รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ฤทธิ์คำรพ
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  พุ่มไสว
 
1. นางสาวนันทิญา  มากตามเครือ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1. เด็กชายพงษ์นรินทร์  สิงห์ปาน
2. เด็กหญิงวลัยพร  เกียรติศักดิ์
 
1. นางสาวภรณ์ชนก  ชัยหา
2. นางสาวชลธิชา  แย้มอุทัย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงชนิตา  ชัยรัตน์
2. เด็กชายพงศกร  ฤทธิ์บัว
3. เด็กหญิงอุษา  ฆารประเดิม
 
1. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
2. นางสาวศศิกร  นามสงวน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กหญิงปาริชาต  ชอบการกิจ
 
1. นางอัญชลี  กองมาก
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ 1. เด็กหญิงศิวปรีชา  ทองพร้อม
 
1. นางสลิล  กุลภัทรสกุล
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กชายธนัช  ชูช่วย
2. เด็กชายรัชชานนท์  สำเนียงสูง
3. เด็กชายสมศักดิ์  ไทรชมภู
4. เด็กชายออ  ชาวพม่า
5. เด็กชายไข่เมซาย  ชาวพม่า
 
1. นายธวัช  เซี่ยงฝอง
2. นางสาวปราณี  ชูศรี
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน 1. เด็กชายนาธาน เจมส์  มาเล็ต
 
1. Mr.Ryan  Ancha
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กหญิงนรกมล  บุญธรรม
2. เด็กชายอัมรินทร์  กาเผือก
3. เด็กชายเอมชาย  ชาวพม่า
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  ดับสันเทียะ
2. นายอธิวัฒน์  ปรีดิ์เปรม
 
9 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กระแสชล
2. เด็กชายสราวุฒิ  อรชร
3. เด็กชายโสรส  แช่มเครือ
 
1. นายศิริชัย  ช่วยรอด
2. นางจันทรา  ทองสำราญ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรือน้อย 1. เด็กชายธนกร  แก้วทองแดง
2. เด็กหญิงยาญา  อิสลาม
3. เด็กหญิงสิริวดี  เปี้ยศร
 
1. นายชัยชนะ  ทองเปี่ยม
2. นางจุไร  ต้นเถา
 
11 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กชายกิตติพศ  ลิบลับ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  กิ่งแก้ว
3. เด็กชายชัชวาล  เอื้อเฟื้อ
 
1. นางปวีณา  เสือกลิ่น
2. นางสาวณัฐริกา  ประเสริฐสาย