รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ระยอง เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 1. เด็กชายวิทวัส  โทนันต์
 
1. นางวันทนา   มาสะอาด
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 1. เด็กหญิงปิยฉัตร   วรรณลี
2. เด็กหญิงพรธีรา  สิทธิชัย
3. เด็กหญิงเกวลิน   วงศ์น้อย
 
1. นางสาวศิริวรรณ   นาคมอญ
2. นางสาวนัทรียา  ศิริรัชฎานันท์
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ศรน้อย
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทร์แสงน้อย
3. เด็กหญิงศศิประภา  ถิ่นจำรอง
 
1. นางอัญชลี  มีชัย
2. นางสาวสุภาวดี  บุญเย็น
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสงเกตุ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คชสาร
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  คำบุญ
4. เด็กหญิงชญาน์รัตน์  วิราพร
5. เด็กหญิงนัฐชนก  เทพาพงษ์
6. เด็กหญิงนัทธมน  โพธิ์เนียม
7. เด็กชายพิพัฒน์  เทพาพงษ์
8. เด็กหญิงวรัญญา  มีทรัพย์
9. เด็กหญิงวรัทยา  กันทาวงค์
10. เด็กหญิงสุจิตรา  หลาบสุดา
11. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทุมทัน
12. เด็กหญิงเอลิกา  ไชยหาญ
 
1. นายสุปัญญา  สรรพจักร์
2. นางศิรินทิพย์  สรรพจักร์
3. นายบุญเลิศ  ฉวีวรรณ
4. นายไพบูลย์  อ้อมวิหาร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ 1. เด็กชายพิพัฒน์  อัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงมาริสา  บินบน
3. เด็กชายวัชรพล  สุจริตรุ่งโรจน์
4. เด็กชายศุภวิชญ์  กตัญญสูตร
5. เด็กหญิงสิริกร  แทนหาร
 
1. นางสาวปารวี  นิติรัช
2. นายสิทธิโชติ  วิเชียนล้ำ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1. เด็กหญิงกชกร  สวยสมใจ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ   เจริญดง
3. เด็กหญิงกัณฑพร    หาริกุล
4. เด็กหญิงกันติชา   คำเหลือ
5. เด็กหญิงขวัญฤทัย   จันทร์หอม
6. เด็กชายคณาธิป   ป้อมเจา
7. เด็กชายจักรกฤษณ์  วิเศษชาติ
8. เด็กชายจิรพงษ์   เกตุคล้าย
9. เด็กหญิงชนัญธิชา   สุภาพ
10. เด็กหญิงณัฐนรี   อ่อนฉวี
11. เด็กหญิงทิพยวรรณ   นาคพันธ์
12. เด็กหญิงธรรมสิริ    ละครไชย
13. เด็กหญิงธิญาดา   สิทธิชัย
14. เด็กหญิงนัจนันท์  โชติวงศ์
15. เด็กหญิงปวริศา   ชูใจดี
16. เด็กชายพงศธร  มีกุญชร
17. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  เเซ่พุ้น
18. เด็กชายพิชญุตม์   อุ่นแก้ว
19. เด็กชายพีรพัฒน์   อังศิริ
20. เด็กชายพีรภัทร   ทองวิเชียร
21. เด็กชายภัทรดนัย   ทองวิเชียร
22. เด็กชายภูริวัฒน์   ยศภา
23. เด็กหญิงมัชฌิมา  เดาะขุนทด
24. เด็กหญิงรชตวรรณ   บรรจง
25. เด็กหญิงวนัสนันท์   ต่างทอง
26. เด็กหญิงวริศรา   เต็มดี
27. เด็กหญิงวิริพัตตรา   มิ่งมิตร
28. เด็กหญิงวิลาสิณี  ทองเกลี้ยง
29. เด็กหญิงวีระนุช  อยู่ลือ
30. เด็กชายสถาพร    เพ็ญนาถ
31. เด็กชายสรรเพชร    จันทวงศ์
32. เด็กหญิงสุจิรา   ไชยบำรุง
33. เด็กหญิงสุนิสา  มวลคำลา
34. เด็กหญิงสุภาวดี   กลิ่นดอกแก้ว
35. เด็กหญิงสุรีพร   อ่อนจันทร์
36. เด็กหญิงอรทัย   หวังสระกลาง
37. เด็กหญิงอุมาวรรณ  จันมะณี
38. เด็กหญิงโชติกา   แสงกรุง
 
1. นางสาวนรินทร์ธร   พุทธนิพพานเนตร
2. นางสาวณัฐธยาน์   น้อยคำลือ
3. นางปิยะนาฎ   ไลทา
4. นายพรเทพ   มีเวชสม
5. นายวุฒิพันธุ์   อ่อนปัดชา
6. นายศราวุธ  บวชประโคน
7. นายสมยศ   ชื่นอารมณ์
8. นายอนุชา   นาคมังสัง
 
7 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ 1. เด็กชายพัชรพล  ดอนมงคล
2. เด็กชายวิษณุ  แสนอุดม
 
1. นายวิชิต  อัมฤทธิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านค่าย 1. เด็กหญิงชนิสรา    จันทร์ท้วม
2. เด็กหญิงณัฐนรี   พุทธวงศ์
 
1. นางวนิดา   เยื่อใย
2. นางสาวอรวรรณ  ทรงบัณฑิตย์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กชายเจมมี่  สะพอ
 
1. นางสาวรมย์ชลี  โกโสลี
 
10 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงกมลพร  วงศ์วารินทร์
2. เด็กหญิงกรรวี  นามจันทร์
3. เด็กหญิงคอลลีน  มิลล์
4. เด็กหญิงธนพร  เขียวทองย้อย
5. เด็กหญิงนิรุชา  เลิศชมภู
6. เด็กหญิงพรนิภา  บทสูงเนิน
7. เด็กหญิงพลอยชนก  นาคเรืองศรี
 
1. นางคนิตรา  หารธุจิต
2. นายอุลิต  ธาราดล
3. นางสาวนลินี  เฉลยทัศน์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกัณตภณ  ทุมแก้ว
2. เด็กหญิงประวีณา  กุลธรรมโม
 
1. นายไกร  ขันขาว
2. นางจิรวรรณ  ปัญจลักษณ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายวรวิทย์  ศรีนูเดช
2. เด็กชายเฉลิมพล  ชื่นอุรา
 
1. นายไกร  ขันขาว
2. นายสว่าง  สว่างวรรณรัตน์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกรวิชญ์  ร่วมพุ่ม
2. เด็กชายณัฐพงศ์  จันที
3. เด็กชายณัฐวัตร  ศรีพรหมมา
4. เด็กชายทีรวัช  วงษาเนาว์
5. เด็กชายธงชัย  เกิดบ้านใหม่
6. เด็กชายนนทิวัฒน์  พิมพ์โปร่ง
7. เด็กชายพงศกร  ศรีหัวทน
8. เด็กชายพัชรพล  แก้วทา
9. เด็กชายศักดิ์สยาม  ดวงจรัสแสง
10. เด็กชายเอกมงคล  เสมอภาค
 
1. นายชะโลม  เล็ดลอด
2. นางลักษมีลาวัณย์  วงษ์น้อย
3. นายสุนทร  การบุญ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวีนัชญา  ทองเพ็ญ
 
1. นายทวีลาภ  สิทธิเวช
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 1. เด็กหญิงพชิรา  ผุยมูลตรี
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มะริด
3. เด็กหญิงโยษิตา  อู่ธนทรัพย์
 
1. นายรัชพล  วิเชียรรัมย์
2. นายณรงค์  รักษาพล
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1. เด็กชายคณาธิป  อมรคุณาศิริ
2. เด็กชายธีรเดช  ทองโปร่ง
3. เด็กชายนภสินธุ์  พลายละหาร
 
1. นางกมลนิตย์  วิลัยแลง
2. นายจักรี  เพ็ชรนิล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายกัณณพงศ์  กาญจนกุลดำรง
 
1. นางสาวนภาภัทร์  ศรเดช
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กหญิงพิงกัน  โพธิ์ศิริกุล
 
1. นางสหทัย  โพธิ์ศิริกุล
 
19 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  มุลิ
2. เด็กหญิงชณิดา  หลวงจันทร์
3. เด็กหญิงสุธีรา  แหลงคำ
 
1. นางบุปผา  ศรีชุมพล
2. นางจรัสพร  มหาเพ็ง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1. เด็กหญิงพิชาวีร์  สุนทรวิริยะอมร
 
1. นายเกรียงไกร  คงเมือง