รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ปราจีนบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์งาม
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  เจ๊กมั่น
3. เด็กหญิงนันทิชา  บุญแก้ว
4. เด็กหญิงปวีณา  พานถม
5. เด็กหญิงสุทิตย์พา  ชนะโชติ
6. เด็กหญิงโชติกา  อยู่งาม
 
1. นายสมพร  สินกั่ว
2. นายกำพล  แก้วพิกุล
3. นางสาวพรเพ็ญ  คงเงิน
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงชญาดา  คำดี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร์แดง
3. เด็กหญิงนาตยา  วิชัย
4. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญแก้ว
5. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีปรัง
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีเนาวรัตน์
 
1. นายสมพร  สินกั่ว
2. นายอาคม  สิริมงคลศานต์
3. นางสาวรุ่งอรุณ  เกตุสุวรรณ์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกัลนิภา  พวงศรี
2. เด็กหญิงจันทรวิมล  มาสวน
3. เด็กหญิงนภัสสร  ปัทธิสามะ
4. เด็กหญิงพรทิพย์  เกิดสวัสดิ์
5. เด็กหญิงรัตวรรณ  คำศรีพล
6. เด็กหญิงวาเศรษฐี  ทีทอง
7. เด็กหญิงวิว  ปัฐน์ทรัพย์
8. เด็กชายสุทธิพงษ์  เพ็ชรนิล
9. เด็กชายสุธวีร์  แย้มกลิ่น
10. เด็กหญิงอรทัย  วิบูลอัตร์
 
1. นายคมสรรติ์  แข็งขัน
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญสม
3. นางสาวฤชากร  อำไพศรี
 
4 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกชศกร  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงกรกมล  ใบทับทิม
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย  วงศ์เลิศ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วพันธ์
5. เด็กหญิงสุธาสินี  ประไพร
6. เด็กหญิงเบญชญา  หาญเสนา
 
1. นางสาวศลิษา  พลเขต
2. นางสาวจิราภรณ์  คงสิบ
3. นางสาวจันจิรา  สนธิวัฒน์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ดอนทอง
2. เด็กชายกุนซือ  พรมเทา
3. เด็กหญิงณัฐพร  กำดำ
4. เด็กชายบัญญวัต  ภาชาติ
5. เด็กหญิงพรรษพร  นวลเถลิงศักดิ์
6. เด็กชายวันเฉลิม  พงษ์ดี
 
1. นายชาญฤทธิ์  ภูคำ
2. นางสาวอนุธิดา  ใจอารี
3. นางวรรณพร  นวลเถลิงศักดิ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ลี้เกษมทรัพย์
 
1. นางทัชชภร  เลิศครบุรี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ดวงสีทา
2. เด็กหญิงพรทิพย์  คุณวงศ์
3. เด็กชายภูเบศ  เมตตาปราณี
 
1. นางสมใจ  มั่งคั่ง
2. นางสาวอรวรรณ  เชียงน้อย
 
8 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโคกอุดม 1. เด็กชายชัชพงษ์   พาเจริญ
2. เด็กหญิงญาณี  มีชัย
 
1. นางมณี  บัวเผื่อน
2. นางสาวนิศาชล  บุญมาพิทักษ์กุล