รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ปทุมธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) 1. เด็กชายสรายุทธ  อนุรักษ์อุดม
 
1. นางสาววนิดา  อาดำ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กชายกฤษฎา  น้ำเต้าทอง
2. เด็กชายธนวัฒน์  เดื่อมคั้น
 
1. นางจริยาภรณ์  คุ้มพันธ์
2. นางสาวพรรวดี  หวังผล
 
3 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   พงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์   ไสสานัง
 
1. นางวิไลพร   สายจันทร์ยูร
2. นางสาวชมนาถ   ลือภูเขียว
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  คำเบิก
2. เด็กชายณัฐวัศห์  สุวรักษร
3. เด็กหญิงธณิศรา  บรรยงวรพินิจ
4. เด็กชายธีรภัทร  วะชุม
5. เด็กชายภควัต  ภาคีสันต์
6. เด็กชายภูตะวัน  แดงแย้ม
7. เด็กหญิงมรกต  เตียสุวรรณ์
8. เด็กหญิงรฐพร  ศักดิ์สุรรักษ์
9. เด็กหญิงอชิรญา  ผดุงตาล
10. เด็กชายเมกุรุ  แสงแก้ว
 
1. สิบเอกหญิงเสาวลักษณ์  เพชรไพรินทร์
2. นางสาวจีรฉัตร  บุญประเสริฐ
3. นางสาวแพรไหม  พระเกตุเมือง
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีสอาด
2. เด็กหญิงกันทลัส  จันทีนอก
3. เด็กหญิงกุลปริยา  สุวธรรมานนท์
4. เด็กหญิงจิรประภา  ศรีจุลโพธิ์
5. เด็กหญิงณวรา  พากฏิพัทธ์
6. เด็กหญิงธัญชนก  จริตไทย
7. เด็กหญิงนลินนิภา  มาลา
8. เด็กหญิงศศิภา  อินพูลใจ
9. เด็กหญิงสิริวรกาญจน์  เต็งแย้ม
10. เด็กหญิงอุรชา  พรมใจบุญ
 
1. นางสาวจีรฉัตร  บุญประเสริฐ
2. นางสาวแพรไหม  พระเกตุเมือง
3. นางสาวผกาวรรณ  ไขว้พันธ์
4. นายปาณัท  ดำนิล
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงชโยชา  กำจัดภัย
2. เด็กหญิงญาณิศา  คำเบิก
3. เด็กหญิงณิชากร  จริตไทย
4. เด็กหญิงตรียาพร  การเกษตร์
5. เด็กหญิงนภัสชล  อินชูใจ
6. เด็กหญิงภานิชา  เจียมกิม
7. เด็กหญิงสิริรัตน์  ถือสัตย์
8. เด็กหญิงอชิรญา  แฝงลาภ
 
1. นางรดีวันต์  ปิ่นแก้วเกียรติ์
2. นางสาวแพรไหม  พระเกตุเมือง
3. นางสาวจีรฉัตร  บุญประเสริฐ
4. นางสาวผกาวรรณ  ไขว้พันธ์
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายสิรภพ  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงอาทิตยา  วิมลพันธ์
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  ธนดลชยากร
2. นางสาวญาณกร  หอมเนียม
 
8 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดชินวราราม 1. เด็กชายปรมัตถ์  เนียมเผือก
 
1. นางสมพงษ์  นาคสังข์
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชินวราราม 1. เด็กหญิงพิชชาภา  แสวงธรรม
 
1. นางสมพงษ์  นาคสังข์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง 1. เด็กชายอชิตะ  เรืองศรี
 
1. นายกัมพล  เบ็ญจาทิกุล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จวรรณรินทร์
 
1. นางสุพัตรา  ศรีจันทร์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงขวัญคำ  หลวงซอ
2. เด็กหญิงจอมขวัญ  ภู่วัด
3. นางสาวชลธิชา  แตงเอม
4. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ภู่เจริญ
5. นางสาวพัชราภรณ์  กรุดเงิน
6. เด็กหญิงพัชรี  ลินทอง
7. เด็กหญิงวรรณวิษา  แก้วดวงใจ
8. เด็กหญิงวรรณวิสา  เพงเภา
9. เด็กหญิงสุรางคณา  ปานอุทัย
10. เด็กหญิงสุวรรณี  ห่วงทอง
 
1. นางสาวธารารินทร์  ประจันทร์นวน
2. นายสุพจน์  ไหมสมบุญ
3. นางสาวศิริรัตน์  บางขัน
 
13 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงจิรภัทร  มิลิวงศ์
 
1. นางสาวพชรพรรณ  รัฐภูมิ
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาพัน 1. เด็กหญิงกรกนก  โลหะการก
 
1. นางสุชิน  สาระบุตร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กชายภัทรวิทย์  เกตุเล็ก
 
1. นายธำรงค์  หมอโอสถ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงกรรวี  ผิวดำดี
2. เด็กชายกิตติคุณ  เจริญพันธ์สุทธิ
3. เด็กหญิงกุลจิรา  ธนินพสิษฐ์
4. เด็กชายชัยวิทย์  สุภณไล่
5. เด็กหญิงณัฏฐนันท์   กล่อมเกลี้ยง
6. เด็กชายปราชญ์นที  อินทรประสิทธิ์
7. เด็กชายพีรวิชญ์  ทองเจือเพชร
8. เด็กชายภณปก  อังคนาวิน
9. เด็กชายสิทธิกร  ทรัพย์ศรีเมือง
10. เด็กชายเด็กชายเผ่าพล   การะเกตุ
 
1. นายบูรณ์พิพัฒน์  เพียรดี
2. นางสาวภัทราภรณ์  ราตรี
3. นางสาววิไล  ปัสนะจะโน
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ดีอินทร์
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  บุญปวน
3. เด็กชายจิรสิน  หาญพัฒนกชกร
4. เด็กหญิงณฐนันท์  อยู่ยืน
5. เด็กหญิงณตนภา   จินดาอินทร์
6. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชนะโชติ
7. เด็กหญิงณัฐวดี  คุ้มคร้าม
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  เมรินทร์
9. เด็กหญิงณาณุพร  จินดาอินทร์
10. เด็กหญิงธนพร  พิมพ์ครบุรี
11. เด็กหญิงปุณยนุช  พิมพ์เกตุ
12. เด็กหญิงพิชญาวี  แย้มประโคน
13. เด็กหญิงรับขวัญ  หอมชื่น
14. เด็กหญิงสุพิชญา  เลี้ยงตน
15. เด็กหญิงอุรณิชา  เลี้ยงตน
16. เด็กหญิงเมวิยาภรณ์  มะลิหน
 
1. นางสาวธนชุดา  ตันตรานุกูล
2. นางสาวรัตติยา  ชื่นอารมณ์
3. นางสาวกมลทิพย์  อินวรรณ์
4. นางสาวภัทราภรณ์  ราตรี
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงจิรัชญา  นนทนารักษ์
2. เด็กชายณภัทร์  เดชาวิมลณัฐ
 
1. นางสาวกิติยา  พรหมสอน
2. นางสาวอพรรณี  คงแสนคำ
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ 1. เด็กหญิงจามิกร  เต็กมารักษ์
2. เด็กหญิงญาณันธร  ล่ำสัน
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  อุดร
4. เด็กหญิงธารารัตน์  ปั้นเงิน
5. เด็กหญิงปุณยาพร  บุญปก
6. เด็กหญิงพาพร  แย้มพวง
7. เด็กหญิงสุภาวรรณ์  จันดา
8. เด็กหญิงอรไท  บุตตอินทร์
 
1. นายรามินทร์  อินทมาตร
2. นางสาวเรวดี  กิจพัฒนาสมบัติ
3. นางสาวจารุวรรณ  วงศ์ไชย
4. นางสาวกนกภรณ์  เขื่อนรอบเขต
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงณิชากร  บุติพันธ์คา
2. เด็กชายธนกร  อำนวย
3. เด็กชายเทพทิวากร  สิงห์นอก
 
1. นายชิษณุภูมิ  หาญพละ
2. นางวรวรรธ์น  เพ็งขำ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กชายชยากร  รัตนเพชร
2. เด็กชายภควัต  ตรุวิทยาคม
3. เด็กชายวรวัฒน์  ขำโต
 
1. นายชิษณุภูมิ  หาญพละ
2. นางวรวรรธ์น  เพ็งขำ