รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ระยอง เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 1. นางสาวแหม่ม  เรียงสา
 
1. นางทิพวรรณ  แต้ตระกูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายณฐพงศ์  ทดแทน
2. เด็กหญิงอุนนดา  ช่างไม้
3. เด็กหญิงไปรยา  เตชนันท์
 
1. นางเพชรี  วันสอน
2. นางสาววิวรรธณี  สมัครพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญซำ
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  วงศ์รักษ์
 
1. นายสิทธิศักดิ์  จิตรเขม้น
2. นางอมรรัตน์  ขาวผ่อง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  ตรึกตรอง
2. เด็กหญิงปพิชญา  แสงสุวรรณ์
 
1. นางยอดขวัญ  ถามั่งมี
2. นางบุศรินทร์  ผิวอ่อน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 92.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 1. เด็กชายพาด  เพือน
2. เด็กชายอรรถชัย  เติมต่อ
 
1. นายพิชิตพล  ทาระขจัด
2. นางสาวศรัญญา  งามสม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงชลิสา  ปัญญายิ่ง
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
7 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 83.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางเอน 1. เด็กชายฐิติกร  หอมหุล
2. เด็กหญิงศุภากร  พ้นเคราะห์
3. เด็กหญิงสริตา  ชูศรีทอง
 
1. นางสาวฐิตินันท์   นันทนพิบูล
2. นายสุธน  พรมลี
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงรสิตา  นามลายทอง
2. เด็กหญิงวรรณกร  หาญกล้า
3. เด็กหญิงสุภัชชา  โชคมิ่งขวัญ
 
1. นางศิริรัตน์  เจริญ
2. นายจีราวุฒิ  ไมรินทร์
 
9 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  อาจกล้า
 
1. นายรติ  ช้างงาม