รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ปทุมธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชอบธรรม
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกตุแก้ววิเชียรฉาย
 
1. นางวไลวัณย์  โพธิ์มะฮาด
2. นางวินิตา  สร้อยเพชรประภา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. นางสาวจิราภา  สารพร
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สุขเกษม
3. เด็กหญิงรังสิมา  เดชมงคลเจริญ
4. เด็กหญิงสุพจน์จณีย์  เผือกทอง
5. เด็กหญิงอารยา  แก้วศรี
 
1. นางสาวสุภศรี  ชุมแก้ว
2. นางจรา  เจียมกมล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์จิตร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กชายกรวิทย์  กาติ๊บ
2. เด็กหญิงกฤติมา  มาเสนาะ
3. เด็กหญิงจิดาภา  พลูปั้น
4. เด็กชายจิรกิตต์  บุญยืน
5. เด็กหญิงจีรภัทร์  วสีดำรัสพงศ์
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ขะชี้ฟ้า
7. เด็กหญิงญาณศรณ์  สง่าวงศ์
8. เด็กหญิงณัฐธิชา  ด่านเจริญ
9. เด็กหญิงดวงพร  แซ่อั้ง
10. เด็กชายตะวัน  ขวัญเมือง
11. เด็กชายธนเดช  ชาตเกียรติ
12. เด็กหญิงธัญญาพร  กิ่งวิชิต
13. เด็กชายนันทชัย  ไพรบูล
14. เด็กหญิงปริศนา  กองจันทร์
15. เด็กหญิงปาริชาติ  ปุงปอพาน
16. เด็กชายพงศ์พันธ์  กอหลง
17. เด็กหญิงพรพิมล  จันทร์คำวงษ์
18. เด็กหญิงพัทธนันท์  แก้วดวงตา
19. เด็กชายพีรภัทร  ภูเทียมสี
20. เด็กหญิงพีรยา  แก่นจันทร์
21. เด็กหญิงมนัสนันท์  เคนโพธิ์
22. เด็กชายรพีภัทร  สาพิพท์จันทร์
23. เด็กหญิงรสา  รอดไพ
24. เด็กหญิงวรรณพร  วรรณวงค์
25. เด็กหญิงวาลินี  เกิดสำราญ
26. เด็กชายวิริยะ  นาเริง
27. เด็กหญิงศศิธร  ทองพราว
28. เด็กหญิงสวรินทร์  พรมทิง
29. เด็กหญิงสิริพร  ยอดสิงห์
30. เด็กหญิงสุนีย์  วรวรรณ
31. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สูนสันเทียะ
32. เด็กชายอภิวรรธน์  เรียมภักดี
33. เด็กชายอภิสิทธ์  มาลัย
34. เด็กหญิงอัยลดา  ยุระไชย์
35. เด็กหญิงอาริญา  ทีพขุนทด
36. เด็กชายเมธี  เข็มขาว
37. เด็กชายเอกภพ  คดีทอง
38. เด็กหญิงแสง  น่อยคำ
 
1. นายธีรดล  อินทร์ลำพันธ์ุ
2. นางสาวสุกัญญา  จันทร์บาง
3. นายเกียรติคุณ  ศิริเวช
4. นายนิพนธ์  เป้าประจำเมือง
5. นางสาวอรนรินทร์  นุชงอน
6. นางศิริกาญจน์  ภูริภัทรวิรุฬห์
7. นางสาววรินญา  ภู่ปราง
8. นายสุกฤษฏิ์  อุตรมาตย์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  สินธุมาลย์
 
1. นางสาวชาตบุศย์  บ่อเงิน
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงกัลยากร   ดวงแก้ว
2. เด็กชายจอมพล   พรรณา
3. เด็กชายจำเริญ   โตอนันต์
4. เด็กชายชัยชนะ   ไพรสน
5. เด็กชายธนพันธ์   สินสร
6. เด็กหญิงปทิตตา   ไวยฤทธิ์
7. เด็กชายวชิระ   วรกิจ
8. เด็กหญิงศิริพรรณ   จันสวัสดิ์
9. เด็กหญิงศุภานัน   พุฒซ้อน
10. เด็กหญิงอภิสรา  ไวยฤทธิ์
 
1. นายกรรวี   ผมหอม
2. นางสาวนฤมล   ชีเจ็ดริ้ว
3. นางสาว สมรศรี   ศรีรักษา
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงณรินธา   สิงหันต์
2. เด็กหญิงรัตณาภรณ์   แก้วมั่น
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์   ศรีวิศร
4. เด็กหญิงสิตานันท์   ชูชัยมังคลา
5. เด็กหญิงสิริยากร   โรจนมาน
6. นางสาวสุมินตา   เที่ยงผดุง
7. เด็กหญิงเพ็ญพิชฌาย์    แพรสูงเนิน
8. เด็กหญิงเวโรจนีย์   โนนเงิน
 
1. นางสาวสุกัญญา   จันทร์บาง
2. นางสาววารี  ทิมอินทร์
3. นางสาวกาญจน์วรุณ   พงษ์นุช
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กชายวิบูลย์  รัตนะวงษ์
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  สระบัว
 
1. นายอนุชา  ภาผล
2. นายเทียนชัย  นาคแผ่น
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  อ้วนทา
2. เด็กหญิงภัทรวดี  คงชมบุตร
3. เด็กหญิงศิรดา  เกตุทองมงคล
 
1. นางสาวสุวรรณา  ปราบพินาจ
2. นางสาวทัศวรรณ  ปราบพินาจ
 
10 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายธนบดี  คล้ายวิจิตร
 
1. นางนุชนาฏ  โพธินำแสง
 
11 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายปิยังกูร   พระรัศมี
 
1. นายณรงค์   ทะยานรัมย์
 
12 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายขจรธน  สายกนก
2. เด็กชายณัฐชนนท์  จันทร์พรหม
3. เด็กชายสุริยา  กนกหงษ์
 
1. นางพูลสุข  คันธอุลิส
2. นางสาวชุติภา  จันทร์พ่วง
 
13 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงวาริสรา   วงษ์เสงี่ยม
 
1. นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
 
14 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. นายกฤษฏา  นาคนครินทร์
2. เด็กชายดนุพัศ  อ่อนละมุล
 
1. นางสาวนิภา  ศิริจร
2. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
 
15 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายกันตพณ  มาลามาศ
2. เด็กชายรัฐภูมิ   บุตรสี
 
1. นางสาวนิภา  ศิริจร
2. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์