รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นครปฐม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัชชา  โป้สมบุญ
2. เด็กหญิงธัญรัสมิ์  จงประเสริฐ
3. เด็กหญิงบุณยาพร  รัตนรักษา
 
1. นางสาวละเอียด  บุญทับทิม
2. นางสาวธิติมา  แดงอุบล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายศิวาวัฒน์  อยู่ประพัฒน์
 
1. นายดุสิต  บุญคุ้ม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงชนิตา  ไข่ลือนาม
2. นายปณวัฒน์  จอมจะบก
3. เด็กหญิงปาริชาต  สง่าในเมือง
4. นายปิยวัฒน์  โพธิ์ศรีดี
5. นางสาวรวินันท์  บำรุงศรี
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุวรรณแสง
7. นางสาววิภาดา  ตาสามปือ
8. นางสาวศศิธร  รัตนวัน
9. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีกร
10. เด็กหญิงหทัยรัตน์  รอดกระทึก
 
1. นางมยุรี  พันธ์โสภา
2. นายวินิจ  ภูพวก
3. นางสาวมณีรัตน์  สะบู่
 
4 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเกตุ 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  กิจแก้ว
2. เด็กหญิงเอ้ยสาว  ตาสังข์
 
1. นางวชรณัช  คงวงศ์วาน
2. นางพรพิมล  สงวนทรัพย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงณัฐชา   ชื่นเจริญสุข
 
1. นางพิชญ์สินี   เทียมเมือง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  กฤษณชาญดี
2. เด็กหญิงพัชรา  เพ็งมี
3. เด็กหญิงรินรดา  วิชญไชยนันท์
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  วรรเลิศ
2. นางสาวช่อผกา  สังข์สำราญ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 1. เด็กหญิงกมลพร  สังขภิญโญ
2. เด็กหญิงชนวรรณ  เดชเดชากร
3. เด็กหญิงนฤมล  ทองบุญส่ง
4. เด็กหญิงปรภา  โกทองยม
5. เด็กหญิงภาสินี  รอนศึก
6. เด็กหญิงเพชราภรณ์  รอนศึก
 
1. นายชิติพัทธ์  ลี้สุขสม
2. นางนิภา  ไชยป่ายาง
3. นางสาววรินทร  พึ่งแสง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สัตย์นันท์
2. เด็กหญิงจันทราสินี  นันทะริด
3. เด็กหญิงจีราภัทร  เหล่าโชติ
4. เด็กหญิงชุติมา  แสงโพธิ์แก้ว
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  สนสาย
6. เด็กหญิงณิราวัล  ขันบรรจง
7. เด็กหญิงธัญธร  เลิดลาภ
8. เด็กหญิงปัญริดา  รัตนาดี
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กันยาประสิทธิ์
10. เด็กหญิงรัตมณี  ถิ่นพนา
 
1. นายกฤษดา  หามาฤทธิ์
2. นางสาวรัตนา  ธนธนานนท์
3. นายชนะ  ตระกูลราษฎร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กชายภูรินทร์  คำพันธ์
 
1. นางสุวรรณา  จินวงษ์โป๊
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สามโพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงเหมย  ตาพุธ
3. เด็กหญิงแจ๋น  หนูเล็ก
 
1. นายศิริ  อินทร์วิมล
2. นางสุวรรณา  จินวงษ์โป๊
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนิลเพชร 1. เด็กหญิงประสิตา  แสงสิงห์
2. เด็กหญิงอังคณา  ณ บางช้าง
3. เด็กหญิงเมขลา  แสงทอง
 
1. นางสาวภัคสรกัญญ์  พันธ์ตาวงศ์
2. นางสาวกรพินธุ์  เตี้ยไทรแก้ว
 
12 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงประภัสสร  เพียรทอง
 
1. นางสาวภัครดา  สิงห์ประชา
 
13 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กหญิงกัลยกร  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงกัลยา  ตันสอน
3. เด็กชายชนะชัย   ภิรมย์ภู่
 
1. นางกฤษณา   มัททวัง
2. นางปทุมมา   ขันฮะ
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. นายนันทศักดิ์   เขียวมา
 
1. นางวันวิสาข์   มาลัย
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 1. เด็กชายชัยชานนท์  เทพโยธิน
 
1. นางสาวภนิดา  มงคลธง
 
16 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงวรกานต์  ชูราศรี
 
1. นางสาวปราณี  โลหิตา
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กชายกฤษณชัย  อุบลทิพย์
2. เด็กหญิงฑิติยา  แซ่อ้วง
 
1. นางสาววาสนา   ปิ่นตบแต่ง
2. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
 
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายญาณวรุตม์  บุตรใส
2. เด็กชายวิทยากร  บุญแท้
3. เด็กชายไพรวัลย์  พิมพิจารณ์
 
1. นายภูชิต  พฤกษาพัฒนา
2. นางสาวรุ่งนภา  สงวนพานิช
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงปานดาว  บุญสมศรี
 
1. นางสาวนุชนาฏ  ฤกษ์เสน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายกลวัชร  พรเมธากุล
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  เหล็กกล้า
3. เด็กหญิงข้าวหอม  ตาคำ
4. เด็กหญิงชญาดา  ศรลัมพ์
5. เด็กหญิงชนัญชิดา  ภุชชงค์
6. เด็กหญิงชวิศา  ปิยะรัตนวัฒน์
7. เด็กหญิงญายินี  ชายทวีป
8. เด็กหญิงฐานิยา  รักกมล
9. เด็กชายฐานเอก  สระทองห่อ
10. เด็กชายณเอก  สระทองห่อ
11. เด็กหญิงธนพร  บานสว่าง
12. เด็กชายธนะภูมิ  มีรักษา
13. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เย็นพิทักษ์กุล
14. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ต่อแสงเฉลิม
15. เด็กชายนรพล  จริตคช
16. เด็กหญิงนวพร  กิตติปัญโยชัย
17. เด็กหญิงนวินดา  ละม้ายกุล
18. เด็กหญิงนันท์นภัส  นคราพานิช
19. เด็กหญิงบุณญาพร  เกตุแก้ว
20. เด็กชายปฏิภัส  มีอยู่เต็ม
21. เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยสาลี
22. เด็กหญิงปิย์ธีรุตม์  ประสิทธิแพทย์
23. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ทองเทพ
24. เด็กหญิงภัณฑิรา  วณิชนันทธาดา
25. เด็กหญิงภิรดา  มีวัฒนา
26. เด็กหญิงมนัสนันท์  เลียวกิตติกุล
27. เด็กหญิงรักษิณา  ฟุ้งสาคร
28. เด็กหญิงรุ่งทิวา  จำเริญดี
29. เด็กหญิงลภัสรย์รดา  สิทธิศุภฤกษ์
30. เด็กหญิงวรัชตรา  วรายุกฤตานน
31. เด็กหญิงวิชญาดา  วารีย์
32. เด็กชายศุภฤทธิ์  พันธ์ประชา
33. เด็กหญิงสิริรัตน์  พิรัชวิสุทธิ์
34. เด็กหญิงสุกฤตา  โพธิ์ปรากฎ
35. เด็กหญิงสุพิชชากาญจน์  สิทธิศุภฤกษ์
36. เด็กหญิงอชิรญา  เที่ยงตรง
37. เด็กหญิงอนัญญา  อินทร์บำรุง
38. เด็กหญิงืพิมพ์ลภัส  กรรเจียง
39. เด็กหญิงเนติญากร  ศรีเอียด
40. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชาญโลหะ
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
2. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
3. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
4. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
5. นางสาวศิรารัตน์  สุขชัย
6. นางสาวศศินันท์  วิภูษิฑิมากูล
7. นางสาวอรจิรา  แซ่เอี๊ยว
8. นายธนิต  พณิชยกุล
 
21 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์   ฤกษ์วิเชียร
2. เด็กหญิงณิชชารี   แก้วเนตร
3. เด็กหญิงภณิตา   สุริวงษ์
 
1. นายธวัช   วิบูลย์ชาติ
2. นายธนา  บุญชู