รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ตราด

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองประทุน 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  อภิบาลศรี
2. เด็กหญิงนลินี  ประสิทธิเขตรกิจ
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ชะวาลา
4. เด็กหญิงวรรณษา  ศรเเก้ว
5. เด็กหญิงเรณู  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวอรัญญา  โถชารี
2. นางอมรรัตน์  จิตรจันทึก
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 1. เด็กหญิงลิ  ลองจวง
 
1. นางสาวปาริชาติ  ตรีลาภี
 
3 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนสูง 1. เด็กหญิงกานต์รวี  สืบเพ็ง
2. เด็กชายพิสุทธิ์  ชลสินธ์
 
1. นางสาวศิริกุล  เกิดพุ่ม
2. นางกฤษณา  ใจแก้ว
 
4 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางปรง 1. เด็กชายรัฐภูมิ  สินปาน
2. เด็กชายวีรพัชร  รุ่งเรือง
3. เด็กชายศิริพงค์  ทองคำ
 
1. นางสาวสุจิตรา  สุวลักษณ์
2. นางสาวรุสมาลัยนี  สิงหะ
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปะอา 1. นางสาวกัลยรัตน์  หลักบุญ
2. เด็กหญิงจันทร์นภา  พูลชื่น
3. เด็กหญิงฉวีวรรณ  นามนาค
4. เด็กหญิงน้องน้ำ  เสถียรจิต
5. นางสาวปิ่นมนัส  สุขก้อง
6. เด็กหญิงพัชรา  พรมจีน
7. เด็กหญิงวนิดา  นาคราช
8. เด็กหญิงวิชุดา  นาคราช
9. นางสาวศิริรัตน์  สีสัน
10. เด็กหญิงสุธาสินี  เศียรพงษ์
11. เด็กหญิงอภิญญา  บุญผ่อง
 
1. นางสาวปรานอม  เจริญกัลป์
2. นางสาวสุภาภรณ์  เสาวคนธ์
3. นางศศิภา  ผลวิไล
4. นางสาวสินี  เสารอง
5. นายวิชัย  วีระยุทธศิลป์
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปะอา 1. เด็กชายธนกฤต  มาลัย
2. เด็กชายยศพล  สมหมาย
3. เด็กชายอนุภัทร  ูชูเผ่าพันธุ์
 
1. นายพิทักษ์  คณะเมฆ
2. นายธนวัฒน์  สายนภา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 1. เด็กหญิงสายพิม  เช้ากระโทก
 
1. นางจารุนันท์  เจริญฤทธิ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายจตุรภัทร  ประเสริฐรัฐกุล
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ธนาธิพันธุ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงอินทิรา  วัลลา
 
1. นายปัญญพนต์  ทองดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กหญิงอาริสา   ศรีสวัสดิ์
 
1. นางศิธร  ชลาลัย
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินตาล 1. เด็กชายพรัตน์  ฉัตรแก้ว
2. เด็กชายสรรพวิท  ฤทธิดิลก
 
1. นางสาวพนารัตน์  ปิตินรลักษณ์
2. นางสาวภรทิพย์  ฉิมพาลี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงเนตรณาธาร  สิทธิเวชเมธี
 
1. นางนภัทตรา  สุขกลีบ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  หอยสังข์
2. เด็กชายชานน  -
3. เด็กชายธีรภัทร์  น้ำค้าง
4. เด็กหญิงวิพา  ศรีวิรัญ
5. เด็กหญิงสุวิมล  นันทสูรย์
6. เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วหอม
7. เด็กหญิงอันธิภา  จันทเสน
8. เด็กหญิงอารยา  แห่งหน
9. เด็กหญิงเนตรณาธาร  สิทธิเวชเมธี
 
1. นายพีระ  สุขะ
2. นางนภัทตรา  สุขกลีบ
3. นางสาวขนิษฐา  สุขกลีบ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสลักเพชร 1. เด็กหญิงภนิดา  มองเห็นแก้ว
 
1. นายพยุงศักดิ์  ดาวกระจ่าง
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะพานหิน 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ตะพองมาส
2. เด็กชายหัสดา  มณีกัณย์
 
1. นายชนก  ประทุมชาติ
2. นายณัฐพงศ์  ไชยโคตร
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  พวงผกา
2. เด็กหญิงธัญรดา  อยู่สวัสดิ์
3. เด็กหญิงพิมลดา  สวัสดี
 
1. นางสาวพรรณิกา  ปัญญาคุณ
2. นายจีรเดช  ช่างต่อ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตราด 1. เด็กหญิงเจราดีน ทริชา  อี ดีซอน
 
1. นางพรสวรรค์  วิสุทธิแพทย์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงชนม์ชนันทร์  จันทรา
2. เด็กชายณาศิส  หยกจินดา
3. เด็กหญิงณุตรา  ศุภกูล
4. เด็กหญิงพรอุษา  ขันนาก
5. เด็กหญิงวราภรณ์  เจริญสุข
6. เด็กหญิงสุชานาฎ  แก้วโท
7. เด็กหญิงสุนิสา  แสงจันทร์
8. เด็กหญิงออกพรรษา  เกษม
9. เด็กหญิงเซียงอี๊  อ๊อก
10. เด็กหญิงเอมอมร  โยธา
 
1. นายวีระพันธ์  เขียวเงิน
2. นางสาวจตุพร  อึ้งประเสริฐ
3. นางกรรณิกา  บุ้นกี้
 
19 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงนัฐณิชา  เดชสุภา
2. เด็กหญิงศันสนีย์  แสงทอง
3. เด็กหญิงสุนิสา  สุขเสริม
 
1. นางเสาวนีย์  รอดพิเศษ
2. นางสาวหัสดาพร  ศิลาชัย
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง 1. เด็กหญิงดาว  นก
2. เด็กชายสุทิวัส  เลน
3. เด็กชายเม้ง  ญาณโช
 
1. นางสุขศรี  นพวรรณ
2. นายอำพร  นพเวช