รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นครนายก

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 1. เด็กชายประเสริฐ  และลอย
2. เด็กชายวิทยา  ศิลประศาสตร์
3. เด็กชายอานัส  ขันประสิทธิ์
 
1. นายสุทิน  เรืองปานกัน
2. นางวีรนุช  ราษฎร์เจริญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 84.21 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  ตั้งบริรักษ์
2. เด็กชายจเรวุฒิ  ม่วงประเสริฐ
 
1. นายธีรพันธุ์  ไทยมา
2. นางสาวประไพ  เรืองประยูร
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 1. เด็กชายธนพร  แสงอรุณ
2. เด็กชายธีรเมธ  สนธิ
3. เด็กชายพงศกร  บุญรอด
4. เด็กชายภคิน  เจริญศิลป์
5. เด็กชายศิริโรจน์  ช่วยณรงค์
6. เด็กชายอนันตชัย  พุ่มมีทีดี
 
1. นายนพฤทธิ์  ยิ้มนรินทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์   อ้อยขาว
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายศิกษก  บุญภิละ
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สังข์งาม
 
1. นางสุวารี  สอาดศรี
2. นางสาวพิมพร  พิกุลน้อย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านพริก 1. เด็กชายกฤตวัฒน์  แจ่มดี
2. เด็กชายสิริชัย  จันทร์ประสพโชค
 
1. นางประนอม  เอี่ยมเทียน
2. นายวรพงษ์  ศรีมงคล
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายถิรวัฒน์  เมินกระโทก
2. เด็กชายธีระพัฒน์  ยอดขวัญ
3. เด็กชายภูมิภักดี  บุญมา
 
1. นายวิวัฒน์  วัฒนวิเชียร
2. นางสาวศิริรัตน์  สระขุนทด
 
7 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพราหมณี 1. เด็กชายกิตติคุณ  ภูนำ้ชุ่ม
2. เด็กชายวันชนะ  สุขเอี่ยม
3. เด็กชายวโรดม  นาเจริญ
 
1. นายวิวัฒน์   วัฒนวิเชียร
2. นางสาวจุฑารัตน์  มั่นรักคง
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1. เด็กหญิงจิณณพัต  บุญสำเร็จ
2. เด็กชายศิโรฒม์  นาคะจะ
3. เด็กชายสุรวัศ   รักธรรม
 
1. นางสาวศุภาพิชญ์  ชอบสุข
2. นางสาวกนกพิชญ์  อ่างทอง