รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นครปฐม เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 1. เด็กชายฉัตรชัย  เทพสาตรา
 
1. นายสุชณะ  บ่อคำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) 1. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  วิวัฒน์
2. เด็กหญิงพรนิภา  ศรีคำหู้
3. เด็กหญิงสุจิรา  คงดี
 
1. นางศิริวรรณ  สืบพันธุ์โกย
2. นางจิตรลดา  ฐิติพงศ์ตระกูล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเขมร 1. เด็กหญิงฐิติพร  ธูปโพธิ์
2. เด็กหญิงนันธิดา   โพธิ์ทอง
 
1. นายเอกชัย  นักวิฬา
2. นางสาวจิราพร  ห้วยหงษ์ทอง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายวสันต์   แสงสุริยะ
2. เด็กหญิงสิริโสภา    อยู่อินทร์
 
1. นางวารี   ศรีนราวัฒน์
2. นายปรีชา   อินบัว
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา 1. เด็กชายกฤษฎา  ปั้นแจ้ง
2. เด็กชายต่อลาภ  อยู่ประพัตร
3. เด็กชายมังกร  ช้างบุญมี
 
1. นายวรกฤต  ธนะโชคอุดม
2. นางจุฑาทิพย์  มีเหลือ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม 1. เด็กชายธนากร  สุขีวงศ์
 
1. นางสาวอลิสา  กลิ่นหอม
 
7 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เทศอ่ำ
2. เด็กชายภคพร  ทับสุข
3. เด็กชายเจตนิพิฐ  เมฆอรุณ
 
1. นางสมคิด  คนเทศ
 
8 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว 1. เด็กชายธีรชัย  ชื่นชม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เลาหสูต
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  ศรีสุทโธ
 
1. นางรัชนีวรรณ  ผลิเจริญผล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไกรลาศ
 
1. นางบุญมี  แสงอุทัย
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร 1. เด็กหญิงกฤษณา  ฟองการ
 
1. นางสาวกรภัค  สันทัด
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงนันธชา  วรพลาวุฒิ
2. เด็กหญิงรมิตา  พุทธคุณรักษา
3. เด็กหญิงอภิสรา  เขียวพริ้ง
 
1. นางสาวเปรมวดี  เพิ่มทรัพย์มงคล
2. นางสาวธนวรรณ  รักคง
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม 1. เด็กหญิงกฤตยา  รัชตโยธิน
2. เด็กหญิงปนิทิพ  แก้วทอง
3. เด็กหญิงอัจจิมา  วรพลาวุฒิ
 
1. นางสาวสุภาวัน  ตันบุญเจริญ
2. นางสาวโชติมา  เอกวิเศษศรี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  วรภาสไพบูลย์
 
1. นางสาวจารนัย  จูฑะศร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 1. เด็กหญิงธิดา  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายนิพนธ์  สารบรรณ
3. เด็กหญิงบุษกร  ด้วงปั้น
4. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  เปี่ยมปาน
5. เด็กชายยศพล  เที่ยวมาพบสุข
6. เด็กหญิงรนิษฐา  เอ็กเชือก
7. เด็กหญิงริณชุอร  หวานนิมิตร
8. เด็กชายวิสุทธิภัทร  สุภานิช
9. เด็กหญิงศิวพร  ชาพันดุง
10. เด็กชายเจษฏา  สุภานิช
11. เด็กชายเปรมปรีดิ์  สุขใจ
12. เด็กหญิงเอมวิกา  กล้าหาญ
 
1. นายศรีมา  พาสนไกรศร
2. นายศราวุฒิ  สุริวงค์
3. นายโอภาส  แคนจา
4. นายสุวพิชญ์  สระทองฮ่วม