กิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต ๙ (สุพรรณบุรี,นครปฐม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่าง วันที่ 25-26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ วันที่ เวลา สถานที่ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 9.00-16.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 1. นายนฤกานต์  ช่างสมบุญ
2. นางสาวศิรประภา  หวู
3. นางสาวเกวลี  หวู
 
1. นางสาวแสงเดือน  เขียวฉอ้อน
2. นางสาวิตรี  ถีระแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน - 09.00 - 10.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 1. เด็กหญิงณัฐชาภัทร  เลิศมงคลศุภชัย
2. เด็กหญิงนิธิดา  ธรรมวิชิต
3. เด็กหญิงสิริกัลยา  หมอยาดี
4. เด็กหญิงอรณิชา  ลิ้มจิตสมบูรณ์
5. เด็กหญิงไตรวิชชา  บึกขุนทด
 
1. นางสาวอรทัย  แต่งงาม
2. นางคำศรี  สร้อยสุวรรณ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน - 10.30-11.40 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 1. นางสาวกมลวรรณ  รุ่งเรือง
2. นางสาวณภาภัช  โรจนกุล
3. นางสาวดรุณี  พรหมทอง
4. นายพิชัยยุทธ  หงษ์ทอง
5. นายอัมรินทร์  ทองเรือนดี
 
1. นางสาวอรทัย  แต่งงาม
2. นางคำศรี  สร้อยสุวรรณ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน - 09.00 - 10.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อาคารหอพักนักเรียนหญิง ชั้น 1 ห้อง แหล่งเรียนรู้หอพักนักเรียนหญิง 1. นางสาวชุติมา  ช่วยชูเชิด
2. นางสาวณภัสฌา  ปั้นสุวรรณ
3. นายณัฐดนัย  สำราญใจ
4. นางสาวนนทนัช  ศิริจันทร์นนท์
5. นายนิตินันท์  นุกูล
 
1. นายอาศเรศ  กุญชร ณ อยุธยา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน - 09.00 - 11.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อาคารศูนย์อาเซียน ชั้น 1 ห้อง 311 1. เด็กชายวีระเดช  สกุลสินเพ็ชร
 
1. นางคำศรี  สร้อยสุวรรณ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน - 09.00 - 10.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อาคารศูนย์อาเซียน ชั้น 1 ห้อง 311 1. นางสาวอภิสรา  แก้วไซดวง
 
1. นางสาวอรทัย  แต่งงาม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน - 09.00 - 11.30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เพ็ชรพ่วงพันธ์ุ
2. เด็กชายธนาวุฒิ  รัชนีกร
 
1. นางสาวสำเนียง  อรุณรุ่ง
2. นางสาวอรุณี  อรเอี่ยม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน - 11.30-14.30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 1. นางสาวชลธิชา  เซ็งแซ่
2. นายอัครเดช  พิมใจใส
 
1. นางสาวสำเนียง  อรุณรุ่ง
2. นางสาวอรุณี  อรเอี่ยม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 วันที่แข่งขัน - 09.00 - 10.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อาคารห้องประชุมแก้วกาญจนา ชั้น 1 ห้อง อาคารห้องประชุมแก้วกาญจนา 1. เด็กหญิงชัญญานุต  สุทธิวานิช
2. เด็กหญิงชุติมา  ชินวงษ์จันทร์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญปลูก
4. เด็กหญิงนพวรรณ  น้อยอุทัย
5. เด็กหญิงนิพาดา  อ้นรักดี
6. เด็กหญิงพิชามญช์ุ  เพชรดำดี
7. เด็กหญิงสิดารัศมิ์  ภวะวิจารณ์
8. เด็กหญิงสุภนิดา  เอี่นมใย
9. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  แปลนพิมาย
10. เด็กหญิงแก้วกานดา  อ่วมอิน
 
1. นางสาวถิรดา  สังข์วรรณะ
2. นางสาวนรีรัตน์  คงชาตรี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง ศิลปะ3 1. เด็กหญิงพรภิมล  ธิกุลวงษ์
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง ศิลปะ3 1. นางสาวพิชญาธร  จิตดำรงขันติ
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง ศิลปะ1 1. เด็กชายวริทธิ์  ถาวรพานิช
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง ศิลปะ1 1. นางสาวชาลิสา  อ่อนวิมล
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง ศิลปะ2 1. เด็กหญิงทิพวิไล  ชัยภาณุศักดิ์
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง ศิลปะ2 1. นางสาวจณิตตา  นัยยะพัด
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง ศิลปะ2 1. เด็กหญิงมีนา  บุรุษชาติ
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง ศิลปะ2 1. นางสาวมนัสนันท์  วรรณวงษ์
 
1. นายศศิประภา  ยาวีระ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง ศิลปะ1 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญธรรม
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง ศิลปะ1 1. นางสาวพรรณษา  พลายละหาร
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ห้องดนตรีไทย อาคาร 2 ห้อง 211 1. เด็กชายภรัณยู  อิงควระ
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ห้องดนตรีไทย อาคาร 2 ห้อง 211 1. นายคุณานนต์  พรหมเล็ก
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ห้องดนตรีไทย อาคาร 2 ห้อง 211 1. นางสาวแพรพลอย  สมานมิตร
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ห้องดนตรีไทย อาคาร 2 ห้อง 211 1. เด็กหญิงฐิมณฑา  โพธิสาขา
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ห้องดนตรีไทย อาคาร 2 ห้อง 211 1. นางสาวดุษฎี  วงษ์ศรีอินทร์
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ห้องดนตรีไทย อาคาร 2 ห้อง 211 1. เด็กหญิงชนกพรรณ  มะเจียกจร
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ห้องดนตรีไทย อาคาร 2 ห้อง 211 1. นายคุณานนต์  พรหมเล็ก
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ห้องดนตรีไทย อาคาร 2 ห้อง 211 1. เด็กชายนิติภูมิ  ธันยภัคสกุล
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ห้องดนตรีไทย อาคาร 2 ห้อง 211 1. เด็กหญิงสุพรรณี  โพธิรัชต์
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ห้องดนตรีไทย อาคาร 2 ห้อง 211 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   จินดารัตน์
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ห้องดนตรีไทย อาคาร 2 ห้อง 211 1. เด็กชายวรากร  เกิดศริ
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ห้องดนตรีไทย อาคาร 2 ห้อง 211 1. เด็กหญิงหัสญานี  ปกนาง
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ห้องดนตรีไทย อาคาร 2 ห้อง 211 1. นางสาวดุษฎี  วงษ์ศรีอินทร์
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ห้องดนตรีไทย อาคาร 2 ห้อง 211 1. เด็กชายกนกพล  กาฬภักดี
2. นายคุณานนต์  พรหมเล็ก
3. นายจักรพันธ์  ล้อมวงษ์
4. เด็กหญิงชนกพรรณ  มะเจียกจร
5. เด็กหญิงฐิมณฑา  โพธิสาขา
6. นางสาวดุษฎี  วงษ์ศรีอินทร์
7. นายปุณภพ  คล้ายฉ่ำ
8. เด็กชายภรัณยู  อิงควระ
9. นายมรุเดช  แย้มวงศ์
10. เด็กหญิงวันสวรรค์  คำนวน
11. เด็กชายสิทธิกร  บุญเกิด
12. เด็กชายสิทธิโชค  บุญเกิด
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
2. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
3. นางสาวเสาวรส  พันธ์พืช
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-15.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี หอประชุม1 1. เด็กชายกิตติกร  หอมเกตุ
2. เด็กชายยศวรรธน์  อรรถีโภค
3. เด็กหญิงวรินรำไพ  เด่นชัยประดิษฐ์
4. เด็กชายอธิป  ไทยรัตนกุล
5. เด็กชายเลิศวุฒิ  นวลจริต
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
2. นางนันทยา  ดลโสภณ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-15.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี หอประชุม1 1. นายคณิศร  อรุณแสงศิลป์
2. นางสาวทัชชกร  เดชะศิริพงษ์
3. นายธนพล  เตียววิไล
4. นายธนวัฒน์  สมคเณ
5. นายศตวรรษ  บัวนาค
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
2. นางนันทยา  ดลโสภณ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-15.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี หอประชุม2 1. เด็กชายธนดล  อาจหาญ
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-15.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี หอประชุม2 1. นายธนวิทย์  บุญญังกูร
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-15.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี หอประชุม2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นารี
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-15.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี หอประชุม2 1. นางสาวณิชกานต์  พ่านเผือก
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-15.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี หอประชุม2 1. เด็กชายกัปตันเฉลิม  วีระนพนันท์
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-15.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี หอประชุม2 1. นายนพกร  ทาสุ่ม
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-15.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี หอประชุม2 1. เด็กหญิงกัลยา  มงคลเอี่ยม
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-15.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี หอประชุม2 1. นางสาวอุไรวรรณ  ท้าวลา
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-15.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี หอประชุม1 1. เด็กชายไชยสิทธิ์  เหล็กไหล
 
1. นางดวงพร  อุทรทวิการ ณ อยุธยา
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-15.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี หอประชุม1 1. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีพิมานวัฒน
 
1. นางดวงพร  อุทรทวิการ ณ อยุธยา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-15.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี หอประชุม1 1. นางสาวศุภธิดา  ยอดไม้งาม
 
1. นางดวงพร  อุทรทวิการ ณ อยุธยา
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-15.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี หอประชุม2 1. เด็กชายสุกิจ  มณีธนาธิป
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-15.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี หอประชุม2 1. นายนพกร  ทาสุ่ม
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-15.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี หอประชุม2 1. เด็กหญิงปุญญิศา  ทัศนสุวรรณ
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-15.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี หอประชุม2 1. นางสาวไข่มุก  หีบแก้ว
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-15.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี หอประชุม1 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พรประสิทธิ์แสง
2. เด็กชายฐาปกรณ์  แก้วศรีงามกุล
3. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  สุพรรณคง
4. เด็กหญิงนวพร  คุ้มชาติ
5. เด็กหญิงพรสินี  ดาราเย็น
6. เด็กหญิงพัชรพร  พารุณ
7. เด็กชายรชตวรรณ  รโหฐาน
8. เด็กชายวรากร  ยอดน้อย
9. เด็กชายสราวุฒิ  จันทร
10. เด็กหญิงสหัตญา  กรองสอาด
11. เด็กหญิงอริสรา  เชียงเขียว
12. เด็กชายอัครภูมี  ทองโสภา
 
1. นายขวัญชัย  ตู้พิจิตร
2. นายศุภดล  ดลโสภณ
3. นางอัญณิการ์  ตู้พิจิตร
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-15.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นาย พีรยุทธ  สุดตาเส็ง
2. นายกกกร  กิจดี
3. นายจิณณวัตร  เขียนดี
4. นายชนม์ชนก  กุลบุตร
5. นางสาวชลธร  พุ่มอิ่ม
6. นางสาวชิดชนก  ตันคำ
7. นางสาวญาดา  รัมมะพัฒน์
8. นายฐตพล  พ่วงสมจิตร
9. นายฐิติพงศ์  สุวรรณพงษ์
10. นายติณณภพ  อาทิตย์กวิน
11. นายธนกร  กรวิทยโยธิน
12. นายธนกันต์  ศรีนาค
13. นายธนกานค์  ศรีนาค
14. นางสาวธนัญญา  โสภณ
15. นายธรรมนูญ  เพ็ญสุต
16. นายธวัชชัย  แย้มทัศนา
17. นายธันยวัต  โชติกเดชาณรงค์
18. นางสาวนวมินทร์  สุทนต์
19. นายนิวพล  ชุมสาย ณ อยุธยา
20. นางสาวพีรดา  สาระถิน
21. นางสาวภัทรวรรณ  ศรีวันนา
22. นางสาวภัทราภรณ์  ทองหอม
23. นายรัชพล  เปี่ยมทอง
24. นายรามภูมิ  ภูผาลาด
25. นายรุ่งรุจ  นิลพัฒน์
26. นายวศิน  แก้วปลั่ง
27. นางสาววสุนธรี  ศรีโปฎก
28. นายวัชรพล  หวังสันติ
29. นางสาววัชราภรณ์  แดงสะอาด
30. นางสาวสัญญาพร  จตุรภัทร์
31. นางสาวสุกัญวิกา  พลายโถ
32. นางสาวสุภานัน  จอมพงษ์
33. นางสาวสโรชา  เรืองงาม
34. นางสาวอชิรญา  พิมพ์สวัสดิ์
35. นางสาวอภิสรา  พิณสุวรรณ
36. นางสาวอริศรา  เพ็ชร์วงษ์
37. นางสาวอินทิรา  ไพรสันต์
38. นายเธียรวิชญ์  พุฒิสนธิ์
39. นางสาวแพรพรรณ  เณรแตง
40. นายไทศิลป์  อิวากิ
 
1. นางดวงพร  อุทรทวิการ ณ อยุธยา
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 2 ห้อง นาฎศิลป์ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พนมวงศ์
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  จิตรีธรรม
3. เด็กหญิงนภาพร  แสนทวีสุข
4. เด็กหญิงวรวลัญช์  ชาวปลายนา
5. เด็กหญิงสุภาพร  ปรางสร
6. เด็กหญิงอภิสรา  ทรงศักดิ์สกุล
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
2. นางสาวเสาวรส  พันธ์พืช
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 2 ห้อง นาฎศิลป์ 1. นางสาวกิตติยา  ขจีรัตน์วัฒนา
2. นางสาวจารุมน  บุญมาก
3. นางสาวปณัฐดา  พรมแก้ว
4. นางสาวปริศนา  ช่วยชูเชิด
5. นางสาวภัทธร  คงสมจิต
6. นางสาววิชุดา  สมานมงคล
7. นางสาวสิริรัตน์  โพธิ์ทอง
8. นางสาวอานภัส  บุญครอง
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
2. นางสาวเสาวรส  พันธ์พืช
3. นางวันเพ็ญ  กิติชัยชาญ
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 1. นางสาวชิดชนก  เรืองขจร
2. นายณัฐกวี  ปาลวัฒน์
3. นายบุรินทร์  ศรีวิเชียร
4. นายป๊อบอาย  หมี่สวง
5. นายพัชรวัฒน์  วัฒนะศิริเมธี
6. นางสาวพิมกิตติ  กิจพิทยาฤทธิ์
7. นางสาววรดา  กาวิลเครือ
8. นางสาวศศิประภา  นาคปาน
9. นางสาวสุชานันท์  ศรีมณฑา
10. นางสาวเบญจวรรณ  ศิริรักษ์
 
1. นายธนัทพล  คุณาวิศรุต
2. นางสาวพิมพิมล  จรเข้
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-15.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522-523 1. เด็กหญิงวัชรินทร์  เผือกพันธ์ด่อน
2. เด็กหญิงอภิญญา  ตะเพียนทอง
3. เด็กหญิงโชติรส  พลายละหาร
 
1. นางสาวนัทชลิดา  พุ่มก๋ง
2. นางสาวปานน้อย  แพ่งบรรเทา
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-15.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524-525 1. นางสาวกิตติมา  แก้วเจริญ
2. นางสาวณัฐนภา  ทองหวาน
3. นางสาวเอื้อไอริณ  สมบูรณ์วิทย์
 
1. นางสาวนัทชลิดา  พุ่มก๋ง
2. นางสาวปานน้อย  แพ่งบรรเทา
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ข้องเกี่ยวพันธุ์
2. เด็กชายนพอนันต์  คล้ายสังข์
3. เด็กหญิงพัชรา  จันทมัด
 
1. นางสาวนัทชลิดา  พุ่มก๋ง
2. นางสาวปานน้อย  แพ่งบรรเทา
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 1. นางสาวณิชกานต์พร  ลิ้มทองคำ
2. นางสาวปฏิญญา  เทศทอง
3. นางสาวศุภาพิชญ์  สร้อยสุวรรณ์
 
1. นางสาวปานน้อย  แพ่งบรรเทา
2. นางสาวนัทชลิดา  พุ่มก๋ง
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 9.00-12.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อาคารหอประชุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง computer 2 1. เด็กหญิงจินตนา  ลาภอุไรเลิศ
2. เด็กหญิงชญานิศ  ขาวช่วย
 
1. นายอาทิตย์  แก้วรุ่งเรือง
2. นางสาวอรสา  หนูมงกุฏ
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-14.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อาคารหอประชุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง computer 3 1. เด็กชายณัฐนันท์  ชุ่มเพ็งพันธ์
2. เด็กชายพงศธร  ศรีวัฒนชัย
 
1. นายบุญชู  กระฉอดนอก
2. นางสาวอรสา  หนูมงกุฏ
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อาคารหอประชุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง computer 2 1. เด็กชายธีรัชติ  รัตนโชติพานิช
2. เด็กชายปวริศ  ศิริโรจนกุลชัย
 
1. นางสาวอรสา  หนูมงกุฏ
2. นายอาทิตย์  แก้วรุ่งเรือง
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อาคารหอประชุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง computer 1 1. เด็กหญิงชนัญญา  เฉลยไตร
2. เด็กหญิงปถมาภรณ์  ย้อนใจทัน
 
1. นางเพ็ญประภา  นันทนาสิทธิ์
2. นายบุญชู  กระฉอดนอก
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อาคารหอประชุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง computer 1 1. เด็กชายจิรภาส  สามารถรัมย์
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  เจริญโท
 
1. นายบุญชู  กระฉอดนอก
2. นางเพ็ญประภา  นันทนาสิทธิ์
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อาคารหอประชุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง computer 1 1. นายธนบูรณ์  ทรัพย์มนตรี
2. นายศุภณัฐ  ก้อนพรหม
 
1. นางเพ็ญประภา  นันทนาสิทธิ์
2. นายบุญชู  กระฉอดนอก
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-14.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อาคารหอประชุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง computer 1 1. นางสาววันวิสา  ฉิมพาลี
2. นายศักดิ์ณรงค์  สมบัติเจริญ
 
1. นายบุญชู  กระฉอดนอก
2. นางเพ็ญประภา  นันทนาสิทธิ์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อาคารหอประชุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง computer 3 1. นายญาณภัทร  ลิมป์รัชดาวงศ์
2. นางสาวพัญภษา  ขุนสอาดศรี
 
1. นายบุญชู  กระฉอดนอก
2. นายอาทิตย์  แก้วรุ่งเรือง
 
68 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี อาคารหอประชุม ห้องสมุดภักดีภูวดล ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดภักดีภูวดล 1. นายบุญรวี  เอี่ยมตระกูล
2. นายปรมินทร์  โสมนัส
3. นายอนุรักษ์  ศิลา
 
1. นายบุญชู  กระฉอดนอก
2. นายสุทธิสิทธิชัย  มหาเมฆ
 
69 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 25 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ใต้อาคารหอประชุม(โรงอาหาร)    
70 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 9.00-10.30 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 1. เด็กหญิงนภัส  โสดากุล
 
1. นางสาวเบญญา  สุขาทิพยพันธ์ุ
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 9.00-10.30 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 1. นางสาววริศรา  วัฒนะ
 
1. นางสาวเบญญา  สุขาทิพยพันธ์ุ
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 9.00-10.30 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ธัญญเจริญ
 
1. นางบังอร  จำปาเงิน
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 9.00-10.30 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 1. นางสาวภัควิไล  ภู่ผ่าน
 
1. นางสาวธันยสร  ศรีธัญญา
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 9.00-10.30 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองใบโต
 
1. นางบังอร  จำปาเงิน
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 9.00-10.30 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 215 1. นายรุ่งรุจ  นิลพัฒน์
 
1. นางสาวผกากรอง  เอี่ยมปั้น
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 9.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 1. เด็กหญิงนันทวดี  ลาภปัญญา
 
1. นางสาวสำเรียง  บัวนาค
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 9.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 1. นายกกกร  กิจดี
 
1. นางนวพร  น้ำชม
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 9.00-10.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  น้อยเลิศ
2. เด็กชายธนภัทร  รุ่งแจ้ง
3. เด็กหญิงพิมพ์รวี  ฉะอ้อน
 
1. นางสาวสุพรรณษา  พวงวงษ์
2. นายเฉลิมยศ  ญาดี
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 9.00-10.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 1. นายจามิกร  โพธิ์เผื่อนน้อย
2. นางสาวนภกมล  เพ็งสุวรรณ
3. นางสาวอธิชา  วัฒิวรรณผล
 
1. นายอาทิตย์  เอกลาภ
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 9.00-10.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 1. เด็กหญิงปภาวี  ชอบใช้
2. เด็กหญิงสุชาดา  ปรีชาวิภาคผล
 
1. นายเฉลิมยศ  ญาดี
2. นางสาวสุพรรณษา  พวงวงษ์
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 9.00-10.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 1. นายภูมินทร์  พรมอุทธา
2. นายยุทธศาสตร์  ผิวเผือก
 
1. นางกานต์รวี  ชูกิตติกุล
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 9.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 1. เด็กชายธีรภัทร  ประเสริฐสม
2. เด็กหญิงภติรักษ์  สำเภา
 
1. นางสาวณัฐวดี  ธาตุดี
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 9.00-12.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 1. นางสาวนฤมล  แสงสวัสดิ์
 
1. นางสาวณัฐวดี  ธาตุดี
 
84 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนสงวนหญิง อาคาร 8 ชั้น 4 ห้อง 841 1. เด็กหญิงญาณิศา  จำปาเงิน
 
1. นางบุศรา  อิ่มทรัพย์
 
85 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนสงวนหญิง อาคาร 8 ชั้น 4 ห้อง 841 1. นายจักรพันธ์  ฉ่ำใจดี
 
1. นางอภิรดา  มุขโต
 
86 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนสงวนหญิง อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 833 1. เด็กหญิงธีมาพร  ปักษี
2. เด็กหญิงปรียาพร  ฟ้าหวั่น
3. เด็กชายพรหมพิริยะ  อัครเศรษฐโชติ
 
1. นางสุนทราภรณ์  อุ่นวรรณธรรม
2. นายวิชา  อุ่นวรรณธรรม
 
87 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนสงวนหญิง อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 11207 1. เด็กชายธีธัช  กวีดำรงพัฒนา
2. เด็กชายฬียาพล  สังข์ผาด
 
1. นายธนพัฒน์  ลิ้มไพบูลย์
 
88 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนสงวนหญิง อาคาร 11 ชั้น 1 ห้อง ห้องมัลติมีเดีย 1. เด็กชายศิริพงศ์  ฉิมวัย
 
1. นางบุศรา  อิ่มทรัพย์
 
89 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนสงวนหญิง อาคาร 11 ชั้น 1 ห้อง ห้องมัลติมีเดีย 1. นายบุริศร์พล  เฟื่องวงศ์
 
1. นางสาวสราญจิตร  วงษ์ทองดี
 
90 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนสงวนหญิง ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 1. นายผู้นำ  แซ่เล้า
 
1. นางสาวปารวัณ  รัตนทองคง
 
91 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนสงวนหญิง อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 816 1. เด็กชายณัฐนนท์  ศรีเจริญ
 
1. นางสุนทราภรณ์  อุ่นวรรณธรรม
 
92 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 09.00-12.00 โรงเรียนสงวนหญิง อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 816 1. นางสาวญาณิศา  สินธนไพบูลย์
 
1. นางสาวปารวัณ  รัตนทองคง
 
93 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 9.00-16.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีสมัย
2. เด็กหญิงชาลิสา  มุงเมือง
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุตรดี
 
1. นางสำเริง  พิมพ์พันธ์ุ
2. นางสาวศศิวิมล  นาคสุวรรณ
 
94 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 9.00-16.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 1. นายวรวิชญ์  เทพแก้ว
2. นายวัชรพงศ์  ลิ้มตระกูลธงชัย
3. นางสาวศิริกัญญา  ผิวอ่อน
 
1. นางสาวอรภัสสร์  โพธิ์ไพจิตร
2. นางกัญญาภัทร  คำภิภาค
 
95 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 9.00-16.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 2 1. เด็กชายกฤชนันท์  นิลทับ
2. เด็กชายธนา  เย็นใจดี
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปานชา
2. นางอัญณิการ์  ตู้พิจิตร
 
96 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 9.00-16.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 2 1. เด็กชายปุรชัย  สมคิด
2. เด็กชายภัชสกรณ์  แยงเพชร
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปานชา
2. นางสาวศศิวิมล  นาคสุวรรณ
 
97 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 8.00-19.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคารศูนย์กีฬา ชั้น 2 1. นายพงศ์ธาริน  เทศนิเวศน์
2. นายพชร  ชนะวงศ์
3. นางสาวพิชชากร  สมธรรม
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปานชา
2. นายปิยะณัฐ  บ่อพิมาย
 
98 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 09.00-10.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์กีฬาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ห้อง สุขศึกษา2 1. นายชลทิตย์  เค้าภูไทย
2. นายธัชพล  มีสง่า
 
1. นายธนัช  อินทแสน
2. นางสาวทิพกมล  สงวนศักดิ์สกุล
 
99 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 09.00-10.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์กีฬาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ห้อง สุขศึกษา3 1. นางสาวจิรนันท์  จันทรโชติ
2. นางสาวนิตยา  สาครดี
 
1. นายเกษม  มีสง่า
2. นายจตุพร  เคนผาพงษ์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 09.00-16.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ปัญญางาม
 
1. นางพิชญา  จริยบุณสุข
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 09.00-16.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 (มัลติมีเดีย) 1. นายสิรวิชญ์  เกิดสินธ์ชัย
 
1. นางกานต์มณี  คงเกื้อ
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 09.00-16.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 1. เด็กหญิงเกตุอักษร  เสือโพธิ์
 
1. นางวรรณดี  ทิวาวงษ์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 09.00-16.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 1. นางสาวจิตติมา  ศรีวรรณา
 
1. นางสาวนิศาชล  ประทีปทอง
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 09.00-16.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 445 1. เด็กหญิงอมิตตา  ปั้นเหน่งเพ็ชร
 
1. นางภัทรวดี  บุญเชื้อ
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 09.00-16.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 443 1. นางสาวชวิศา  แสนโรจน์
 
1. นางวัฒนา  ถอยวิลัย
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 09.00-16.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ERIC 1. เด็กชายพร้อมบุญ  ข้าวเข็มทอง
2. เด็กหญิงรินลดา  ม่วงงาม
3. เด็กหญิงวีรยา  ชมถนัด
4. เด็กหญิงศิริกร  ร้อยแก้ว
5. เด็กชายสุกัลป์  ภิญโญ
 
1. นางสุนันทา  มูลน้ำอ่าง
2. นางสาวสรัญญา  แก่นเชียงสา
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 09.00-16.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคารสมาคมผู้ปกครอง ชั้น 1 ห้อง สมาคมผู้ปกครอง 1. นางสาวกรญตา  กลิ่นหอม
2. นายจักรพรรณ์  จันทร์ศิวะตระกูล
3. นายชัชวาล  ตระบูรณ์
4. นายเจตณัช  รัตนมณีรัศมี
5. นางสาวเอมวิภา  ศะศิประภา
 
1. นางสาวศนิชา  คุ้นประเสริฐ
2. นายบัณฑิต  ขอสกุล
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 09.00-16.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 1. นางสาวนุชรินทร์  รัตนเจริญ
2. นางสาวพิมพ์มาดา  ปัตวิน
 
1. นางสาวศศิประภา  กาฬภักดี
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 09.00-16.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 1. นางสาวพรรณวษา  สังเกษม
2. นางสาวสุรางค์ธีมา  ธัญญ์ชโยดม
 
1. นางสาวณภัทธิรา  เจริญวิมล
2. Mr.satoshi  saruda
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 09.00-16.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 1. นางสาวกัลยาณี  หงวนตัด
2. นางสาวภัทราภรณ์  ไชยราษฎร์
 
1. นางสาวครองขวัญ  ฉิมณรงค์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 09.00-16.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 1. นางสาวปุญญิศา  แซ่เล้า
 
1. นางสาวครองขวัญ  ฉิมณรงค์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 09.00-16.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 1. นางสาวกชกร  ทองประสม
2. นายกิตติทัศน์  สวัสดี
3. นางสาวณิฌา  สุพรรนานนท์
4. นายธิติวุฒิ  มาตรวิจิตร
5. นางสาวเพชราภา  จำปาเงิน
 
1. นางสาวชนกกมล  เนียมวรณ์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 09.00-16.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 1. นายจิรภัทร   ศรีเที่ยงตรง
2. นางสาวทิพย์จิรา  เอี่ยมวิจารณ์
3. นายรตนเทพ   เเก้วศิริ
4. นายวิธวินท์  นวสกุลศักดิ์
5. นายสัญหณัฐ  เย็นมนัส
 
1. นางสาวณภัทธิรา  เจริญวิมล
2. Mr.satoshi  saruda
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 09.00-16.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 1. นายกฤษณพงศ์  บุปผา
2. นางสาวจีราพร  เรืองปานแก้ว
3. นายพีระพัส  บริสุทธิ์
4. นางสาวภัทรวดี  ผิวเผือก
5. นางสาวอธิชา  ประทับสิงห์
 
1. นางสาวครองขวัญ  ฉิมณรงค์
2. นางสาวศศิมา  จอมศรี
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 09.00-16.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 1. นางสาวเบญจมาพร  ทองนิล
2. นางสาวเบญจวรรณ  ทองนิล
 
1. นางสาวณภัทธิรา  เจริญวิมล
2. Mr.satoshi  saruda
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 9.00-16.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  เณวิลัย
2. เด็กหญิงอภิชญา  โพธิ์งาม
 
1. นางกันนิกา  อนุช
2. นางศิริรัตน์  กางกั้น
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 9.00-16.00 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 1. นางสาวชลธิชา  ชวนขม
 
1. นางอริญรดา  จับทอง
 
118 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 07.00-16.00 โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" อาคาร 5 ห้อง ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ 1. เด็กชายญาธิป  แย้มสาหร่าย
2. เด็กชายณพวิทย์  เพ็งอ้น
3. เด็กชายธนวันต์  น้ำเพชร
 
1. นายรังสันติ์  บุญเทียน
2. นางสาวขนิษฐา  ปานชา
 
119 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 07.00-16.00 โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" อาคาร 5 ห้อง ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ 1. นายพีรพงษ์  เวชวิฐาน
2. นายรัตนสิน  อินทร์ศิริ
3. นายอนนท์  วงศ์คุณธรรม
 
1. นายธนพัฒน์  มุขโต
2. นางสาวเขมจิรา  มามีสา
 
120 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 วันที่แข่งขัน 26 พ.ย. 2560 07.00-16.00 โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" อาคาร 5 ห้อง ห้องประชุม ดร.วินัย สารสุวรรณ 1. เด็กหญิงศลิษา  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงศิวพร  บุญรอด
3. เด็กหญิงสุชัญญา  อินมี
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปานชา
2. นางณัฐหทัย  เรือนทอง
 
รวม 303 168