รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. เพชรบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร 1. เด็กชายก้องพิภพ  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ทองสมนึก
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ศรีคำ
2. เด็กหญิงศศิวิมล   แซ่ลี้
3. เด็กหญิงเมษา   เกิดรอด
 
1. นางนิษา   บัวศิริ
2. นางสาวเนาวรัตน์   จันทร์มี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก 1. เด็กหญิงมุกมณี  พลอยจีน
 
1. นางสาวปุณณภา  เพิ่มพูล
 
4 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหุบกะพง 1. เด็กชายประทีป  อินทรบุตร
 
1. นางสาวปาลิตา  กลิ่นจันทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สมใจ
2. เด็กหญิงวราภรณ์   กฐินเทศ
3. เด็กชายเจริญพงษ์   ทองมนต์
 
1. นางล้วน   แสงพูล
2. นางสาวจันทร์ทิมา  สว่างใจ