รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ชัยนาท

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 1. เด็กชายอัจฉริยะ  เรืองมี
 
1. นางธณัชฌภรณ์  บุญเกิด
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เกิดกรุง
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  ภิญโย
 
1. นางสิริลักษณ์  เรืองไพศาล
2. นางสาวพัชรียา  ประจง
 
3 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  รสมณี
 
1. นางทวีพร  กลิ่นขวัญ
 
4 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายปฐมพงศ์  แจ้งจิตร
 
1. นางชลอ  คงไพ่
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองต่อ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  จำปาเงิน
2. เด็กหญิงฉัตรพิมล  ดอนไพรนุช
3. เด็กหญิงทิฆัมพร  สุมนิ่ม
 
1. นางสาวแก้วใจ  ศรีโมรา
2. นางสาวภัทภิชาท์  ภคพรลิขิต
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแค 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  มหาชัย
2. เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีกรด
3. เด็กหญิงภัทราพร  สังมะนะ
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ตรีนัย
5. เด็กหญิงเพชรดา  คล้องช้าง
 
1. นางสาววนรัตน์  วิริยะธรรมรักษ์
2. นายไพบูรณ์  เย็นดี
 
7 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ตะวันแสงธรรม
2. เด็กหญิงสุรีพร  แซ่ซ้ง
3. เด็กหญิงอาทิพตยากร  ประเสริฐรัศมี
 
1. นางนงเยาว์  โจลัตสาห์กุล
2. นางณิฐา  โพธิ์แป้น
 
8 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่ากระแส 1. นางสาวชุติมา  แก้วกำเนิด
2. เด็กหญิงรังสิมา  ฤทธิ์กล้า
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ปริกห่วง
 
1. นางพัชรินทร์  นามอยู่
2. นางอำนวย  กันอ่ำ
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนอง 1. เด็กหญิงธิตยา  ครุธฉ่ำ
 
1. นายราชันย์  เจียมศิริ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  คงเกลี้ยง
2. เด็กหญิงปัญญดา  แก้วอิน
 
1. นางอรนุช  บุญมี
2. ว่าที่ร้อยตรีอาทร  บุญประเสริฐ
 
11 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุชาดา  มีดี
 
1. นางจำนงค์   อยู่เกิด
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีวิชัย 1. เด็กชายธเนศ  ศรีวิเศษ
2. เด็กหญิงบุญญิสา  บุญธรรม
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  สีแสง
2. นางละมาย  ฟักขาว
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายพศวีร์  ภักดี
 
1. นายอธิพงศ์  กำเพ็ชร
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 1. เด็กชายธนกฤต  นิลสุวรรณวงษ์
 
1. นางจุฑามาศ  กำเพ็ชร
 
15 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 1. เด็กหญิงวรรณกมล    ปิ่นเงิน
2. เด็กชายวีรวุฒิ   เขียวใจดี
3. เด็กชายอนุวัตร   บุญยวง
 
1. นางบุญส่ง  ใหญ่โต
2. นางสุภาพร  เอี่ยมรอด
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กหญิงอิสรีย์  แสงทอง
 
1. นายปริญญา  ง่วนทอง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย 1. เด็กชายนิฒิพงศ์  ชมประเสริฐ
 
1. นายรัชพล  สุขดี