สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านค่าย สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัสสร  ชัยพิมพา
 
1. นางเสาวรส  ภาระกิจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดารัตน์  สีใส
 
1. นางรงค์รุจา  พรหมบุบผา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงวิสารัท  สมญาประเสริฐ
 
1. นางสาวตติยาภรณ์  บุตรดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75.5 เงิน 8 1. นางสาวพรนภา  ภูมิลุน
 
1. นางสาวสุวภัทร  เสียมภูเขียว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรันธร  สำเร็จกิจ
 
1. นางสาวกัณทิมา  หวานระรื่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประภัสสร  บิบบน
 
1. นางศศินุช  พุ่มสวาท
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงนริทร์  สุขสบาย
 
1. นางชลธิชา  สำเร็จผล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิวิมล  พันธ์แก่น
 
1. นางศศินุช  พุ่มสวาท
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. นายกิตติศักดิ์  ฆวีวงษ์
2. เด็กหญิงกุลนัฐดา  อะกะเรือน
3. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  สองศรี
 
1. นายจักรพันธ์  แสนปราบ
2. นางศศินุช  พุ่มสวาท
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวกฤตกา  เชื้อเฉลิม
2. นางสาววันวิสา  คล้ายจินดา
3. นางสาววิจิตรา  งามเสงี่ยม
 
1. นางสาวอุลัยวรรณ  ศิริโส
2. นางสาวกาญจนา  พิจารย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ขาวโชติ
2. เด็กหญิงภัทรพรรณ  สัมฤทธิ์
 
1. นางชลธิชา  สำเร็จผล
2. นางสาวกัณทิมา  หวานระรื่น
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายนฤพล  ผลสุวรรณ์
2. นางสาวสินีนาฏ  บาตรสุวรรณ
 
1. นางชลธิชา  สำเร็จผล
2. นางเสาวรส  ภาระกิจ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภริตา  บุญโพธิ์
2. เด็กหญิงเอื้องอัมพร  แสงโลกีย์
 
1. นางสาวกาญจนา  พิจารย์
2. นางสาวดรุณี  เรืองจันทร์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยะฉัตร  แก่นบุบผา
 
1. นางสาวกาญจนา  พิจารย์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 10 1. นายปฐมชล  สร้อยสม
 
1. นายชนารักษ์  พัฒนะมนตรี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 8 1. นายธรรม์ณธรณ์  ผุดกระจ่าง
 
1. นายทนงศักดิ์  กันใส
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชิติพัทธ์  ช่วยราษฎณ์
2. นางสาววิไล  บุญมาก
3. นางสาวเกวลิน  เจริญวัย
 
1. นายทักษ์สิทธิ์  เสถียรขันต์
2. นางสาววนิตา  แก้วพิภพ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติศักดิ์  อัมฤทธิ์
2. นายพรหมมินทร์  นิยมสมาน
3. นางสาวมุกดา  บุตรชัยพงษ์
 
1. นายชนารักษ์  พัฒนะมนตรี
2. นายพรทวี  มีศรี
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สนธิ
2. เด็กหญิงนรินภรณ์  วงศ์อ้าย
3. นายภูวดล  ศรียางนอก
 
1. นางสาววนิตา  แก้วพิภพ
2. นางสาวฐานิตาพัชร์  อภิวงค์งาม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นายจักรินทร์  หงษาวงค์
2. นางสาวธาดา  ลิ้มวัฒนะ
3. นางสาวนฤมล  บุญมีจ้อย
 
1. นายทนงศักดิ์  กันใส
2. นางสาววราภรณ์  ทรงบัณฑิตย์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายนิติรัฐ  ศรีชุมพล
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีภู่
 
1. นางสาวปวริศา  เรืองภักดี
2. นายชนารักษ์  พัฒนะมนตรี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกอร  วงศ์จันทร์
2. นายชยพล  สีดา
 
1. นางภัสพร  วรรณพฤกษ์
2. นางสาววราภรณ์  ทรงบัณฑิตย์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายภาณุพงศ์  สุวรรณแสง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พวงทอง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 1. นายณัฐพล  พึ่งกลาง
 
1. นายณัฐกร  สุนนท์นาม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายปฏิญญา  แนวประเสริฐ
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  จันต๊ะฟู
 
1. นางสาวกฤตพร  พลสามารถ
2. นางภัสพร  วรรณพฤกษ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายภูวดล  บุญเสมอ
 
1. นายอาศิระ  วรวงษ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 8 1. นายอภิสิทธิ์  บุญเรือ
 
1. นางสาวสุกัญญา  พรหมทา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 25.11 เข้าร่วม 10 1. นางสาวชลธิชา  ชูเลิศ
 
1. นางสาวอัฐภิญญา  บุญเลิศ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  เสาวรส
2. เด็กหญิงภานุมาศ  ม่วงสุขศรี
3. เด็กหญิงสวรส  บุญพิทักษ์
 
1. นางเยาวนารถ  สิงห์โต
2. นางชนกนาถ  ลาดจำปา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปภาดา  ปรางจันทร์
2. นางสาวสุนิสา  ศรีน้ำทอง
3. นางสาวเกศกมล  ดีบุกดำ
 
1. นางสุภาภรณ์  ย่าหรหม
2. นางสาวณรงค์  จันทรมหา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.25 ทอง 4 1. เด็กชายชนาธิป  ศรประสิทธิ์
2. เด็กหญิงพรนิภา  บุญโรย
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วรรณเจริญ
 
1. นางนิตยา  ไกลกล
2. นางสาวกชพร  คำภีร์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นายธนวัฒน์  ธรรมสิทธิ์
2. นางสาวปณิดา  ยมหา
3. นางสาวมัชฌิมา  พรมชาติ
 
1. นางสาวสาวินี  บุญช่วยเหลือ
2. นายวุฒิชัย  จารุภัทรกูล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนิพัทธ์  ตุ้มพิมาย
2. เด็กหญิงสาริศา  ศิริวัฒน์
 
1. นางสาวอรพรรณ  ประคอง
2. นางสาวธัญญลักษณ์  เพชรสะแก
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐนิติ  ท้วมนิ่ม
2. เด็กชายวีรชัย  สอาดรัตน์
 
1. นายธนกฤต  ยอดมาลี
2. นายธนวรรณ  สุระธรรมนิติ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายณัฏฐพัฒน์  พืชพันธุ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ธรรมวงษ์
 
1. นายธนวรรณ  สุระธรรมนิติ
2. นางสาวอวัสดา  กิจสวน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุวรรณเพชร
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  เลิศล้ำ
3. เด็กหญิงวราห์รัตน์  ชาติทอง
4. เด็กหญิงสิริมา  แซ้นสีดา
5. เด็กหญิงสุธามาศร์  ชำนาญเรียน
 
1. นายอภิพลตรี  บุตตะ
2. นายเอกสิทธิ์  ภูหอม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวธัญญารัตน์  ยะตะโคตร
2. นางสาวปวันรัตน์  แหวนเงิน
3. นางสาวพลอยไพลิน  สมยา
4. นางสาวศศิกานต์  แหวนเงิน
5. นางสาวอังคณา  รอดจ่าย
 
1. นายเอกสิทธิ์  ภูหอม
2. นายอภิพลตรี  บุตตะ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทภัทร  นนธิจันทร์
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  หมายดี
3. เด็กหญิงศศิวิมล  อาศัย
4. เด็กหญิงสุวลี  ทิพย์คูหา
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สว่างแจ้ง
 
1. นางสาวสหนันท์  สุขคุ้ม
2. นายปิยะพงษ์  จรวารี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาววลัยลักษณ์  จันทร์หล่ม
2. นางสาววิภาดา  แสงจันทร์
3. นางสาวสุนิสา  คำมะฤทธิ์
4. นางสาวสุภาวดี  คำแก้ว
5. นางสาวอภิญญา  สาสอน
 
1. นางพรรณี  ลวภเวที
2. นางสาวนิภาพรรณ  ยังดี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 74.6 เงิน 5 1. นางสาวชนากานต์  สุขบรรเทิง
2. นายณัฐนนท์  วุฒิโรจน์ถาวร
3. นางสาวภัทรนันท์  พุทธสังฆ์
4. นางสาวภิญญาพัชญ์  คุณากรสกุล
5. นางสาวสุพิชญา  อาจหาญ
 
1. นางมลทิพย์  ทองสุข
2. นางสาววนาลี  วรรณสิน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  ไชยเขต
 
1. นายกิตติศักดิ์  ทำบุญ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนิราภร  เทียนแสง
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  ยังดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัลยกร  จันทร์ผ่อง
2. เด็กชายอรุชา  เกิดศิริ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ก้อนคำ
2. นางสาวกรรณิการ์  อาจสิงห์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.4 เงิน 5 1. นายคุณากร  พงษ์ศรี
2. นางสาวณัฐริการ์  ภิรมย์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ก้อนคำ
2. นางสาวกรรณิการ์  อาจสิงห์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลลดา  พิริ
2. เด็กหญิงดวิษา  สุวรรณไชยรพ
3. เด็กหญิงทิพธัญญา  คำมะฤทธิ์
4. เด็กหญิงธัญมน  บุญสีสุข
5. เด็กหญิงธิดา  ไกลทุกล้าง
6. นางสาวนฤมล  พรมศักดิ์
7. นางสาวนันทวัน  สมญาประเสริฐ
8. เด็กหญิงมณิมนท์  อุบลเจริญ
9. เด็กหญิงรัชนีกร  เจริญวัย
10. เด็กหญิงรัตยากร  รัตนเกตุ
 
1. นายประดิษฐ  ยอดโพธิ์
2. นางสาวชนาพร  แซ่ปัง
3. นางสาวนิภาพรรณ  ยังดี
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบูรพา  พุทธิเสน
2. เด็กชายเอกอนันต์  ตาต๊ะ
 
1. นายยุทธนา  หีบแก้ว
2. นางสาวปวีณา  ตุ้ยไธสง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐาณมาศ  วิริยะกิจ
2. นางสาวสุวิชญา  สอาด
 
1. นายสถาณุ  อุทัยศรี
2. นายนววิช  ตองแก้ว
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพลอยศิริ  ชมเชย
 
1. นางสาวนุชรัตน์  คุ้มครองทรัพย์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวรัชณีกร  จันทร์หอม
 
1. นายภานุวัฒน์  คำมาก
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายชินาธิป  เข็มเพชร
 
1. นางสาวนุชรัตน์  คุ้มครองทรัพย์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวไปรยา  แผ่นสุวรรณ
 
1. นายภานุวัฒน์  คำมาก
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิญดา  เกลี้ยกล่อม
 
1. นางสาวนุชรัตน์  คุ้มครองทรัพย์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ยอดศรีทอง
 
1. นายภานุวัฒน์  คำมาก
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นางสาวจุุฬาลักษณ์  ยอดสีทอง
 
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิเศษศรี
 
1. นางสาวนุชรัตน์  คุ้มครองทรัพย์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นางสาวสุมารินี  บุญเจริญ
 
1. นายภานุวัฒน์  คำมาก
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรัญญู  กระจ่างแจ้ง
 
1. นายกุลธีร์  ศรัณยุตม์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.33 เงิน 6 1. นายธนาธิป  พัทธเสมา
 
1. นายกุลธีร์  ศรัณยุตม์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ประคองแก้ว
 
1. นายกุลธีร์  ศรัณยุตม์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศุภกานต์  เกื้อกูลราษฎร์
 
1. นายกุลธีร์  ศรัณยุตม์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เคนเท้า
 
1. นายกุลธีร์  ศรัณยุตม์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอาจารีย์  แสวงผล
 
1. นายกุลธีร์  ศรัณยุตม์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  ประต่อญาติ
 
1. นายกุลธีร์  ศรัณยุตม์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 71.33 เงิน 7 1. นายจิรวัฒน์  ตั้งจิตเอื้อบุญ
 
1. นายกุลธีร์  ศรัณยุตม์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนพร  แสวงผล
 
1. นายกุลธีร์  ศรัณยุตม์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.67 เงิน 8 1. นางสาวกชมน  ศิริพัฒน์
 
1. นายกุลธีร์  ศรัณยุตม์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.66 เงิน 5 1. เด็กชายกิตตุลา  พานทอง
 
1. นายกุลธีร์  ศรัณยุตม์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.34 ทอง 7 1. นางสาวปภากรณ์  พวงแก้ว
 
1. นายกุลธีร์  ศรัณยุตม์
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฝ้ายทอง  เดชสูงเนิน
2. นางสาวมนัญชยา  พงษ์นัยรัตน์
3. นางสาวรัตนาวดี  น้าวัฒนไพบูลย์
4. นางสาวรุ่งวราภรณ์  อ่อนมณี
5. นางสาวลลิดา  เข็มนาค
6. นางสาวสวรรญา  พิมพ์ต้น
7. นางสาวสายพิณ  สมคำภีร์
8. นางสาวอาภัสรา  สีหา
 
1. นางสาวสุธาสินี  กระจ่างรัตน์
2. นางสาวกอปรทิพย์  พร้อมเพรียง
3. นางสาวพจมาลย์  สว่างแจ้ง
4. นายกุลธีร์  ศรัณยุตม์
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 55.83 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชนากานต์  เนินชัย
 
1. นางสาวสุธิตา  ธุระกิจ
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 53.7 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงธนภรณ์  รัสมี
 
1. นางอัญชลี  ปัทมหาร
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 69.83 ทองแดง 7 1. นางสาวอารยา  ไพโรจน์อมรยุทธ์
 
1. MissArvi Marie M.  Quejado
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวนภัทร  ทรงบัณฑิตย์
 
1. นางสาวสุธิตา  ธุระกิจ
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 62.46 ทองแดง 7 1. นางสาวญาศุมิน  จินดาพงษ์
2. นายบูรพา  อุบลประเสริฐ
 
1. MissYang  Yuxing
2. นางสาวจีรนันท์  กุทอง
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลักษณาพร  ชาติสุทธิ
 
1. MissHuang  MeiQin
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวกวงจิ่ง  แซ่หย่าง
2. นางสาวกัณฑ์กมล  จันทฤทธิ์
3. นางสาวชลดา  ขอบทอง
4. นางสาวนิรากร  เทียนแสง
5. นางสาวหรรษมน  ปรีชานนทสวัสดิ์
 
1. นางสาวจีรนันท์  กุทอง
2. MissHuang   MeiQin
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.66 ทอง 5 1. นางสาวนภัสศรา  หวลกระจาย
2. นางสาวประภากรณ์  พวงแก้ว
 
1. นางสาวจีรนันท์  กุทอง
2. MissYang  YuXing
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  พริบดีเวช
2. เด็กหญิงอาทิติยา  ศิริปุ
 
1. นางดาวรรณ์  เอมนิล
2. นางสาวมณีมัญชุ์  เฉลิมสัตย์
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวสาธิมา  ผ่องธีระพงศ์
 
1. นางสาวมณีมัญชุ์  เฉลิมสัตย์
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนัญญา  ปีนกระโทก
2. เด็กหญิงพัชรพร  อวดร่าง
3. เด็กหญิงรสิตา  ภาวนาธรรมสุข
 
1. นางเสาวรส  ภาระกิจ
2. นางสาวกัณทิมา  หวานระรื่น
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวกาญจนา  ไตรภพ
2. นางสาวรพีพรรณ  สุขสุเกตุ
3. นางสาวอารยา  ไพโรจน์อมรยุทธ์
 
1. นางสาวกัณทิมา  หวานระรื่น
2. นางเสาวรส  ภาระกิจ
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้ววรรณา
2. เด็กชายตรีคุณ  พรวิลาศสิริ
 
1. นางจำเรียง  สดใส
2. นางมาลี  เพิ่มทอง
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายธีร์สรัล  ทัพธนารัชต์
2. นางสาวอริสรา  ศิริพัฒน์
 
1. นางจำเรียง  สดใส
2. นางมาลี  เพิ่มทอง
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีระพงษ์  พลรักษา
2. เด็กชายธนพงศ์  ตั้งจิตเอื้อบุญ
 
1. นายสุชาติ  อัมฤทธิ์
2. นายอดุล  บุญเจริญ
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไพสาลี
2. เด็กหญิงศินันตา  สกุลแพทย์
 
1. นางสาวนวลนภา  ศรีพรหม
2. นายกัณชัย  จอมทะรักษ์
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรุ่งไพลิน  บุญศรี
2. นางสาววริศรา  เข็มเพชร
 
1. นางสมจินตนา  เอี่ยมกำแพง
2. นางจำเรียง  สดใส
 
87 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวิศรุต  รุ่งเรือง
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  มงคลฉัตร
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  นววิทยาการ
 
1. นายสุชาติ  อัมฤทธิ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ณ รังษี
 
88 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฐปนรรย์  บุญรุ่ง
2. นายทรงวุฒิ  สุวรรณพิทักษ์
3. นายศรัณย์  ศรีสมโภชน์
 
1. นายสุชาติ  อัมฤทธิ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ณ รังษี
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปณิธิ  ปัดถารัตน์
2. เด็กชายพงศกร  วงศ์จิราษฎร์
3. เด็กชายสุภาพบุรุษ  มูลพิมาย
 
1. นายอดุล  บุญเจริญ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ณ รังษี
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายบัญชร  ศรีแก้ว
2. นางสาวปพิชญา  เพ็งสวัสดิ์
3. นายเกรียงศักดิ์  พันธ์บัว
 
1. นายอดุล  บุญเจริญ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ณ รังษี
 
91 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกฤษฎา  มัชฌิมะ
2. เด็กชายคฑาวุธ  รื่นรมย์
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  คล้าปลั่งกลาง
 
1. นายกัณชัย  จอมทะรักษ์
2. นายทรงพล  มาลาสาย
 
92 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  จัตวาภักดี
2. นายพีรภัทร  ประกอบสุข
3. นางสาววาสิตา  ศิริมัช
 
1. นายสุชาติ  อัมฤทธิ์
2. นายทรงพล  มาลาสาย
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐณุพงศ์  พรมทา
2. เด็กชายศตายุ  ถนอมวงศ์
3. เด็กชายสิทญศักดิ์  ตองอ่อน
 
1. นายศุภากร  งามเสงี่ยม
2. นายทรงพล  มาลาสาย
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกรรณชัย  วงษ์เวียง
2. นายนที  สดใส
3. นายสันติภพ  ผุยหันธาตุ
 
1. นายศุภากร  งามเสงี่ยม
2. นายทรงพล  มาลาสาย
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  คำทา
2. เด็กหญิงดาวอักษร  มณีปกร
3. เด็กหญิงรติมา  สีแสงเขียว
 
1. นางปิยนุช  ภูมิวัลย์
2. นางสาวปิรันยา  ไชยสุวรรณ
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลทิพย์  จ้อยเจริญ
2. นางสาวธิติยา  จันดา
3. นายประกิต  เขียวกลิ่น
4. นางสาวมิ่งกมล  สุขสวัสดิ์
5. นางสาวศุทธินี  ฆะวีวงษ์
6. นางสาวหฤทัย  มะวัน
 
1. นางอุทัยวรรณ  อินศิริ
2. นางสมนึก  คุ้มครองทรัพย์
3. นางสาวนิตยา  เรืองหอม
 
97 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญานิกา  เจริญรมย์
2. นางสาวลักษิกา  สุดใจ
3. นางสาววรนุช  นาคเกษม
 
1. นางอุทัยวรรณ  อินศิริ
2. นางสาวนิตยา  เรืองหอม
 
98 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนวินดา  จันทร์สิงห์
2. นางสาวลลิดา  ทองปรางค์
3. นางสาวเบญญาภา  จันทวงศ์
 
1. นางอุทัยวรรณ  อินศิริ
2. นางสาวปิรันยา  ไชยสุวรรณ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุวิตดา  สนั่นไหว
2. เด็กหญิงอนุสรา  โยธิกา
3. เด็กหญิงแพรพลอย  อุบลประเสริฐ
 
1. นายสำเนียง  เจริญกิจ
2. นางสาวนิตยา  เรืองหอม
 
100 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบัณฑิตา  บัณฑิตธรรม
2. นางสาวสิริประภา  ศิริสวัสดิ์
3. นางสาวเบญจวรรณ  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางอุทัยวรรณ  อินศิริ
2. นางสาวนิตยา  เรืองหอม