รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางไทร 1. เด็กชายธนวิทย์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวอรษา  จิตประพันธุ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 1. เด็กหญิงวรันยา  โลกประโคน
2. เด็กหญิงศุภาวดี  ศิริเสนา
 
1. นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา
2. นางทัศมา  ศิริเสนา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  เกิดหาญ
2. เด็กหญิงชุติมณฑ์  แน่นเนือง
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  สุขเกษม
4. เด็กชายณัฐวัตร  กิจสอาด
5. เด็กหญิงณิชา  ทรัพย์จำนงค์
6. เด็กชายธนกร  แสวงหา
7. เด็กหญิงพรทิพย์  กลีบเมฆ
8. เด็กชายพิพัฒน์  ด้วงประสิทธิ์
9. เด็กชายวีรพงษ์  จันทร์แพน
10. เด็กชายสมพงษ์  สุขสุแดน
11. เด็กชายอัครภูมิ  เกษตร
12. เด็กหญิงอุไรพร  บุญครอบ
 
1. นายณรงค์  ชุ่มโชคดี
2. นางบุญนำ  ปลื้มปัญญา
3. นางมนชิดา  ไกรไธสง
4. นางสาววนิดา  เปรมใจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กหญิงนิรัชพร  อรุณเรื่อ
 
1. นางสาวสุพัตรา  แซกรัมย์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  บางแค
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขสงวน
3. เด็กชายธนา  ห้วยชะนาง
4. เด็กหญิงปาณิสรา  คำวัง
5. เด็กหญิงพลอยลดา  สิทธิธนพันธ์
6. เด็กชายพาทิศ  จันทร์ส่องแสง
7. เด็กชายภาคภูมิ  เดือนฉาย
8. เด็กชายยศวิน  เกตุวัน
9. เด็กหญิงวันวิษา  เนื้อนวล
10. เด็กชายวัลลพ  หลีกระโทก
11. เด็กชายศุภกิตติ์  สุขเพ็ญกิจ
12. เด็กชายศุภรัตน์  สมนึก
13. เด็กหญิงสมใจ  วงษ์สงฆ์
14. เด็กชายสุธิวัสส  พรรณทรัพย์
15. เด็กชายอภิชาติ  สมบัติ
16. เด็กชายอภิลักษณ์  บังเกิด
17. เด็กชายอภิเชษฐ์  สมบัติ
18. เด็กชายอาทิตย์  ปิ่นสุข
19. เด็กหญิงเกษมณี  ยี่สุ่นแย้ม
20. เด็กหญิงเพ็ญนภา   อาบใจ
 
1. นางสนธยา  สำรวยผล
2. นางมีนา  ขันทราม
3. นางสุดายุ  ฤกษ์สมจิต
4. นางสุรัชนา   มีใย
5. นางวัชราภรณ์  จันทรวิบูลย์
6. นางสาวปวันรัตน์  สำราญใจ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 1. เด็กชายปัณณธร  เกตุสุริยงค์
 
1. นายกฤษณะ  เกตุสุริยงค์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ทรงพันธ์
 
1. นายกฤษณะ  เกตุสุริยงค์