รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ราชบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงณัฎฐา  บวรธรรมรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญส่งสมนุกูล
3. เด็กหญิงวรฤทัย  เกศทองคำ
 
1. นางมะลิฉัตร  ภู่เพชร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุศรา  บุญคุ้ม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงวนัชพร  ฆ้องประเสริฐ
 
1. นางปัทมา  บำรุงกิจ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 83.07 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าโขลง 1. เด็กชายจุฑาภัตษ์  เทพอำนวยสุข
2. เด็กชายทนงศักดิ์  อารีรักษ์
 
1. นายสมศักดิ์  ภูมิวงศ์วิวัฒน์
2. นางขวัญจิตต์  ภูมิวงศ์วิวัฒน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายจิรภัทร  ปลั่งจิรางกูล
2. เด็กชายนรบดี  เหี้ยมหาญ
 
1. นางสาวสังเวียน  ศรีสว่าง
2. นางสาวหทัยรัตน์  สุขศีลล้ำเลิศ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายกันตภณ  บุญเกตุ
2. เด็กชายโชคชัย  แซ่เล้า
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  สุขศีลล้ำเลิศ
2. นางสาวสังเวียน  ศรีสว่าง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 1. เด็กชายกรวิชญ์  ทองเจริญ
2. เด็กชายคฑาเทพ  ยอดทอง
3. เด็กชายณัฐนัย  ระดมงาม
4. เด็กชายณัฐวัตร  มูลอุดม
5. เด็กชายธนชัย  ท้าวพิมพ์
6. เด็กชายธีร์ธวัช  โสภา
7. เด็กชายปัญจพัฒน์  สมอเทศ
8. เด็กชายมนูญ  มูลทรัพย์
9. เด็กชายรังสิมันส์  มูลทรัพย์
10. เด็กชายอิราวัฒน์  เทพสวัสดิ์
 
1. นายเดชณรงค์  อมกระโทก
2. นายธวัชชัย  แหว่กระโทก
3. นางสาวพัชรี  ซิ้มเล่มกิม
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายกฤตกร  หอมสุด
2. เด็กชายณภัทร  ชาญนำสิน
 
1. นายประภาส  เปล่งเติม
2. นายสมพงษ์  พจนประทุม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญทอง
 
1. นางธนพร  ภูมิวงศ์วิวัฒน์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  ประเสริฐศิลป์
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เดชารุ่งโรจน์
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายณัฐกฤษ  ลดารัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุศรา  บุญคุ้ม
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กชายชนินทร์  ยานบุญ
2. เด็กชายชัยวุฒิ  เลี้ยงอำนวย
3. เด็กชายนิธิ  เยาวราช
4. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ดรชาม่วง
5. เด็กชายภูรินทร์  จ้อยประเสริฐ
6. เด็กชายวิรชัย  อำนวยผล
7. เด็กชายวุฒิชัย  เพิกโสภณ
8. เด็กชายอานัด  โกโฮม
 
1. นายวิระ  โชคบัณฑิต
2. นางสาวคัทลียา  ธรรมจง
3. นางอมรรัตน์  โสภานิช
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยางงาม 1. เด็กหญิงปิยพร   ทวิ
2. เด็กชายศุภกร   สมพิทักษ์
 
1. นางสาวชนันท์ภัสส์   แก้วมาลา
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  -
2. เด็กหญิงพรไพลิน  อาทรสิริรัตน์
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นางสาวธิดารัตน์  สังข์อนันต์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กหญิงศิริพร  สีนวล
2. เด็กหญิงสุธาวัลย์  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  สวัสดิ์รักษา
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายธีรภัทร  แสงทอง
2. เด็กชายพบธรรม  มิตรมาก
3. เด็กชายวาณิช  วิจิตรจรรยาเลิศ
 
1. นายคงเดช  ศรีอุทารวงศ์
2. นายบุรินทร์  รัตนศักดิ์ชัยชาญ
 
17 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงมณี  รัตนสุนทร
2. เด็กชายลิขิต  ฟองน้ำ
3. เด็กหญิงสิรินยา  กระต่ายทอง
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นางสาวนริศรา  ซุ่นทรัพย์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขนาก 1. เด็กหญิงวิภาวดี  ทองมาก
2. เด็กหญิงสุรีย์พร  ทองสุข
3. เด็กหญิงเขมจิรา  รัศมี
 
1. นางสาวปิรัณญ์สิริ  ปลิปลื้มโอฐ
2. นางสาวกัลยา  โม่อ่อน
 
19 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 1. เด็กชายปรเมศวร์  วันกุล
 
1. นางสาวถาวร  เกิดศรี
 
20 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญปลูก
 
1. นางสาวพัชรฎา  ยิ้มนาโพธิ์
 
21 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กหญิงนภัสสร  สวนทอง
2. เด็กหญิงวรรณพร  ดาเทียน
3. เด็กชายอิทธิพล  อาษาสำเร็จ
 
1. นางสาวกิตติยา  กุลวงค์
2. นางสาวกรรณิการ์  กระดังงา
 
22 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสินแร่สยาม 1. เด็กชายกรกช  ผึ้งอุ่น
2. เด็กชายชมพู่  ผึ้งอุ่น
3. เด็กหญิงนันทิพร  ไทยจิ้งหรีด
 
1. นายพิทยา  กิ่งพรหมเจริญ
2. นางสาวเบญญาภา  รุ่งไพรี