รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นนทบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงศยามล  รักวงษ์
 
1. นางสาวอริสา  ประดิษฐ์พุ่ม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  พริ้งเพราะ
 
1. นายปัญณภัทร  สิทธิ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กชายนัฐชพล    เล็กกระจ่าง
2. เด็กหญิงผกาวรรณ   สองจันทร์
3. เด็กหญิงรัชนีกร   ผำไชย
 
1. นางสาวจารีรัตน์   รัตนะ
2. นางสาวศิโรรัตน์   พราหมณะนันทน์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สินสคราญ
2. เด็กชายพุทธภูมิ  เทียนมณี
3. เด็กชายสมศักดิ์  ปัญญาวงศ์
 
1. นางสาววีราชีนี  เสนานัย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. นายกิตติพงษ์   สะละดี
2. นายพันธกานต์    ผลเจริญ
3. เด็กหญิงรัตนาวดี   แซ่อึ๊ง
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ   สังข์เผือก
2. นางสาววิไลวิทย์   วิทยาธรรมธัช
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายณัฐนนท์    ป่าเมือง
2. เด็กหญิงนลพรรณ   จักรธิฤทธิ์
3. เด็กหญิงปริยากร    เสนศรี
4. เด็กหญิงวรัตน์ฐา   รักใหม่
5. เด็กหญิงวราภรณ์    ทองเนื้ออิน
 
1. นางสาวสมบัติ   กันนิ่ม
2. นางสาวธนิตา   ศุกรสุคนธ์
 
7 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงอาริษา   เอี่ยมเที่ยง
 
1. นางสาวภัทราวดี   แนงแหยม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงทยิดา   บำเพ็ญผล
 
1. นางสาวปิยวรรณ   แก้วเซ่ง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายคณธัช    แย้มสุวรรณ
 
1. นายศรายุทธ  เชื้อฉ่ำหลวง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายศุภณัฐ    นวลปลอด
 
1. นายศรายุทธ  เชื้อฉ่ำหลวง
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายกรัณย์   สนธิทิม
2. เด็กหญิงธนตวรรณ   วรรณวิศาล
3. เด็กหญิงศศิกานต์   คุ้มแถว
 
1. นายณรงค์ชัย  เพ็ชรตะกั่ว
2. นายธีรพงษ์   ประกอบสัน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายชยุต   นิวาศะบุตร
 
1. นางสาวปาริฉัตร    สุวรรณศรี