รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ลพบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาทับควาย 1. เด็กชายรชตนันท์   เอกอินทร์
2. เด็กชายศิริศักดิ์  สายจันทร์ยูน
 
1. นายสมชาย  สัพโส
2. นางอรวรรณ  ยงยิ่ง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายภูตะวัน  บุญอนันต์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เย็นแจ้ง
 
3 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  เยี่ยมราษฎร์
 
1. นายสมเจตน์  นาคเจริญ
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านดาบ 1. เด็กชายวรากร   หนูคำเชื้อ
2. นายอนุชา  อาสานอก
3. เด็กหญิงอินธิรา  เพ็งทอง
 
1. นายวรศักดิ์  ภูเจริญ
2. นายชำนาญ  จันทร์อินทร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยวด 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  นาคทองดี
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เอี่ยมสกุล
3. เด็กหญิงอารียา   สาวิมาตร์
 
1. นายธัณย์นุชิต   หัสนีย์ธนเดช
2. นางสาววนิดา  คำงาม
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยวด 1. เด็กชายธันวา  พุ่มโพธิ์งาม
2. เด็กชายภัทรชนน  จันเดชา
 
1. นายธัณย์นุชิต   หัสนีย์ธนเดช
2. นายเสนาะ  มีกลิ่น
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งแค 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  หนาทา
2. เด็กหญิงฐิติภา  ชิญหงษ์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ขุนแผน
4. เด็กชายธีรกานต์  อ่อนสวัสดิ์
5. เด็กหญิงปริณดา  แสงสว่าง
6. เด็กหญิงวรรณิภา  ฉลาดทำ
7. เด็กหญิงศันศนีย์  ศรีธาตุ
8. เด็กหญิงสุชาวดี  บุญขวาง
9. เด็กหญิงหทัยทัต  จันทรี
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สระแก้ว
 
1. นายกฤษฎา  ทองโต
2. นางสาวสุธานาถ  ฐานะ
3. นางสาวกัลยารัตน์  ชอบค้าขาย
 
8 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 1. เด็กหญิงณิชา  วรสกุล
 
1. นางขนิษฐา  คุ้มทอง
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง 1. เด็กหญิงอาชัญญา  คุ้มสิน
 
1. นางช่อทิพย์  สุรโชติ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กหญิงกันยรัตน์  ทนุผล
 
1. นางเยาวภา  เทาศิริ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายกฤตศราภัช  สารพัฒน์
 
1. นางอัญชลี  กีรติศานติ์
 
12 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ทองพูล
 
1. นางพัชรี  ดวงสิงห์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กชายสุธานนท์  กระต่ายโพธิ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สายทอง
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  มาอินทร์
2. เด็กหญิงกัลยา  ลาลี
3. เด็กหญิงกิตติยา  ทองน้อย
4. เด็กหญิงนับพระพร  นามวิเศษ
5. เด็กหญิงนิลรัตน์  ยอดเงิน
6. เด็กหญิงปราณปรียา  บุญปลูก
7. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  วงษา
8. เด็กหญิงสุจินันท์  จั่นสำอาง
9. เด็กหญิงเกวลี  แม่นดาว
 
1. นางกิตติมา  สุขมา
2. นางอนงค์นาฎ  พลพิมพ์
3. นายธัชชัย  สาระเดโช
4. นางสาวเพ็ญสุภา  พึ่งพิง
5. นางสาววดี  โคประยูรณ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายนนท์ปวิธ  คงคืน
2. เด็กหญิงแพรวาภา  เค้าทอง
 
1. นางอรทัย  นกยูงแดง
2. นางจำเนียร  อ่อนศรี
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงภาพิมล  สิทธิเขตการ
2. เด็กชายศิวกร  แก้วสุข
 
1. นางชูกิจ  แก้วเหล็ก
2. นางลักษณา  ทองสุก
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เหรียญตระกูล
 
1. นายสมชาย  คุ้มทอง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เหรียญตระกูล
 
1. นายสมชาย  คุ้มทอง
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริวุธ
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  โพธิ์อุไร
3. เด็กชายธนทัต  พนมทิพย์
 
1. นางขนิษฐา  สละอวยพร
2. นางนภัสวรรณ์  แก้วงาม
 
20 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายกฤษติกุล  ต่ายจันทร์
 
1. นางสิรีวรินทร์  โถสัมฤทธิ์