รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นนทบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงพิศุทธินี  บัวเผื่อน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชูชาญ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  ศักดิ์สุวรรณ
 
1. นายอนุพล  แสงทอง
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานวิทยา 1. เด็กชายจักพรรณ  ศรีรอดบาง
2. เด็กชายพิพัฒน์  ชัยประเศียร
3. เด็กชายภูดิส  ภาชีรัตน์
 
1. นายอภิวัฒน์  แสงศรี
2. นางสาววิลาวัณย์  อึ่งขวัญ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงพิยดา  ปะสาวะเท
3. เด็กหญิงสุจิรา  อาศัย
4. เด็กชายสุทิวัส  สะไกร
5. เด็กชายสุรเดช  พระชัย
 
1. นางรัชนี  เต็มแก้ว
2. นายเสนอ  เต็มแก้ว
 
5 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย 1. เด็กหญิงชุติมา  วันทนวดี
 
1. นางนัดดาภา  เพ็ชรพวง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ 1. เด็กชายกันติชา  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงณัฐภัสสร  สุเมธินทกุล
3. เด็กชายธนกฤต  สร้อยธรรมา
4. เด็กชายธนวุฒิ  กิ่งมาลา
5. เด็กชายธราเทพ  จิตร์เที่ยง
6. เด็กชายนิติภัทร  วิทยาประภากร
7. เด็กชายปภังกร  เสมาเพชร
8. เด็กชายภวัต  บุญประสพ
9. เด็กชายมารุจ  เทียมจิตรักษา
10. เด็กชายศุภชัย  เสถียรมล
11. เด็กชายเจตนิพัทธ์  กรวิภาสเรือง
12. เด็กชายโชคอนันต์  ครุฑสำอางค์
 
1. นายทัตศร  จันทร์งาม
2. นางสาวภัทรพร  ชอบเพื่อน
3. นายสมยศ  มาธีระ
4. นางสาวณัฐภัทร  จิตติพร
 
7 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  มหาเรือนลาภ
 
1. นางสุรีรัตน์  พีระณรงค์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชุณหะวัณ
2. เด็กชายวีรวัฒน์  เด็ดพุดซา
 
1. MissLeilei  Zhang
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา 1. เด็กหญิง ฟัตตะห์  ศิริยามัน
2. เด็กหญิงสุภัสรา  เชื้อผู้ดี
3. เด็กหญิงสุภัสสร  เชื้อผู้ดี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ชินวงษ์
2. นางกรรณิการ์  พลีสุดใจ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงกำไร  เงินงาม
 
1. นางสาวอังคณา  ปานนก
 
11 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กหญิงพัชรดา  ตานำ
 
1. นางสาวอังคณา  ปานนก
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาล 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ดำพลงาม
 
1. นายภูริศ  ขาวปลื้ม
 
13 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล 1. เด็กชายจิระศักดิ์  นวนประโคน
2. เด็กชายพงศกร  วัตอักษร
3. เด็กชายสุธี  เพชรสังฆาตร
 
1. นางสาวสุจิตรา  ทองไพจิตร
2. นางจีรวรรณ  อารีภักดิ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทอง 1. เด็กหญิงอริสา  มะโนธรรม
 
1. นายณัฐพล  แย้มสุวรรณ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ 1. เด็กชายวีรยุทธ  เหมรา
 
1. นายรังสรรค์  ผลพิกุล