รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงศณิสา  ไหวไว
 
1. นางสาวศิรกรานต์  อ่อนจีระ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  มีคำ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เอี่ยมตระกูล
 
1. นายภคภัณฑ์  สร้างตนเอง
2. นางสาวทิพวรรณ  สร้างตนเอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธิดาพร  ใจเอื้อ
 
1. นางสาวประภาพร  เพชรดีคาย
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 1. เด็กหญิงกุลิสรา  การีโรจน์
2. นางสาวมนพิชชา   คุโณภาส
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เกตุกรรณ์
 
1. นางการีมา  วันเอเลาะ
2. นางสาวกรกนก  ผลทับทิม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 1. เด็กหญิงชนิดา   ไกรชิด
2. เด็กหญิงณัฐมน  เพ็ชรคราม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   ฝังเงิน
4. เด็กชายทัดศพงษ์  ขันธสาลี
5. เด็กชายธนาพิพัฒน์   จงเกื้อตระกูล
6. เด็กชายปฏิภาณ  ห้อยยี่ภู่
7. เด็กชายปฏิภาณ  เอี่ยมถิน
8. เด็กชายประภัส  อาจหาญ
9. เด็กชายปารมี  โพธิบำรุง
10. เด็กชายพงศกร  โพธินิมิตร
11. เด็กชายภัทรพล   มีชูโภชน์
12. เด็กชายภูธเนศ  แช่มเสถียร
13. เด็กหญิงรุจีรัตน์   เพ็ชรงาม
14. เด็กหญิงวัลลยา  จิตต์สวัสดิ์ไทย
15. เด็กหญิงศศิวรรณ  ศรีชารส
16. เด็กหญิงศศิวิมล  เปี่ยมรอด
17. เด็กหญิงศิริวรรณ  โพธิ์นิมิตร
18. เด็กชายศิวัฒน์  พลีขันธ์
19. เด็กหญิงอุษา  ทองคำ
20. เด็กชายแทนคุณ   เพ็งโคตร
 
1. นางสาวณัฐชา  มังกะลัง
2. นางจงจิต  กสิพันธ์
3. นายเอกพล  พันธุ์โชติ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคณางค์  อารยพัฒน์มงคล
5. นางสาวรจนา  สุทธลักษณ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 1. เด็กหญิงกฎชกร  สุขเวที
2. เด็กหญิงกาญจญาธร   เกตุพรม
3. เด็กหญิงจีรภา   แซ่จิว
4. เด็กชายณัฐูภูมิ  อรัญคีรี
5. เด็กชายดิฐชนนท์   สารีกิจ
6. เด็กชายทัตพงศ์  ธารีศรี
7. เด็กชายธนภัทร   หอมสุวรรณ
8. เด็กชายธันวา  สุขสมเนตร
9. เด็กชายธีรฉัตร  โพธิบำรุง
10. เด็กหญิงนฤมล   บุญเกิด
11. เด็กชายบุญญพัฒน์   เจียมทอง
12. เด็กชายปติพล   สารีกิจ
13. เด็กชายพชร  เปี่ยมรอด
14. เด็กชายพชร  ท้วมยา
15. เด็กหญิงภัคนันท์  นุ่มพินิจ
16. เด็กหญิงวนิดา  ศิริวิโรจน์
17. เด็กหญิงสุนิษา   สมสมัย
18. เด็กหญิงสุพรรณษา   สรรเสริญทิม
19. เด็กชายอานัส  แจ่มใจหาญ
20. เด็กหญิงไอริน   มะลิซ้อน
 
1. นางสาวณัฐชา  มังกะลัง
2. นางจงจิต  กสิพันธ์
3. นายเอกพล  พันธุ์โชติ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคณางค์  อารยพัฒน์มงคล
5. นางสาวรจนา  สุทธลักษณ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชัยวณิชย์
2. เด็กชายณัฏฐ์  วงศ์ประทุม
 
1. นางสาวปาริชาติ  โต๊ะเอี่ยม
2. นางวรรณี  สงวนทรัพย์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศรีเพ็ชร์
 
1. นายวิเชนทร์  คล้ายอ่อน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
 
1. นายชัยประสิทธิื์  พระศรีรัมย์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายธนพล  จิตต์ผ่องอำไพ
 
1. นายชัยประสิทธิื์  พระศรีรัมย์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจอมเกษ(ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐนันท์  จรรย์นาฏย์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  พิมพ์สายทอง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายธนพล  จิตต์ผ่องอำไพ
 
1. นายชัยประสิทธิื์  พระศรีรัมย์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  มีชูเกศ
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงเกศราพร  ตรีคงคา
 
1. นายชัยประสิทธิ์   พระศรีรัมย์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กชายธนพล  พลศักดิ์
 
1. นายบุญภัทร  บุญอิ่ม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
 
1. นายชัยประสิทธิื์  พระศรีรัมย์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แสนปรีชา
2. เด็กชายกิตติพิชญ์  หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงประกายฉัตร  ตรีพจนา
4. เด็กหญิงปิยาพัชร  มีชูเกศ
5. เด็กชายพาทิศ  สิงห์บุตร
6. เด็กหญิงม่านไหมแก้ว  เหล้าหว้าน
7. เด็กหญิงวรนารี  รัตนอำภา
8. เด็กหญิงวัชรพงษ์  พุทธิสาร
9. เด็กหญิงวิรดี  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายชัยประสิทธิื์  พระศรีรัมย์
2. นายจุมพล  คำดี
3. นายมานพ  ทับเงิน
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ธรรมมา
2. เด็กชายชรินธร  กรีสุธา
3. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
4. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
5. เด็กชายณัฎฐกิตติ์  มาดี
6. เด็กหญิงปาณิศรา  รัชชุรัตน
7. เด็กชายภูริภัทร  สุขสมบูรณ์
8. เด็กชายวายุกูล  ตรีโภคา
9. เด็กหญิงเกศราพร  ตรีคงคา
 
1. นายชัยประสิทธิื์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นายจุมพล  คำดี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ธรรมมา
2. เด็กชายชรินธร  กรีสุธา
3. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
4. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
5. เด็กชายณัฎฐกิตติ์  มาดี
6. เด็กชายธนพล  จิตต์ผ่องอำไพ
7. เด็กชายนพรัตน์  เรืองเดช
8. เด็กชายนวมินทร์  คามีศักดิ์
9. เด็กหญิงปาณิศรา  รัชชุรัตน
10. เด็กชายภูริภัทร  สุขสมบูรณ์
11. เด็กชายวัยวุฒิ  โกมุท
12. เด็กชายวายุกูล  ตรีโภคา
13. เด็กชายวิทยา  ชะเนติยัง
14. เด็กชายศราวุฒิ  ขาวลออ
15. เด็กหญิงเกศราพร  ตรีคงคา
 
1. นายชัยประสิทธิื์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
4. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ธรรมมา
2. เด็กชายชรินธร  กรีสุธา
3. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
4. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
5. เด็กชายธนพล  จิตต์ผ่องอำไพ
6. เด็กชายนวมินทร์  คามีศักดิ์
7. เด็กชายปาณิศรา  รัชชุรัตน
8. เด็กชายภูริภัทร  สุขสมบูรณ์
9. เด็กชายวัยวุฒิ  โกมุท
10. เด็กชายวายุกูล  ตรีโภคา
11. เด็กชายวิทยา  ชะเนติยัง
12. เด็กชายสราวุฒิ  ขาวละออ
 
1. นายชัยประสิทธิื์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
4. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายณรงศักดิ์  ใบแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทรากุล
3. เด็กชายนพเก้า  พยัคฆ์ศรี
4. เด็กชายนวพรรษ  นรรฆเลิศ
5. เด็กหญิงปรวรรณ  ไวโฉม
6. เด็กชายศุภวิชญ์  อยู่สุข
 
1. นายกัมพล  อยู่จุ้ย
2. นายณรงค์ฤทธิ์  หามนตรี
3. นางพินิจนารถ  ลำดวน
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กหญิงชาคริยา  คำกิ่ง
 
1. นายประทิน  นากน้ำ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญภิรมย์  บ้านศิลา
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พาพันธ์
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  สันติสุข
4. เด็กชายจิตกร  วงคำเกิด
5. เด็กหญิงจิรัชญา  โลนันท์
6. เด็กหญิงจุฑาพร  อุไรโคตร
7. เด็กหญิงจุรนิภา  บมขุนทด
8. เด็กหญิงชยุดา  ทองน้อย
9. เด็กชายชยุตพงศ์  เสนาจ
10. เด็กชายชัยวัฒน์  ชูวงษ์วาน
11. เด็กหญิงชุติมา  ปิ่นวันนา
12. เด็กหญิงณิชากร  หนูเทศ
13. เด็กหญิงธนพร  ขัดแสนจักร์
14. เด็กหญิงนพรัตน์  ภู่ย้อย
15. เด็กหญิงปิยรัตน์  บึงบัวบาน
16. เด็กชายพจชระ  กระแสยศ
17. เด็กหญิงภริตา  บุญอินทร์
18. เด็กหญิงภูษณิศา  เอี้ยงเจียม
19. เด็กชายมงคล  ตาราษี
20. เด็กหญิงมณีรัตน์  วรวาศ
21. เด็กหญิงมินตา  ถวาย
22. เด็กชายวงศธร  ปทุมทิพย์
23. เด็กหญิงวริศรา  หุ่นแก้ว
24. เด็กหญิงวันวิสา  ช้อยผดุงศักดิ์
25. เด็กหญิงวันวิสา  สุขเทศ
26. เด็กหญิงศศิรินทร์  สมีเพ็ชร
27. เด็กหญิงศุนิสา  ประเสริฐสุข
28. เด็กชายศุภเสกย์  มาจิตตะ
29. เด็กหญิงสดใส  บุญมาทัน
30. เด็กหญิงสุณีภรณ์  บุตรวงค์
31. เด็กหญิงสุทธิดา  สาระจันทร์
32. เด็กชายอนุชา  จำปาทอง
33. เด็กชายเกรียงไกร  สุขเทพ
34. เด็กหญิงเกศ  บุญมาทัน
35. เด็กชายเพ็ญเพชร  มัสสุ
36. เด็กชายไชยภัทร  ทัดอยู่
 
1. นายธีรวุฒิ  ขวานเพ็ชร
2. นางจินตนา  มีสมศักดิ์
3. นางจุไรรัตน์  เอิบกมล
4. นายนริส  พรหมสูงวงษ์
5. นางกิตติมา  วาปีทะ
6. นางสาวชลธิชา  สิทธิขวา
7. นางสาวหทัยรัตน์  เหมาะศรี
8. นางสาวกนกนพ  วรัณฏธร
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงกุลณัชชา  แสงจตุรัส
2. เด็กหญิงณัฐปัญชญา  กลิ่นระรวย
3. เด็กหญิงนายิกา  วงษ์ศิริ
4. เด็กหญิงนุสรา  สีม่วง
5. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ไกรสิงห์สม
6. เด็กหญิงภัณฑิรา  บูรณะพิมพ์
7. เด็กหญิงภัทรียา  ชำนิวัฒน์
8. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ปิ่นสังข์
 
1. นางชญาดา  ปุยอ๊อต
2. นางสาวอรนุช  มีเงิน
3. นางสาวกรัณฑรัตน์  จำเนียรพันธุ์
4. นายพัฒนพงศ์  พูลอุดร
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยภรณ์  จันทร์ผ่องแสง
 
1. นางจินตนา  อรุณเรือง ฮับเบิ้ล
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายธนานนท์  แหวนเพ็ชร์
2. เด็กหญิงสาริณี  ศรีพิสุทธิ์
3. เด็กหญิงอริสรา  ปานดี
 
1. นางสาวทัชชา  ปทุมสูตร
2. นางสาวปาลิดา  นามเสนาะ
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายอัศวิน  อุดมลาภ
2. เด็กชายอานันต์  มีเย็น
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์
2. นางสาวอรอุมา  ขันธพาลี
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงธัญพร  กุญมอล
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ขันธรรม
 
1. นางสาวอรอุมา  ขันธพาลี
2. นางสาวอัจจิมา  บำรุงนา
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กหญิงชุติมดี  ภานุภาพ
2. เด็กหญิงธันยพร  จรเสถียร
3. เด็กหญิงมัญชุพร  เปลี่ยนน้อย
 
1. นายสุวิท  มหานิยม
2. นายสุมิตร  สีมาพล
 
30 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กหญิงกันยิกา  ปรีเปรม
2. เด็กหญิงธนัชพร  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงอนุธิดา  สุดกังวล
 
1. นางสาวนภาพร  สมบูรณ์สุข
2. ว่าที่ร้อยตรีธนเกียรติ  ฤกษ์ดี
 
31 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พงษ์สุด
 
1. นางพัทยา  สุขเขตต์
 
32 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแร่ 1. เด็กชายปฏิภพ  ศรีเมือง
 
1. นางสาวสุธารทิพย์  แย้มผิว
 
33 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระงาม 1. เด็กหญิงวรนุต  ใจมั่น
 
1. นางจันจิรา  คัมภีร์
 
34 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโตนด 1. เด็กชายสุรชัย  จักกระนอง
 
1. นางสุภาพร  รักพนาสุวรรณ