รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. เพชรบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกฤตพร  สมใจเพ็ง
2. เด็กหญิงศุภมาศ   สุทธารมย์
 
1. นางสิรินทร์   นาคเพ็ชร์
2. นางสาวสุธาสินี  เพชรแย้ม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงแทนฤทัย  ยะโสธร
 
1. นางอุบล  ดอกพรม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กชายก้องกิดากร  แก้วกำเหนิดพงษ์
 
1. นางสาวอาภรณ์  ภิญโญภาวศุทธิ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงจริยา  สว่างเลิศ
2. เด็กหญิงพรชนก  นาครัตน์
3. เด็กหญิงสายฝน  ทวีเกตุ
 
1. นางสาวติมาภรณ์  แซ่เล้า
2. นางสาวอรทิพา  พิณทอง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปานอ้น
2. เด็กหญิงอรกัญญา  สมรมิตร
 
1. นางสาวอารยา  สงวนสุด
2. นางสาวโชติกา  ขำทวี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงอิสรีย์  เกตุทะเล
 
1. นางสาวจรีพร  นิลห้อย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กชายรัชชานนท์  ทิศาวงศ์
2. เด็กชายอานุภาพ  ทองใย
 
1. นางพัชรี  กลัดแก้ว
2. นายสันติ  จันทร์น้อย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   อยู่เย็น
2. เด็กชายธัญ   วงศ์รัตนธรรม
 
1. นางบุญยง   ทับทอง
2. นางสิริลักษณ์  พุ่มจันทร์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงชาลิสา  พิชัยณรงค์
2. เด็กหญิงญาธิป  ครึกครื้น
3. เด็กหญิงธัญชนก  กาหลง
4. เด็กหญิงนฤมล  อมริต
5. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ทองจันทร์
6. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  จันทร์สอาด
7. เด็กหญิงรัตน์สณี  ฉวีวรรณ์
8. เด็กหญิงวศิรตา  คชพันธ์
9. เด็กหญิงสุธีกานต์  อาจขาว
10. เด็กหญิงอิศราวรรณ  สุมนารุจิรางค์
 
1. นางสันธิฌา  ศิริวงษ์
2. นางสุขลักขณา  ยอดบุญนอก
3. นางสาวกานดา  วัชโรบล
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วะชังเงิน
2. เด็กชายชัยสันต์  บุญส่ง
3. เด็กชายณัฐพงศ์  โชติแสงศรี
4. เด็กชายปภังกร  จันโอ
5. เด็กหญิงพิมพิการ์  พานศรี
6. เด็กชายภัคพล  ขำกฤษ
7. เด็กชายวิรัตน์  สังข์เอม
8. เด็กหญิงอนันตญา  สุขลาภ
 
1. นางสายพิน  ทหารเพียง
2. นายรัฐนันท์  คงเจริญวงศ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินรัก 1. เด็กหญิงภิณญมาศฐ์  สว่างอารมณ์
2. เด็กหญิงศันศนีย์   ศรีสวัสดิ์
 
1. นายเทอดพงษ์  โดยงามรัก
2. นายมาณพ  เชิดชำนาญ
 
12 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1. เด็กชายพุฒินาท  เผ่าเจริญ
 
1. นางปรียา  เผ่าเจริญ