งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

                           สั่งจองได้ที่ หน่วยศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 3
                                    เบอร์โทรศัพท์ : 038 234218-20 ต่อ 303             
                    ขนาดเสื้อและแบบสรุปใบสั่งจอง
  แจ้งข่าวจากกลุ่มสาระศิลปะ
  แก้ไข เปลี่ยนแปลงการแข่งขัน กิจกรรม นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ระดับ ป.1-6 และ ม.1-3 แข่งขันในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 87 ปี โรงเรียนวัดสุทธาวาส
วันพฤหัสบดี ที่ 09 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:09 น.
  เรื่อง แจ้งข่าวจากกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
   สรุปผลการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

1. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรมสามารถเปลี่ยนได้ทุกกรณี แต่ต้องทำหนังสือ    ขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามอนุญาตพร้อมทั้งสำเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (สำเนา 1 ใบ ต่อ 1 กิจกรรม)
2. โครงงานคณิตศาสตร์ ให้ส่งรายงานโครงงาน ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน จำนวน 6 เล่ม
3. การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ใช้โปรแกรม GSP version 4.0 เท่านั้น และโจทย์การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ข้อที่ 5 มีหัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน     ทั้ง 2 ระดับ ดังนี้       
3.1 เศรษฐกิจพอเพียงในยุคอนาคต (ค.ศ. 3000)
3.2 อาเซียน
3.3 ไทยแลนด์ 4.0
3.4 สีสันตะวันออก
โดยจะจับฉลากหัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันเพียงหัวข้อเดียว ณ ห้องแข่งขัน
4. การแข่งขัน A-MATH 
4.1 ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเอง โดยเขียนชื่อโรงเรียนให้เรียบร้อย
4.2 ผู้เข้าแข่งขันเตรียมนาฬิกาจับเวลาหรือสมาร์ทโฟนที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่นสำหรับจับเวลาเพิ่มเติม (แนะนำให้ใช้ระบบ Android เนื่องจากเวลาสามารถติดลบได้)
วันพฤหัสบดี ที่ 09 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:34 น.
  เรื่อง แจ้งข่าวจากกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560  แข่งขัน กิจกรรมแอโรบิค ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6, มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่  1- 6 ,มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 แข่งขันคีตะมวยไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6, มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวย) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6, มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 
วันพุธ ที่ 08 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:19 น.
  เรื่อง การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
   spac คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน
ขอให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน นำหูฟังพร้อมไมค์ มาสำหรับใช้ในการแข่งขันด้วย   
วันพฤหัสบดี ที่ 02 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:47 น.
  เรื่อง การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน ในแต่ละกิจกรรม
การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน ในแต่ละกิจกรรม ให้ดำเนินการดังนี้
smiley  ให้โรงเรียนจัดทำหนังสือขอเปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน นำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (วันรายงานตัว) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
smiley  การเปลี่ยนตัว ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
        * การแข่งขันประเภทเดียวหรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้
        * การแข่งขันประเภททีมเปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
           1) ทีม 2 - 3 คน        เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
           2) ทีม 4 - 6 คน        เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  2 คน
           3) ทีม 7 - 10 คน      เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  3 คน
           4) ทีม 11 - 20 คน    เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  4 คน
           5) ทีม 20 คน ขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  5 คน
        
          หนังสือแจ้งการเปลี่ยนตัว 1 ฉบับ ต่อ 1 กิจกรรม 
          Downlond  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
     -แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
     -แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 14:29 น.
  .: การแข่งขัน :.

smileysmiley จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6 - 15 พฤศจิกายน 2560 smileysmiley
วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 16:02 น.
  .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
 
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 25 กันยายน - 6 ตุลาคม 2560
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  6 ตุลาคม 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 9 ตุลาคม 2560
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 27 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
   
--------------------------------ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก-----------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 18 พฤศจิกายน-8 ธันวาคม 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 9 ธันวาคม 2560
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 9-14 ธันวาคม 2560
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 15-20 ธันวาคม 2560
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 26 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครนายก 4-6 มกราคม 2561
---------------------------------------ระดับชาติ---------------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 15:40 น.
  แจ้งโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
โรงเรียนเอกชนที่สมัครเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ของทุกกิจกรรม/ทุกสาระ  ให้ดำเนินการดังนี้  smiley ต้องสมัครเข้าแข่งขันฯ  ในลู่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 smiley กิจกรรม/สาระ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6) ที่สมัครไว้แล้วในระบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ขอความอนุเคราะห์ลบข้อมูลออก   
วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 11:13 น.
  การพิมพ์บัตรประจำตัว
ในระดับเขตพื้นที่ : ไม่ต้องพิมพ์บัตรประจำตัว
วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 14:12 น.
  แจ้งข่าวจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้ดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเฟิร์สแปซิคฟิค แอนด์ คอนเวนชั่น พัทยา จำนวน 3 รายการ ดังนี้ smiley การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.1-3, ป.4-6 และ ม.1-3 smileyการเล่านิทาน (Story Telling)  ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 smiley Multi Skills Competition ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3 และได้มีตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคเรียบร้อย ดังนั้นจึงไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ใน 3 รายการนี้
วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 11:02 น.
ประกาศ : วันแข่งขันและสถานที่แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ ปี2560
ศึกษานิเทศก์ ผู้ดำเนินการแข่งขัน

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 141
จำนวนทีม 4,113
จำนวนนักเรียน 8,895
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 6,137
จำนวนกรรมการ 1,277
ครู+นักเรียน 15,032
ครู+นักเรียน+กรรมการ 16,309
ประกาศผลแล้ว 248/268 (92.54%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 6
สัปดาห์ที่แล้ว 2
เดือนนี้ 11
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 11
ทั้งหมด 378,844