รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. กาญจนบุรี เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  -
2. เด็กชายชาย  -
3. เด็กหญิงวรรนิสา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางมาลี  พูลสวัสดิ์
2. นางวาสนา  หิรัญ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงกัญกร  ประพันธ์
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  -
3. เด็กหญิงสายรุ้ง  อินทร์คำ
 
1. นางมาลี  พูลสวัสดิ์
2. นายสมชาย  พูลสวัสดิ์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดินโส 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ปิติเขต
2. เด็กหญิงรุ่งดี  บุญวัฒนา
 
1. นางรัชนิดา  นิลมณี
2. นายปิติ  แสงทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กชายชลธี  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายชัยเชษฐ์  กรภิญโญ
3. เด็กหญิงญาณัจฉรา  หาญยิ่ง
4. เด็กหญิงดาเชะ  ไม่มีนามสกุล
5. เด็กชายธนพล  เสือเอ๋ง
6. เด็กชายประภากาส  เอี่ยมหนู
7. เด็กหญิงปานิดา  เมืองโครต
8. เด็กชายรักษ์ชาติ  โตสนั่น
9. เด็กชายรัชพล  อุตเภา
10. เด็กชายวรพงษ์  วงศ์พิพัฒน์
11. เด็กหญิงวริศรา  วุฒิวัย
12. เด็กชายศราวุธ  โชคคุน
13. เด็กหญิงศิริวรรณ  ไม่มีนามสกุล
14. เด็กชายสรวิชญ์  ศิลาชัย
15. เด็กชายสุทัศน์  ไม่มีนามสกุล
16. เด็กชายออโซปาย  ไม่มีนามสกุล
17. เด็กหญิงแอปเปิ้ล  ไม่มีนามสกุล
18. เด็กชายโชกุน  ไม่มีนามสกุล
19. เด็กชายโนอู  ไม่มีนามสกุล
20. เด็กชายโล้น  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายก่อเกียรติ  วิเชียรบุตร
2. นางสาวกุลธิดา  ล้ำเจริญทรัพย์
3. นายพีระวัฒน์  ขัดฝั้น
4. นายปิยโชค  สลีอ่อน
5. นางดวงใจ  จงเจริญ
 
5 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 1. เด็กชายชินภัทร  บุญคำมา
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญคำมา
 
1. นางสาวขวัญชนก  เพ่งพินิจ
2. นางสาวมะปราง  อ่ำเย็น
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กชายมีทู  -
 
1. นายสมชาย  -
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. นายซานโจ่  -
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. นายรังสรรค์  -
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงศศิธร  สังขนิธิ
 
1. นางสาวจิตภัทร  กิจจากรณ์
 
10 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 1. เด็กหญิงจิรัญญา  อินทรัพย์
 
1. นางสาวศุภจิตต์  ทุ่งคาใน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงเพ็ญ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายณัฐนันท์  ศาลางาม
2. นางสาวธัญวรัชน์  ศาลางาม
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ขจรรัศมี
 
1. นายเจติพัทธ์  สระเพิ่มพูล
2. นางสาวสุพัตรา  สิทธิวงศ์ษา
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. เด็กชายกีรดิต  มหัตกีรติ
2. เด็กหญิงนิชกานต์  หรีหร่อง
 
1. นายสัมฤทธิ์  คมขำ
2. นางสาวศิริพร  ชัยสีหา