รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กชายฉัตรชัย  พึ่งพงษ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ร่อนแก้ว
 
1. นางสาวนิตยา  ฉายน้อย
2. นางสาวเสาวนีย์  อ่วมเมือง
 
2 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงอารญา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวชมภูนิกข์  ชาวแพรกน้อย
 
3 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กหญิงเบญญาภา  วงศ์วีระ
 
1. นางสาวสุดใจ  มุ่งดี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงกุศลิน  เสียงใส
 
1. นายปิยเทพ  ไชยวารี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงกุศลิน  เสียงใส
2. เด็กหญิงชนัญชิตา  พรมฟ้า
3. เด็กหญิงชุติมา  จินดาพงษ์
4. เด็กชายณัฐพล  ทอประเสริฐ
5. เด็กหญิงณัฐภัสสร  มั่นประเสริฐ
6. เด็กหญิงนิภาพรรณ  อำนวยผล
7. เด็กหญิงปาริฉัตร  นามทอง
8. เด็กชายพงศกร  โพธิชัย
9. เด็กชายพิชิตชัย  เคนมาตร
10. เด็กชายมงคลชัย  บัวสุวรรณ
11. เด็กชายศุภฤกษ์  ซิ้มเจริญ
12. เด็กหญิงอาทิตยา   พึ่งฤทธิ์
13. เด็กหญิงอารีรัตน์  ยะตะโคตร
14. เด็กชายอิทธิเดช  คุศิลป์
15. เด็กหญิงโสรยา  พันธ์บัว
 
1. นายปิยเทพ  ไชยวารี
2. นางสาวฐิติกร  จักรแก้ว
3. นายนิรุตติ์  เพียทา
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เคนมาตร
2. เด็กหญิงปริ่มวารี  พึ่งฤทธิ์
 
1. นางพัทธ์จรรย์ธร  ทองเล็ก
2. นางกิ่งรัก  ฤทธา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงถิรดา   มณพลับ
2. เด็กหญิงวารี   เกลี้ยงมะ
 
1. นายเนตรนรินทร์   นามกร
2. นายวิวัฒน์ชัย   กิมาคม
 
8 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายขวัญชัย   ใจกล้า
 
1. นางอมลมุนินทร์   นวะมะรัตน
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กชายธนกฤต  สังข์ทอง
2. เด็กชายธีรภัทธ์  สำราญอินทร์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  สุวรรณ
 
1. นางสาวนันทรัตน์  มีล้วน
2. นางสาวสุนันธิณีย์  ชูบางบ่อ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  แสงเขียว
2. เด็กหญิงวริศรา  แสงผ่อง
3. เด็กหญิงวัลพรรณ  กุลดิลก
 
1. นางจุฑามาศ  รัตนปัญญา
2. นางจันทนา  สืบเสน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กหญิงกนกพร  เครือบุตรสิน
2. เด็กชายกฤษชนะ  สอนรัมย์
3. เด็กหญิงกัญญดา  รอดเรืองรัตน์
4. เด็กชายกิตติพันธ์  อ่อนละมุล
5. เด็กชายคริษฐ์  วรรณเต็ม
6. เด็กหญิงจันทิมา  เปลี่ยนแปลง
7. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แย้มน้อย
8. เด็กชายพีรภัทร์  ชุมภูวร
9. เด็กหญิงรัตนา  สิทธิชัย
10. เด็กชายวัชรินทร์  อู่วิเชียร
11. เด็กชายศรายุทธ  ปานสมบัติ
12. เด็กหญิงศศิวรรณ  งามขำ
13. เด็กหญิงศิรินรัตน์  ทองเงิน
14. เด็กหญิงศิริรัตน์  พยนต์ศิริ
15. เด็กชายสิทธิกร  ปิโคทัง
16. เด็กชายสิทธินนท์  ปิโคทัง
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำมี
18. เด็กหญิงอรุณรัตน์  พยัฆศิริ
19. เด็กชายเจตษฎา  ดิษฐชลอ
20. เด็กหญิงเมธาวี  พฤกษ์วิบูลย์
 
1. นายโชติพงษ์  ศรีแม้น
2. นางสาวกัณฑ์นณัฏฐ์  จีบเจือ
3. นายเอกลักษณ์  หนูยิ้มซ้าย
4. นางจันทนา  สืบเสน
5. นางสุธาทิพย์  นิโกรธา
6. นางสาวกมลวรรณ  เอี่ยมแท้
 
12 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายเอกราช   เพิ่มคำ
 
1. นางสาววันวิสาข์   พรหมรักษา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงปิยธิดา   พวงอินทร์
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ   วัจนรัตนากูล
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงเมวิกา  ยิ้มแย้ม
 
1. นางสาวรุ่งไพลิน  ศรีเทพ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กชายภาธร  บัวผัน
2. เด็กชายวรายุท  บัวพัฒน์
3. เด็กหญิงสุรีภรณ์  บุญสิน
 
1. นางณัฐธิกาพัณ  ค้ำชู
2. นางจันทิมา  ณ วันจันทร์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชุลีกร  แสงทอง
 
1. นางสาวพรสิทธิ์  พวงเดช
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 1. เด็กชายภูวดล  ประสพทอง
 
1. นางณัฏฐณิชา  กอวิจิตร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายสิทธิกร  จันทร์เปล่ง
 
1. นางสาวจรรยา  ชิตสุข
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร 1. เด็กหญิงฟ้างาม  วันดี
2. เด็กหญิงลูกหมู  -
3. เด็กหญิงแอน  แสงดี
 
1. นางสาวอัญชลี  เจียมโพธิ์
2. นางสาวสุนิศา  เซ็งเฮง