สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านค่าย สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายนฤพล  ผลสุวรรณ์
2. นางสาวสินีนาฏ  บาตรสุวรรณ
 
1. นางชลธิชา  สำเร็จผล
2. นางเสาวรส  ภาระกิจ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 10 1. นายปฐมชล  สร้อยสม
 
1. นายชนารักษ์  พัฒนะมนตรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 8 1. นายธรรม์ณธรณ์  ผุดกระจ่าง
 
1. นายทนงศักดิ์  กันใส
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายนิติรัฐ  ศรีชุมพล
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีภู่
 
1. นางสาวปวริศา  เรืองภักดี
2. นายชนารักษ์  พัฒนะมนตรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายภาณุพงศ์  สุวรรณแสง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พวงทอง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 1. นายณัฐพล  พึ่งกลาง
 
1. นายณัฐกร  สุนนท์นาม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 8 1. นายอภิสิทธิ์  บุญเรือ
 
1. นางสาวสุกัญญา  พรหมทา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 25.11 เข้าร่วม 10 1. นางสาวชลธิชา  ชูเลิศ
 
1. นางสาวอัฐภิญญา  บุญเลิศ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 55.83 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชนากานต์  เนินชัย
 
1. นางสาวสุธิตา  ธุระกิจ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 53.7 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงธนภรณ์  รัสมี
 
1. นางอัญชลี  ปัทมหาร
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายบัญชร  ศรีแก้ว
2. นางสาวปพิชญา  เพ็งสวัสดิ์
3. นายเกรียงศักดิ์  พันธ์บัว
 
1. นายอดุล  บุญเจริญ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ณ รังษี
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกฤษฎา  มัชฌิมะ
2. เด็กชายคฑาวุธ  รื่นรมย์
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  คล้าปลั่งกลาง
 
1. นายกัณชัย  จอมทะรักษ์
2. นายทรงพล  มาลาสาย