รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. กาญจนบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ทองสุก
 
1. นางสาวณัฐพร  โพทอง
 
2 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 1. เด็กหญิงไพริน  ฉัตรเวศน์
 
1. นางสาวดวงมาลย์  ขีดขิน
 
3 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 1. เด็กหญิงเมษา  ศรีจันทร์ปลิว
 
1. นางนงเยาว์   เนียมหลาง
 
4 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 1. เด็กชายทินภัทร  จูเมฆา
2. เด็กชายธนชาติ  ทำนิล
3. เด็กชายอาทิตย์  อ่อนเจิญ
 
1. นายอนุชา  กระจ่างฉาย
2. นางพัชริน  อมรกิจปกรณ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวังศาลา 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  เพ็ชรวงศ์
2. เด็กหญิงสโรชา  เรียงรวบ
 
1. นายสุเมธี  นาคะพันธุ์
 
6 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  คงธาร
2. เด็กชายปฐพี  คำตา
3. เด็กชายพัชรัตน์  สีสันต์
 
1. นางสุมณฑา  ถ้ำทอง
2. นางสาวนวิสา  สารีวงษ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  สวัสดีดวง
2. เด็กหญิงณิชานันท์  สโมสร
3. เด็กหญิงปรารถนา  มีจั่นเพ็ชร
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สุจริตวิเศษสกุล
5. เด็กหญิงอริสา  อินทรรอด
 
1. นางชนิดา  ชลออยู่
2. นางพจนา  ลิ้มสินโสภณ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  หมี่กระโทก
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  อนันต์นาวีนุสรณ์
3. เด็กหญิงอริสา  มีแก้ว
 
1. นายภมรพล  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวศิรินภา  สุขภาพ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  แสงนิล
 
1. นายวรชาติ  บ่อเกิด
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) 1. เด็กชายนิติพงษ์  สุทธป๊อก
2. เด็กหญิงปุณยนุช  เกิดผล
 
1. นางอรพิน  หวังดี
2. นางดารณี  มะขามหอม