รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ราชบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงเปรมอัปสร  อำนวยชัยศิลป์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  อำนวยชัยศิลป์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  พุชพงษ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  อำนวยชัยศิลป์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กชายจักรพงษ์  กบิลสิงห์
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  ราดี
3. เด็กหญิงสุนิจชา  พะนิจรัมย์
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุรัติชัย
5. เด็กหญิงแพรพิไล  สิทธิประสงค์
 
1. นายกฤติภณ  เณรตาก้อง
2. นางสาวณัฐพร  ส่งศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงเนตรชนก  ชมช่ื่น
 
1. นางสมประสงค์  รัตนมุง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงกนกพร  เสือแพร
 
1. นายเอกราช  วงศ์โอภาส
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 81.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงกนกพร  เสือแพร
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ภู่เอี่ยม
3. เด็กชายคณพศ  เผือกแตง
4. เด็กหญิงจิรารัตน์  สุวรรณลือ
5. เด็กชายชลรธาร  อิ้วบาง
6. เด็กหญิงชุติมา  ภู่พูล
7. เด็กชายธิชานนท์  ยศรุ่งเรือง
8. เด็กหญิงปิ่นสุดา  เผือกแตง
9. เด็กชายเกษม  เทพสาลี
 
1. นางประทุม  เทียมเมือง
2. นายเอกราช  วงศ์โอภาส
3. นางสาวอาภรณ์  โฆสิตาภา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 91.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ธนเธียรชญา
2. เด็กหญิงนัดดา  พม่า
 
1. นางสาวภัททิยา  เตียงเกตุ
2. นางสาวอริศา  อิ่มรส
 
8 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กหญิงกรองทอง  หลวงวิรัญ
2. เด็กหญิงวัลภา  สินพิทักษ์
3. เด็กชายวีรณัฐ  พ่วงถ้ำ
 
1. นายเอกลักษณ์  ไชโย
2. นางสาวเสาวรส  แสนแซว
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสัมมาราม 1. เด็กหญิงลัดดา   แซ่ว่อง
2. เด็กหญิงเหมดี   สินโพธิ์
 
1. นางวันดี  คชานันท์
2. นางสาวโสภา  ขำเจริญ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กชายธนธรณ์  ปานปน
 
1. นายสมเจตร์  สวัสดี
 
11 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กหญิงชลาลัย  แจ้งอ่างหิน
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  เอี๊ยะสมบูรณ์
3. เด็กหญิงศศิภา  พิ้วปิม
 
1. นายธนา  นิยะบุญ
2. นางวรรณดี  วราสินธุ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  รอดบุญเกิด
2. เด็กชายธวัชชัย  สีราจันทร์
3. เด็กชายภัทรพงศ์  ประเสริฐ
 
1. นางสาวเยาวนาฏ  ฉิมวัย
2. นางสุกัญญา  มีงาม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงน้ำฝน  -
 
1. นางนพรัตน์  กรรมการ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1. เด็กชายลีซอ  -
2. เด็กชายสาม  -
 
1. นายไพรินทร์  อิ่มแสงจันทร์
2. นางสาวปพิชญา  แพงป้อง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงวรรณาลักษณ์  เมืองเกษม
 
1. นายสิทธิกร  หลวงพิทักษ์ชุมพล
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงธณาทิพย์  แซ่อึ้ง
 
1. นายสิทธิกร  หลวงพิทักษ์ชุมพล
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. นายกุลวัต  เลิศบรรจง
2. เด็กชายขจร  วนาโชคชัย
3. เด็กชายฐิติชัย  ชาลานภาพร
4. เด็กหญิงธณาทิพย์  แซ่อึ้ง
5. เด็กชายนนทการ  ใจมั่น
6. เด็กหญิงมุกดา  แขกไทย
7. เด็กหญิงวรรณาลักษณ์  เมืองเกษม
8. เด็กหญิงวรินลักษ์  ทวีสุภรพัฒนา
9. เด็กหญิงวิตา  เตชาจินดานนท์
10. เด็กชายศุภชัย  ชินนะ
11. เด็กชายอรรตพงษ์  ชำนาญกิจ
12. เด็กหญิงอุ้มบุญ  บุญทอง
 
1. นายสิทธิกร  หลวงพิทักษ์ชุมพล
2. นายจิรายุ  เต่าทอง
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  ทองประจวบโชค
 
1. นางสาวอนิศา  พงศ์ยี่หล้า
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจี้ยไช้ 1. เด็กหญิงกมลนิตา  แก้วรักษ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชังเกตุ
 
1. นางสาวสายสุนีย์  ชมชุม
2. นางสาวมณีรัตน์  พิษณุ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1. เด็กหญิงกรชนก  นิยมเอี่ยม
2. เด็กชายคงสิทธิ์  วัดกลีบ
3. เด็กหญิงคนึงนิตย์  เต็มนาที
4. เด็กหญิงคนึงนิตย์  เต็มนาที
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภูมิอักโข
6. เด็กชายชัยยุทธ์  บุตรเพียร
7. เด็กชายชินวัตร  นักเพียร
8. เด็กชายธนาวุฒิ  วงค์แก้ว
9. เด็กชายธนโชติ  วงษ์แก้ว
10. เด็กชายธีรพงษ์  ปานณรงค์
11. เด็กชายนพรุจ  เล็กธนู
12. เด็กชายนฤพนธ์  ออกเวหา
13. เด็กชายนฤเบศ์  บัวเบา
14. เด็กหญิงนวัตมน  เจริญพร
15. เด็กหญิงนัดฎาภรณ์  แก้วสวัสดิ์
16. เด็กชายนำพล  แซ่ล้อ
17. เด็กชายนิพนธ์  ต่างด้าว
18. เด็กหญิงปานวาด  สิทธิกูล
19. เด็กชายปิยะพล  ต่างด้าว
20. เด็กหญิงพันธิชา  เคมาชัย
21. เด็กหญิงพิชญาภา  สมศรี
22. เด็กหญิงภัทรภรณ์  รักษ์เทพย์
23. เด็กชายภูรินทร์  ลิ้มทอง
24. เด็กชายรัชชานนท์  ปิดตาเน
25. เด็กหญิงวราลักษณ์  เรือนแพ
26. เด็กหญิงวริสรา  วงศ์แก้ว
27. เด็กชายวิทวัส  มิลินทจินดา
28. เด็กหญิงวิรชา  ดาราน้อย
29. เด็กชายวีรพงษ์  ต่างด้าว
30. เด็กชายวีรภาพ  สังข์วิเวก
31. นายวีระพล  จือประสิทธิ์
32. เด็กชายศรันย์  สมงาม
33. เด็กหญิงศรุตา  พรมชัยศรี
34. เด็กชายสถาพร  ศรีชุ่ม
35. เด็กหญิงสวรรยา  อารีกิจ
36. เด็กชายสัญชัย  นาคเกษม
37. เด็กชายสุวิจักรณ์  นิยมเอี่ยม
38. เด็กชายออง  มาไกล
39. เด็กหญิงเบญญาภา  รอดสกุล
40. เด็กชายเอกมงคล  กาญจนศร
 
1. นายประมวล  พฤฑฒิกุล
2. นายนพศักดิ์  ตั้งสกุลระหง
3. นางนันทวัน  ยะมะคุปต์
4. นางพรรษชล  คงสุวรรณ์
5. นางสาวนพวรรณ  ดวงดี
6. นายบุญมี  จันทร
7. นายเมธาวัช  สว่างเนตร์