รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. กาญจนบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงศุภิสรา  พยาบาล
2. เด็กหญิงสุทัตตา  อุดมผล
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เหมือนช้าง
 
1. นางสาวกาญจนา  ทัดสวน
2. นางสาวจุฑามาส   สามทอง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายนที  ปัญญาชัยรักษา
2. เด็กชายสุธาพจน์  เพ็ชรแสง
3. เด็กชายอัสนี  ศรีเหรา
 
1. นายอิศรา  วรรณากาญจน์
2. นางสาวขวัญตา  มีพันธ์ศรี
 
3 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กชายธนากร  ใคร่ครวญ
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์  สืบเนียม
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  เขตศิลป์ชัย
 
1. นางสาวพรพิมล  ตันติวรธรรม
2. นางปิยะพร  พิทักษ์ไทรทอง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งกูป 1. เด็กหญิงกชกร  กล่ำทอง
2. เด็กหญิงสุธาสินี  แผนคลุ้ม
3. เด็กหญิงแก้วตา  บ่อบัวทอง
 
1. นางอัจฉรา  รอดภัย
2. นางมัลลิกา  กาญจนอภิรักษ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยาคาร 1. เด็กชายตะวัน  อ่อนน้อย
2. เด็กหญิงรัมภาพรรณ  สร้อยสุวรรณ
 
1. นายสุริยัน  ศรีวรชัย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กหญิงกนกกร  แซ่ลี
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
7 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กชายอิฐธิศักดิ์   มูลนาม
 
1. นางจินดา  ภูวมาส
 
8 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กหญิงมาลินี   แซ่ย่าง
 
1. นางจินดา  ภูวมาส
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนแสลบ 1. เด็กหญิงกมลศรี  อ่ำอ่อน
2. เด็กหญิงจิราพร  คงอาจหาญ
3. เด็กหญิงฑิตยา  สร้อยบุญ
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไข่ลือนาม
5. เด็กหญิงพัชรพร  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสุพรรณี  ศิลปชัย
2. นางสาวอรทัย  รัตนฤทธิยาภรณ์
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กชายกรวิชญ์  สุขเกษม
2. เด็กชายพงศภัค  นพเกตุ
3. เด็กหญิงแสงทอง  -
 
1. นางศิริพร  คูประชามิตร
2. นางสาวพรทิพย์  เอกจิตต์