ
2. เด็กชายอุมัร  แสงวิมาน
 
1. นางช่อฟ้า  เขตจำนงค์
2. นางสาววรัทยา  ผาดจันทึก
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 1. เด็กหญิงจินดาภา   สมพงษ์
2. เด็กหญิงชาลิสา   คล้ายสิทธิ์
3. เด็กหญิงนันทวรรณ    เต็งทอง
4. เด็กหญิงนิศารัตน์   บัวนวล
5. เด็กหญิงวรัญญา   ปลากัดทอง
 
1. นายธวัช   ธูปทอง
2. นางเล็ก  ชูวงษ์
 
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศีรีรัตน์
2. เด็กชายพิษณุ  เตร์มี
 
1. นางสาวสมหวัง  พรสี่
2. นางสาวสุชาดา  โพธิ์ทอง