สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านค่าย สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัสสร  ชัยพิมพา
 
1. นางเสาวรส  ภาระกิจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดารัตน์  สีใส
 
1. นางรงค์รุจา  พรหมบุบผา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรันธร  สำเร็จกิจ
 
1. นางสาวกัณทิมา  หวานระรื่น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประภัสสร  บิบบน
 
1. นางศศินุช  พุ่มสวาท
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงนริทร์  สุขสบาย
 
1. นางชลธิชา  สำเร็จผล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิวิมล  พันธ์แก่น
 
1. นางศศินุช  พุ่มสวาท
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ขาวโชติ
2. เด็กหญิงภัทรพรรณ  สัมฤทธิ์
 
1. นางชลธิชา  สำเร็จผล
2. นางสาวกัณทิมา  หวานระรื่น
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภริตา  บุญโพธิ์
2. เด็กหญิงเอื้องอัมพร  แสงโลกีย์
 
1. นางสาวกาญจนา  พิจารย์
2. นางสาวดรุณี  เรืองจันทร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยะฉัตร  แก่นบุบผา
 
1. นางสาวกาญจนา  พิจารย์
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชิติพัทธ์  ช่วยราษฎณ์
2. นางสาววิไล  บุญมาก
3. นางสาวเกวลิน  เจริญวัย
 
1. นายทักษ์สิทธิ์  เสถียรขันต์
2. นางสาววนิตา  แก้วพิภพ
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติศักดิ์  อัมฤทธิ์
2. นายพรหมมินทร์  นิยมสมาน
3. นางสาวมุกดา  บุตรชัยพงษ์
 
1. นายชนารักษ์  พัฒนะมนตรี
2. นายพรทวี  มีศรี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกอร  วงศ์จันทร์
2. นายชยพล  สีดา
 
1. นางภัสพร  วรรณพฤกษ์
2. นางสาววราภรณ์  ทรงบัณฑิตย์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปภาดา  ปรางจันทร์
2. นางสาวสุนิสา  ศรีน้ำทอง
3. นางสาวเกศกมล  ดีบุกดำ
 
1. นางสุภาภรณ์  ย่าหรหม
2. นางสาวณรงค์  จันทรมหา
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.25 ทอง 4 1. เด็กชายชนาธิป  ศรประสิทธิ์
2. เด็กหญิงพรนิภา  บุญโรย
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วรรณเจริญ
 
1. นางนิตยา  ไกลกล
2. นางสาวกชพร  คำภีร์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นายธนวัฒน์  ธรรมสิทธิ์
2. นางสาวปณิดา  ยมหา
3. นางสาวมัชฌิมา  พรมชาติ
 
1. นางสาวสาวินี  บุญช่วยเหลือ
2. นายวุฒิชัย  จารุภัทรกูล
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนิพัทธ์  ตุ้มพิมาย
2. เด็กหญิงสาริศา  ศิริวัฒน์
 
1. นางสาวอรพรรณ  ประคอง
2. นางสาวธัญญลักษณ์  เพชรสะแก
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐนิติ  ท้วมนิ่ม
2. เด็กชายวีรชัย  สอาดรัตน์
 
1. นายธนกฤต  ยอดมาลี
2. นายธนวรรณ  สุระธรรมนิติ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุวรรณเพชร
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  เลิศล้ำ
3. เด็กหญิงวราห์รัตน์  ชาติทอง
4. เด็กหญิงสิริมา  แซ้นสีดา
5. เด็กหญิงสุธามาศร์  ชำนาญเรียน
 
1. นายอภิพลตรี  บุตตะ
2. นายเอกสิทธิ์  ภูหอม
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวธัญญารัตน์  ยะตะโคตร
2. นางสาวปวันรัตน์  แหวนเงิน
3. นางสาวพลอยไพลิน  สมยา
4. นางสาวศศิกานต์  แหวนเงิน
5. นางสาวอังคณา  รอดจ่าย
 
1. นายเอกสิทธิ์  ภูหอม
2. นายอภิพลตรี  บุตตะ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทภัทร  นนธิจันทร์
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  หมายดี
3. เด็กหญิงศศิวิมล  อาศัย
4. เด็กหญิงสุวลี  ทิพย์คูหา
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สว่างแจ้ง
 
1. นางสาวสหนันท์  สุขคุ้ม
2. นายปิยะพงษ์  จรวารี
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  ไชยเขต
 
1. นายกิตติศักดิ์  ทำบุญ
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบูรพา  พุทธิเสน
2. เด็กชายเอกอนันต์  ตาต๊ะ
 
1. นายยุทธนา  หีบแก้ว
2. นางสาวปวีณา  ตุ้ยไธสง
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐาณมาศ  วิริยะกิจ
2. นางสาวสุวิชญา  สอาด
 
1. นายสถาณุ  อุทัยศรี
2. นายนววิช  ตองแก้ว
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวไปรยา  แผ่นสุวรรณ
 
1. นายภานุวัฒน์  คำมาก
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิญดา  เกลี้ยกล่อม
 
1. นางสาวนุชรัตน์  คุ้มครองทรัพย์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิเศษศรี
 
1. นางสาวนุชรัตน์  คุ้มครองทรัพย์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เคนเท้า
 
1. นายกุลธีร์  ศรัณยุตม์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอาจารีย์  แสวงผล
 
1. นายกุลธีร์  ศรัณยุตม์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  ประต่อญาติ
 
1. นายกุลธีร์  ศรัณยุตม์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.34 ทอง 7 1. นางสาวปภากรณ์  พวงแก้ว
 
1. นายกุลธีร์  ศรัณยุตม์
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฝ้ายทอง  เดชสูงเนิน
2. นางสาวมนัญชยา  พงษ์นัยรัตน์
3. นางสาวรัตนาวดี  น้าวัฒนไพบูลย์
4. นางสาวรุ่งวราภรณ์  อ่อนมณี
5. นางสาวลลิดา  เข็มนาค
6. นางสาวสวรรญา  พิมพ์ต้น
7. นางสาวสายพิณ  สมคำภีร์
8. นางสาวอาภัสรา  สีหา
 
1. นางสาวสุธาสินี  กระจ่างรัตน์
2. นางสาวกอปรทิพย์  พร้อมเพรียง
3. นางสาวพจมาลย์  สว่างแจ้ง
4. นายกุลธีร์  ศรัณยุตม์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลักษณาพร  ชาติสุทธิ
 
1. MissHuang  MeiQin
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.66 ทอง 5 1. นางสาวนภัสศรา  หวลกระจาย
2. นางสาวประภากรณ์  พวงแก้ว
 
1. นางสาวจีรนันท์  กุทอง
2. MissYang  YuXing
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  พริบดีเวช
2. เด็กหญิงอาทิติยา  ศิริปุ
 
1. นางดาวรรณ์  เอมนิล
2. นางสาวมณีมัญชุ์  เฉลิมสัตย์
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้ววรรณา
2. เด็กชายตรีคุณ  พรวิลาศสิริ
 
1. นางจำเรียง  สดใส
2. นางมาลี  เพิ่มทอง
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายธีร์สรัล  ทัพธนารัชต์
2. นางสาวอริสรา  ศิริพัฒน์
 
1. นางจำเรียง  สดใส
2. นางมาลี  เพิ่มทอง
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีระพงษ์  พลรักษา
2. เด็กชายธนพงศ์  ตั้งจิตเอื้อบุญ
 
1. นายสุชาติ  อัมฤทธิ์
2. นายอดุล  บุญเจริญ
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไพสาลี
2. เด็กหญิงศินันตา  สกุลแพทย์
 
1. นางสาวนวลนภา  ศรีพรหม
2. นายกัณชัย  จอมทะรักษ์
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรุ่งไพลิน  บุญศรี
2. นางสาววริศรา  เข็มเพชร
 
1. นางสมจินตนา  เอี่ยมกำแพง
2. นางจำเรียง  สดใส
 
40 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฐปนรรย์  บุญรุ่ง
2. นายทรงวุฒิ  สุวรรณพิทักษ์
3. นายศรัณย์  ศรีสมโภชน์
 
1. นายสุชาติ  อัมฤทธิ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ณ รังษี
 
41 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปณิธิ  ปัดถารัตน์
2. เด็กชายพงศกร  วงศ์จิราษฎร์
3. เด็กชายสุภาพบุรุษ  มูลพิมาย
 
1. นายอดุล  บุญเจริญ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ณ รังษี
 
42 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  จัตวาภักดี
2. นายพีรภัทร  ประกอบสุข
3. นางสาววาสิตา  ศิริมัช
 
1. นายสุชาติ  อัมฤทธิ์
2. นายทรงพล  มาลาสาย
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐณุพงศ์  พรมทา
2. เด็กชายศตายุ  ถนอมวงศ์
3. เด็กชายสิทญศักดิ์  ตองอ่อน
 
1. นายศุภากร  งามเสงี่ยม
2. นายทรงพล  มาลาสาย
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกรรณชัย  วงษ์เวียง
2. นายนที  สดใส
3. นายสันติภพ  ผุยหันธาตุ
 
1. นายศุภากร  งามเสงี่ยม
2. นายทรงพล  มาลาสาย
 
45 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญานิกา  เจริญรมย์
2. นางสาวลักษิกา  สุดใจ
3. นางสาววรนุช  นาคเกษม
 
1. นางอุทัยวรรณ  อินศิริ
2. นางสาวนิตยา  เรืองหอม
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุวิตดา  สนั่นไหว
2. เด็กหญิงอนุสรา  โยธิกา
3. เด็กหญิงแพรพลอย  อุบลประเสริฐ
 
1. นายสำเนียง  เจริญกิจ
2. นางสาวนิตยา  เรืองหอม
 
47 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบัณฑิตา  บัณฑิตธรรม
2. นางสาวสิริประภา  ศิริสวัสดิ์
3. นางสาวเบญจวรรณ  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางอุทัยวรรณ  อินศิริ
2. นางสาวนิตยา  เรืองหอม