รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. กาญจนบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 1. เด็กหญิงศุภิสรา  พยาบาล
2. เด็กหญิงสุทัตตา  อุดมผล
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เหมือนช้าง
 
1. นางสาวกาญจนา  ทัดสวน
2. นางสาวจุฑามาส   สามทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนแสลบ 1. เด็กหญิงกมลศรี  อ่ำอ่อน
2. เด็กหญิงจิราพร  คงอาจหาญ
3. เด็กหญิงฑิตยา  สร้อยบุญ
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไข่ลือนาม
5. เด็กหญิงพัชรพร  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสุพรรณี  ศิลปชัย
2. นางสาวอรทัย  รัตนฤทธิยาภรณ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กหญิงกนกกร  แซ่ลี
 
1. นายทศพล  ภูวมาส
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยาคาร 1. เด็กชายตะวัน  อ่อนน้อย
2. เด็กหญิงรัมภาพรรณ  สร้อยสุวรรณ
 
1. นายสุริยัน  ศรีวรชัย
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายนที  ปัญญาชัยรักษา
2. เด็กชายสุธาพจน์  เพ็ชรแสง
3. เด็กชายอัสนี  ศรีเหรา
 
1. นายอิศรา  วรรณากาญจน์
2. นางสาวขวัญตา  มีพันธ์ศรี
 
6 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กชายธนากร  ใคร่ครวญ
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์  สืบเนียม
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  เขตศิลป์ชัย
 
1. นางสาวพรพิมล  ตันติวรธรรม
2. นางปิยะพร  พิทักษ์ไทรทอง
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งกูป 1. เด็กหญิงกชกร  กล่ำทอง
2. เด็กหญิงสุธาสินี  แผนคลุ้ม
3. เด็กหญิงแก้วตา  บ่อบัวทอง
 
1. นางอัจฉรา  รอดภัย
2. นางมัลลิกา  กาญจนอภิรักษ์
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กชายกรวิชญ์  สุขเกษม
2. เด็กชายพงศภัค  นพเกตุ
3. เด็กหญิงแสงทอง  -
 
1. นางศิริพร  คูประชามิตร
2. นางสาวพรทิพย์  เอกจิตต์
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กชายอิฐธิศักดิ์   มูลนาม
 
1. นางจินดา  ภูวมาส
 
10 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 1. เด็กหญิงมาลินี   แซ่ย่าง
 
1. นางจินดา  ภูวมาส