สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านค่าย สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงวิสารัท  สมญาประเสริฐ
 
1. นางสาวตติยาภรณ์  บุตรดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75.5 เงิน 8 1. นางสาวพรนภา  ภูมิลุน
 
1. นางสาวสุวภัทร  เสียมภูเขียว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. นายกิตติศักดิ์  ฆวีวงษ์
2. เด็กหญิงกุลนัฐดา  อะกะเรือน
3. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  สองศรี
 
1. นายจักรพันธ์  แสนปราบ
2. นางศศินุช  พุ่มสวาท
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวกฤตกา  เชื้อเฉลิม
2. นางสาววันวิสา  คล้ายจินดา
3. นางสาววิจิตรา  งามเสงี่ยม
 
1. นางสาวอุลัยวรรณ  ศิริโส
2. นางสาวกาญจนา  พิจารย์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สนธิ
2. เด็กหญิงนรินภรณ์  วงศ์อ้าย
3. นายภูวดล  ศรียางนอก
 
1. นางสาววนิตา  แก้วพิภพ
2. นางสาวฐานิตาพัชร์  อภิวงค์งาม
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นายจักรินทร์  หงษาวงค์
2. นางสาวธาดา  ลิ้มวัฒนะ
3. นางสาวนฤมล  บุญมีจ้อย
 
1. นายทนงศักดิ์  กันใส
2. นางสาววราภรณ์  ทรงบัณฑิตย์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายปฏิญญา  แนวประเสริฐ
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  จันต๊ะฟู
 
1. นางสาวกฤตพร  พลสามารถ
2. นางภัสพร  วรรณพฤกษ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายภูวดล  บุญเสมอ
 
1. นายอาศิระ  วรวงษ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กชายณัฏฐพัฒน์  พืชพันธุ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ธรรมวงษ์
 
1. นายธนวรรณ  สุระธรรมนิติ
2. นางสาวอวัสดา  กิจสวน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาววลัยลักษณ์  จันทร์หล่ม
2. นางสาววิภาดา  แสงจันทร์
3. นางสาวสุนิสา  คำมะฤทธิ์
4. นางสาวสุภาวดี  คำแก้ว
5. นางสาวอภิญญา  สาสอน
 
1. นางพรรณี  ลวภเวที
2. นางสาวนิภาพรรณ  ยังดี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 74.6 เงิน 5 1. นางสาวชนากานต์  สุขบรรเทิง
2. นายณัฐนนท์  วุฒิโรจน์ถาวร
3. นางสาวภัทรนันท์  พุทธสังฆ์
4. นางสาวภิญญาพัชญ์  คุณากรสกุล
5. นางสาวสุพิชญา  อาจหาญ
 
1. นางมลทิพย์  ทองสุข
2. นางสาววนาลี  วรรณสิน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัลยกร  จันทร์ผ่อง
2. เด็กชายอรุชา  เกิดศิริ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ก้อนคำ
2. นางสาวกรรณิการ์  อาจสิงห์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.4 เงิน 5 1. นายคุณากร  พงษ์ศรี
2. นางสาวณัฐริการ์  ภิรมย์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ก้อนคำ
2. นางสาวกรรณิการ์  อาจสิงห์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลลดา  พิริ
2. เด็กหญิงดวิษา  สุวรรณไชยรพ
3. เด็กหญิงทิพธัญญา  คำมะฤทธิ์
4. เด็กหญิงธัญมน  บุญสีสุข
5. เด็กหญิงธิดา  ไกลทุกล้าง
6. นางสาวนฤมล  พรมศักดิ์
7. นางสาวนันทวัน  สมญาประเสริฐ
8. เด็กหญิงมณิมนท์  อุบลเจริญ
9. เด็กหญิงรัชนีกร  เจริญวัย
10. เด็กหญิงรัตยากร  รัตนเกตุ
 
1. นายประดิษฐ  ยอดโพธิ์
2. นางสาวชนาพร  แซ่ปัง
3. นางสาวนิภาพรรณ  ยังดี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวรัชณีกร  จันทร์หอม
 
1. นายภานุวัฒน์  คำมาก
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 1. นางสาวจุุฬาลักษณ์  ยอดสีทอง
 
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นางสาวสุมารินี  บุญเจริญ
 
1. นายภานุวัฒน์  คำมาก
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรัญญู  กระจ่างแจ้ง
 
1. นายกุลธีร์  ศรัณยุตม์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.33 เงิน 6 1. นายธนาธิป  พัทธเสมา
 
1. นายกุลธีร์  ศรัณยุตม์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ประคองแก้ว
 
1. นายกุลธีร์  ศรัณยุตม์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 71.33 เงิน 7 1. นายจิรวัฒน์  ตั้งจิตเอื้อบุญ
 
1. นายกุลธีร์  ศรัณยุตม์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนพร  แสวงผล
 
1. นายกุลธีร์  ศรัณยุตม์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.67 เงิน 8 1. นางสาวกชมน  ศิริพัฒน์
 
1. นายกุลธีร์  ศรัณยุตม์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.66 เงิน 5 1. เด็กชายกิตตุลา  พานทอง
 
1. นายกุลธีร์  ศรัณยุตม์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวกวงจิ่ง  แซ่หย่าง
2. นางสาวกัณฑ์กมล  จันทฤทธิ์
3. นางสาวชลดา  ขอบทอง
4. นางสาวนิรากร  เทียนแสง
5. นางสาวหรรษมน  ปรีชานนทสวัสดิ์
 
1. นางสาวจีรนันท์  กุทอง
2. MissHuang   MeiQin
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงธนัญญา  ปีนกระโทก
2. เด็กหญิงพัชรพร  อวดร่าง
3. เด็กหญิงรสิตา  ภาวนาธรรมสุข
 
1. นางเสาวรส  ภาระกิจ
2. นางสาวกัณทิมา  หวานระรื่น
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวกาญจนา  ไตรภพ
2. นางสาวรพีพรรณ  สุขสุเกตุ
3. นางสาวอารยา  ไพโรจน์อมรยุทธ์
 
1. นางสาวกัณทิมา  หวานระรื่น
2. นางเสาวรส  ภาระกิจ
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  คำทา
2. เด็กหญิงดาวอักษร  มณีปกร
3. เด็กหญิงรติมา  สีแสงเขียว
 
1. นางปิยนุช  ภูมิวัลย์
2. นางสาวปิรันยา  ไชยสุวรรณ
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลทิพย์  จ้อยเจริญ
2. นางสาวธิติยา  จันดา
3. นายประกิต  เขียวกลิ่น
4. นางสาวมิ่งกมล  สุขสวัสดิ์
5. นางสาวศุทธินี  ฆะวีวงษ์
6. นางสาวหฤทัย  มะวัน
 
1. นางอุทัยวรรณ  อินศิริ
2. นางสมนึก  คุ้มครองทรัพย์
3. นางสาวนิตยา  เรืองหอม