รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. กรุงเทพมหานคร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกอบวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  สังข์ขาว
2. เด็กหญิงฉัตรศลิษา  ลุ้ยประเสริฐ
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงศิริ
4. เด็กชายทวีทรัพย์  หมื่นสี
5. เด็กหญิงธนพร  อับดุลเลาะ
6. เด็กชายธนพัฒน์  ไชยโย
7. เด็กหญิงธิตตะวัน  ยิ้มแดง
8. เด็กหญิงพิชชาภา  พรหมจันทร์
9. เด็กชายภาคิน  ประเทืองวัฒน์
10. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แหวนเพชร
11. เด็กหญิงลักษณ์นารา  เหลาบับภา
12. เด็กชายวรกิจ  ทิพย์จันทร์
13. เด็กหญิงเจริญขวัญ   ฝาระมี
14. เด็กหญิงเมธานี  แก้วจำลอง
15. เด็กหญิงแพรวา  เลี่ยมอ๋อ
 
1. นายฉัตรชัย  ฉิมประสิทธิ์
2. นางสาวสรวีย์  เล็กเรืองนิธิกูล
3. นายวัชระ  แตงอ่อน
4. นางสาวนิตยา  ฉายปรีชา
5. นางสาวปิญชาน์  ท่าพริก
 
2 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 1. เด็กชายรัชชานนท์  เสือวงษ์
2. เด็กชายวีรชน  วงศ์อนันต์
3. เด็กชายเอกพล  แก้วก้อนน้อย
 
1. นางบุปผา  มหาศะรานนท์
2. นางสาวสุธารส  อินสำราญ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะศึกษา 1. เด็กหญิงขวัญเก้า  พานิชพงษ์
 
1. นางธนันต์ญาอร  ธนนิธินิตย์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ชูแก้ว
2. เด็กชายกวีเกียรติ  เหลาเคน
3. เด็กหญิงชนากานต์  ศรีกาญจนา
4. เด็กชายชัยชนาธิป  ชูทอง
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อภิญญาสกุล
6. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ธรรมนาเมือง
7. เด็กหญิงณัฐกรรณ์  รวีพรนิธิโชติ
8. เด็กหญิงณิชกานต์  โอภาสพนา
9. เด็กหญิงดุษยา  บางชมภู
10. เด็กชายธาวิน  วงศ์สุนทร
11. เด็กชายนภสินธ์  พลเผือก
12. เด็กหญิงนันท์นภัส  พัฒพิบูลย์
13. เด็กหญิงปุณญิสา  จิ๋วรี
14. เด็กหญิงปุณณภา  จังเกตุทอง
15. เด็กหญิงพรปวีณ์  จักขุจันทร์
16. เด็กหญิงพรรณปพร  สัญญาอริยาภรณ์
17. เด็กหญิงพรเมษา  สัญญาอริยาภรณ์
18. เด็กหญิงพัชรนันท์  สายเสนา
19. เด็กหญิงฟ้าใหม่  ทับทิมทอง
20. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พรมกา
21. เด็กหญิงภูษณิศา  ขุนสิทธิ์
22. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ชาติมงคลวัฒน์
23. เด็กชายราชฤทธิ์  สดใส
24. เด็กหญิงวรินทร  จันทร์งาม
25. เด็กหญิงวสุธิดา  แพระบำ
26. เด็กหญิงสกนธภรณ์  สุทธิไชยา
27. เด็กหญิงสรวงมน  สุขเสมอ
28. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองประเสริฐ
29. เด็กหญิงสุภิญญา  อุบังหล้า
30. เด็กหญิงอณัฐชยา  จิตรประวัติ
31. เด็กหญิงอภิชญา  มังคลานนท์
32. เด็กหญิงอมลรดา  รัตนราช
33. เด็กหญิงอรวรา  ธาราพิตร์
34. เด็กหญิงอัญชิษา  เทียบธรรม
35. เด็กหญิงอิศศราภรณ์  แก้วดวงตา
36. เด็กหญิงไปรยา  ผิวทอง
 
1. นายพอชาย  พึงไชย
2. นางสาวธนธรณ์  มะโนใจ
3. นางสาวอภิญญา  สุขบัว
4. นางสาวอังค์ริสา  คำลือ
5. นายทรงกลด  ชัยศิริ
6. นายสุรพิชญ์  ขอจุลซ้วน
7. นางสาวประภาวดี  วงศ์หน่อ
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพญาไท 1. เด็กหญิงกรวีร์ณะ  คุ้มกัน
2. เด็กชายกันต์ดนัย  ศรีบุรินทร์
3. เด็กชายธนกฤต  บุญมาลี
4. เด็กชายธีรัช  เร่บ้านเกาะ
5. เด็กหญิงนุชฎา  ชมานนท์
6. เด็กหญิงมณฑิสา  กุลวิไชยศักดิ์
7. เด็กหญิงศรุตา   จิยะพานิชกุล
8. เด็กชายศุภกร  คุ้มกัน
9. เด็กหญิงอภิณห์พร   จันทศักดิ์
10. เด็กชายอัครเมธี  มีรอด
 
1. นายทรงกลด  ชัยศิริ
2. นายศุภกร  แก้วยิ้ม
3. นางสาวจารุพร  ธรรมรัตน์
 
6 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา   พ่วงพิศ
2. เด็กชายมานิตร  จิตตเศรษฐกุล
 
1. นางสาวชนิษฐา  ปวงประสาท
 
7 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กหญิงอรณิชา  หัดฝัน
 
1. นางชนิษฐา  ปวงประสาท
 
8 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 1. เด็กชายเกษมสิริ  ริมไพรสณฑ์
 
1. นางสาววัลยา  ทองทา
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กชายณัฏฐกรณ์  ขอนศักดิ์
2. เด็กหญิงณัฐรดา  สุพินิจ
3. เด็กชายตุลลการ  คันทรุขา
4. เด็กหญิงธนกานต์  โชติวาณิชย์เสถียร
5. เด็กชายปุณณสิน  บุญชัย
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สุขวัฒนกุล
7. เด็กหญิงศิรภัสสร  วงษ์เทศ
8. เด็กหญิงศิวรรณรดา  จิตวิริยนนท์
9. เด็กชายสุเมธ  ชูราศรี
10. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ขยันกลาง
 
1. นายธีระวัฒน์  ดอนอินอาจ
2. นายพลากร  เมืองมูล
3. นายพีรวัฒน์  มักสัน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงวาศิณี  สุวรรณแพทย์
 
1. นางเรืองศรี  เลิศไกร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลาซาล 1. เด็กหญิงชนัญชิตา  ลักษณบุตร
 
1. นายวิทวัส  อินทะแสง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี   นฤนาทวานิช
 
1. นางพรสุภา  เกียรติเภรีศัพย์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปิติประภา  ธนวัฒนากุล
 
1. นางพรสุภา  เกียรติเภรีศัพย์
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทิพพาวาส 1. เด็กชายพรเทพ  พุ่มอิ่ม
 
1. นางสาวธันยพร  ข่าขันมาลี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนกฤษ  บุญจันทร์
 
1. นายชมชนม์  สุกาญจน์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศุภเสถียร
 
1. นายนพดล  คชศิลา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปากบึง 1. นายธัญพิสิษฐ์  เทิงชน
 
1. นายอาธรณ์  โพธิ์ปฐม
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปากบึง 1. เด็กชายกรวีร์  บุญเหมาะ
2. เด็กชายชนกานต์  สันโดษ
3. เด็กชายรพีภัทร  กันทะดง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถิรวัสส์  ถาเหง่า
2. นางสาวรุจิรา  พิมพ์แสง
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกชพรรณ  โห้สุวรรณ
2. เด็กหญิงชลลดา  อินทพล
3. เด็กหญิงฐิตาภัทร์  เทศกลิ่น
4. เด็กหญิงณภัทร  แพร่ศิรีรักษ์
5. เด็กหญิงณิชชา  แสนทวี
6. เด็กหญิงนฤมล  จิตรสุทัศน์
7. เด็กหญิงพลอยชมพู  เหง้าสาลี
8. เด็กหญิงมัณฑนา  มูลจักร์
9. เด็กหญิงมานิตา  โสมล
10. เด็กหญิงรินรดา  เนตรโม
11. เด็กหญิงวรินญา  ธานี
12. เด็กหญิงอิ่มบุญ  เจริญรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
2. นางสาวบุปผา  ไชยเสนา
3. นางสาวกานต์มณี  ศรีปัตเนตร
4. นายสราวุธ  สุภาพ
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูจอมทอง
2. เด็กหญิงกรกนก  คำศรีสุข
3. เด็กหญิงชญานี   สุขดี
4. เด็กหญิงชลลดา  กลิ้งสุวรรณ
5. เด็กหญิงนานา  ปิ่นพงศ์
6. เด็กหญิงปรียาภรณ์  นาคเกิด
7. เด็กหญิงพรรนิภา  รักธรรมสกุล
8. เด็กหญิงพรลภัส  บุญเล่ห์
9. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ปลุกปลื้ม
10. เด็กหญิงอทิตยา  อยู่เป็นสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์  เกิดพุฒ
2. นางสาวสุธาทิพย์   พิมพ์กลาง
3. นายกาญจน์ศิษฏ์  ผูกเพทาย
4. นายนันทวัฒน์  ภูกองแก้ว
 
21 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนัง 1. เด็กชายวิวิธวินท์  บัวมูล
 
1. นางสาวพุทธรัตน์  เขียมสันเทียะ
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม 1. เด็กชายกานต์นิธิ  เรืองงาม
2. เด็กหญิงฐิติพร  เมืองเปลี่ยน
3. เด็กชายทนงศักดิ์  จันทสีร์
4. เด็กหญิงธีรดา  โสรชัย
5. เด็กชายธีรภัทร์  กางถัน
6. เด็กหญิงนริศรา  แย้มสอน
7. เด็กชายพิพัฒน์  อินสวรรค์
8. เด็กหญิงอัจจิมา  เดชพงษ์
 
1. นายสยาม  วงศ์สกุล
2. นายทวีรัชตพล  รัตนโพธิ์สุวรรณ
 
23 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเจ้ามูล 1. เด็กชายกิตติพศ  ลายประโคน
2. เด็กชายธนวัฒน์  พิมพ์ทอง
3. เด็กชายแสงสุรี  ศรีอินทร์
 
1. นายนพดล  จตุไพบูลย์
2. นางสาวนุชจรินทร์  อิ่มเอิบสุข
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. นางสาวณัฐณิชา  รักลาย
2. นางสาวธิดา  ก่อเกียรติดี
3. นางสาวปรีญารัตน์   อินตา
4. เด็กหญิงวนิดา   เติมใจ
5. นางสาวสุมนทิพย์   คชคิรี
6. เด็กหญิงหรรษา  พรหมชาติ
 
1. นางสาวนาถฤดี  ทักษเดช
2. นายพงษ์เดช  อุปลกะลิน
3. นางสาวพัชราภรณ์  เอมมิน้อม
4. นางภัทรพร  อุปลกะลิน
 
25 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโสมนัส 1. เด็กชายณภัทร  รุ่งทวีชัย
 
1. นางสาวลิปิกร  ภูวพัฒนดล
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชายชูวงค์  เพียรขุนทด
 
1. นายชัชวาลย์  สาโรจน์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปฏิมา  สำเร็จ
 
1. นางดวงดาว  ฟักปั้น
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปฏิมา  สำเร็จ
 
1. นางดวงดาว  ฟักปั้น
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 99.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กชายชยณัฐ  ตินจริยภรณ์
2. เด็กชายศุขภวิชณ์   กฤชศุภากรณ์
 
1. นางสาวฐานิช  ภูศรี
2. นางสาวธนภร  นิลพยัคฆ์
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แซ่ซื้อ
2. เด็กหญิงจิรัชยา  ณรงค์ฤทธิ์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  นิศรี
4. เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์สุข
5. เด็กหญิงปลายฝน  โพธิ์คำฉาย
6. เด็กหญิงปิยธิดา  ชื่นอารมณ์
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์ศิริ
8. เด็กหญิงมัชฌิมา  วิเศษกุล
9. เด็กหญิงศศิธร  แก้วใส
10. เด็กหญิงสุวรรณี  มาลา
 
1. นางสุพัตรา  ปฏิยุทธ
2. นางอรทัย  อนันตศานต์
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกวิน  ทองวิไล
2. เด็กชายอภิมุข  ศรีวัฒนางกูร
 
1. นางสาวลาวัลย์  แย้มประสงค์
2. นายโปลิศ  เชื้อแก้ว
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1. เด็กชายพัฒนขวัญ  หงษ์เงิน
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ภัทรมานิต
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรรถวิทย์ 1. เด็กหญิงกชพร  ผัสสะผล
 
1. นางมาลี  แจ่มกระจ่าง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1. เด็กชายคุณากร  สุขขำ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ทองฤทธิ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 1. เด็กชายธนบดี  อัศวสืบสกุล
 
1. นายวงศกร  ธีรภัทรวรกุล
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมศึกษา 1. เด็กหญิงพิมพาสุข  อัศวราชันย์
 
1. นางกัณหา  เภกานนท์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1. เด็กชายกฤต  ตันไพบูลย์กุล
2. เด็กชายกฤตภัค   โชคส่องสิริ
3. เด็กชายกวินท์   เปี่ยมเจริญกวิน
4. เด็กชายกุลบุตร  รักษานาเวศ
5. เด็กชายคงพชร  รุ่งเรืองไพฑูรย์
6. เด็กชายจารุพัฒน์  ชัชวาลย์
7. เด็กชายจุฑาภัทร   โพธิเย็น
8. เด็กชายติณณ์  บุญเลิศ
9. เด็กชายธัชธรรม   เที่ยงธรรม
10. เด็กชายปาลิน   ฟองตา
11. เด็กชายปิติพัฒน์  เรืองหิรัญโภคัย
12. เด็กชายสิรวัฒน์  ภูวสิทธินันท์
 
1. นายสร้างสรรค์  พันสะอาด
2. นายชัยวัฒน์  แก้วสอาด
3. นายภัทรพงศ์   นภากุล