สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   ไชยดำ
 
1. นางสาวพัชรินทร์   สิทธิภูมิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยะวรรณ  แข่งขัน
 
1. นางสาววรรณวิภา  เงินทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์พรมมา
 
1. นางปัทมา  เจริญสุข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70.5 เงิน 9 1. นางสาวอรพิณฑ์  เจริญรมย์
 
1. นางปัทมา  เจริญสุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐวรา  นวนอึ่ง
 
1. นางภัทรา  ขวัญทองห้าว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวชญาณี  แก้วสีทอง
 
1. นางภัทรา  ขวัญทองห้าว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอนุชิต  เติมแต้ม
 
1. นางสาวมณฑา  เจริญประโยชน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 45.9 เข้าร่วม 10 1. นางสาวม้ลลิกา  ไชยโม
 
1. นางสาวมณฑา  เจริญประโยชน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชิงชัย
2. เด็กหญิงชลธิชา  ตาบประดับ
3. เด็กหญิงรัตนสุดา  เกียรติสูงส่ง
 
1. นางสาวระวิวรรณ  ภูนาโคก
2. นางสาววรรณวิภา  เงินทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวธิดารัตน์  สินแสวง
2. นายภูมินทร์  พิศดู
3. นางสาวศิริลักษณ์  ใจบาล
 
1. นางสาวมณฑา  เจริญประโยชน์
2. นางสาววรรณวิภา  เงินทอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  แดงชาติ
2. เด็กหญิงเมทินี  ปัณกา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สิทธิภูมิ
2. นางภัทรา  ขวัญทองห้าว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐฑิตา  ธีระวัฒน์
2. นางสาวบุญรัตน์  ไทยบุตร
 
1. นางสาวณัชพร  บุบผาชาติ
2. นางปัทมา  เจริญสุข
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัทรกันย์  ไชยพันธ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  ท้าวกลาง
 
1. นางสาวญาดา  กลิ่นประทุม
2. นางสาวระวิวรรณ  ภูนาโคก
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 10 1. นายนภัสสร  พรมนนท์
 
1. นางสาวญาดา  กลิ่นประทุม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายภานุพงศ์  ขวัญยืนคง
 
1. นางสาวนาฏสุคนธ์  ดำรงเกียรติสกุล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 9 1. นางสาวพัชรี  วงศ์สาย
 
1. นางปัทมา  คงกระจ่าง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันยพร  สุรินธรรม
2. เด็กหญิงวรรณพิษา  โพธินาค
3. เด็กชายวรโชติ  โชติกะคาม
 
1. นางกรรณิกา  เตียงทอง
2. นางสุดตา  จำรัสแนว
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลฉัตร  ดีหล้า
2. นางสาวมัลลิดา  อินทร์แก้ว
3. นายวันชนะ  ฉ่ำนิตย์
 
1. นางพรทิพย์  โสพัง
2. นางบุศรินทร์  คำมฤทธิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงนิภาพร  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงปิ่นมนัส  แก้วหล่อ
 
1. นางกรรณิกา  เตียงทอง
2. นางสุดตา  จำรัสแนว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายทยากร  ปล่ำนาค
2. เด็กชายวีรภัทร  เตียงทอง
 
1. นางกรรณิกา  เตียงทอง
2. นางสุภาพร   เศรษฐไตรรัตน์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73.2 เงิน 6 1. นายกมลภพ  ชาวเขาดิน
2. นายเกียรติศักดิ์  พุ่มจันทร์
 
1. นางกรรณิกา  เตียงทอง
2. นางสุดตา  จำรัสแนว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายหฤษฏ์  กล่อมแกล้ว
 
1. นายเอกพงษ์  เหมะธุลิน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวนริศรา  ธรรมโหร
 
1. นางบุศรินทร์  คำมฤทธิ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายอนุชิต  มุ่งมาตร
2. เด็กชายอรรถพร  เจริญรมย์
 
1. นางสาวสุภาพร  จินะวงค์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายโชติพัฒน์  บุษบา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชื่นใจจิตต์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสุภณิดา  เมืองเจริญ
 
1. นางสาวนาฏสุคนธ์  ดำรงเกียรติสกุล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 55.95 เข้าร่วม 4 1. นายนรบดี  พลายละหาร
 
1. นางปัทมา  คงกระจ่าง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสิทธินาจ  สินประเสริฐ
2. เด็กหญิงอริสา  จันทศรี
3. เด็กหญิงอาทิตยา  บูรวัฒน์
 
1. นางสาวอัจฉริยา  วิเชียรแลง
2. นางสาวเกษร  มีเหมือน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิตรลดา  ต้นเนียม
2. นายพงศกร  สุนทรวิภาต
3. นางสาววราพร  เทพทอง
 
1. นายสมศักดิ์   โสพัง
2. นายปิยะ  มีนา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ศิริจันทร์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เอี่ยมชู
3. เด็กหญิงสิริกร  เกสรสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุภาวดี  โสตะ
2. นางสาวพนิดา  อนุมัติ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.6 เงิน 9 1. นางสาวกชกร  สุขขวด
2. นางสาวกฤติยา  ชุมเกษียร
3. นางสาววีรยา  งามทรัพย์
 
1. นางสาวพัฐนันท์  วงษ์รักษา
2. นางสาวณิชกานต์  นารินทร์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82 ทอง 10 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หอมหวล
2. เด็กชายสุรเสกข์  ล่องลม
 
1. นายสันต์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  ไต่วัลย์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71 เงิน 11 1. เด็กชายธนากร  โกรัมย์
2. เด็กชายอรรถพล  กวางแก้ว
 
1. นางพรนิพา  สง่ามั่งคั่ง
2. นายพงศธร  สุขศรี
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐชา  กลิ่นขจร
2. เด็กหญิงณิชกุล  ช่วยโต
3. เด็กหญิงนิศาชล  พุกหนู
4. เด็กหญิงมาริสา  ชนะพาล
5. เด็กหญิงเกษสุรางค์  บุดขุนทด
 
1. นางสาวนภัสณัฐ  กุตะวัน
2. นางสาวมลทิพย์  รู้จิต
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญประโหลก
2. นายจักรกฤษณ์  นาคโต
3. นายจิรโชติ  รอดเลี้ยง
4. นายยุทธนา  อุทัยรัศมี
5. นางสาวรวีวรรณ  นาไพรวัลย์
 
1. นางสาวกัญญาภัค  พัศศรษ์
2. นายเรวัฒน์  มะศักดิ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐชนน  กันจันวงศ์
2. นางสาวณัฐนันท์  สุวรรณฉิม
3. นายพิภพ  พึ่งเป็นสุข
4. นางสาวสิริยากร  อยู่เย็น
5. นางสาวอรปรียา  วงษ์ศรี
 
1. นางสาวมลทิพย์  รู้จิต
2. นายจิรศักดิ์  อุ่นแก้ว
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิยดา  วงษ์ขันธ์
 
1. นายจิรศักดิ์  อุ่นแก้ว
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นางสาวพรนภา  พรมมาบุตร
 
1. นางนฤมล  บุตรสาลี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงยลลดา  ฉุยฉาย
2. เด็กชายศุภกร  มณี
 
1. นางสาวสุพัตรา  วงษ์สุวรรณ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทรวดี  สกุลมา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.8 เงิน 7 1. นายชนาธิป  เฟื่องฟู
2. นางสาวปนัดดา  วิพลชัย
 
1. นางสาวภาวิณี  ไชยขันธ์ุ
2. นางสาวสุพัตรา  วงษ์สุวรรณ
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กชายชยุตพงศ์  เพิ่มชาติ
2. เด็กหญิงพิชชาภา  ไกรแสง
 
1. นายสุรพัฒน์  ประจันทร์ตระเสน
2. นายปรัญชัย  ไชยมนตรี
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นางสาวปาริชาติ  โสพรมมา
2. นางสาวศิริกานต์  วุฒิประภา
 
1. นายสุรพัฒน์  ประจันทร์ตระเสน
2. นายปรัญชัย  ไชยมนตรี
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ขำอิงค์
 
1. นายชูชีพ  ทองภู่
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวสุภาพร  แก้วงาม
 
1. นายปรีชาพล  ทองภู่
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอุมาพร  ศรีคำ
 
1. นายปรีชาพล  ทองภู่
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นางสาวสุรีลักษณ์  ศรีจันทะวงษ์
 
1. นายปรีชาพล  ทองภู่
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ลีคะ
 
1. นายชูชีพ  ทองภู่
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวเกวลิน  เกษนอก
 
1. นายปรีชาพล  ทองภู่
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  บุตรพรม
 
1. นายชูชีพ  ทองภู่
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวนภารัตน์  แก้วเพชร
 
1. นายปรีชาพล  ทองภู่
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัตณาพร  เพียชาย
2. เด็กหญิงพิยดา  ชาตา
 
1. นายชูชีพ  ทองภู่
2. นายปรีชาพล  ทองภู่
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายสนธยา  สมดี
 
1. นายชูชีพ  ทองภู่
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นางสาวเตือนใจ  อ๋องสมบูรณ์
 
1. นายปรีชาพล  ทองภู่
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวจุฑาทิพย์  หนูอุดม
2. นางสาวชุตินันท์  รัตนพงษ์
3. นายธีรศักดิ์  นวลภักตร์
 
1. นายปรีชาพล  ทองภู่
2. นายชูชีพ  ทองภู่
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจหาญ
 
1. นายกรพัฒน์  เรียนเวช
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ระยับศรี
 
1. นายกรพัฒน์  เรียนเวช
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกมลภพ  วงศ์ศรี
 
1. นายกรพัฒน์  เรียนเวช
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  คำมา
 
1. นายกรพัฒน์  เรียนเวช
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 - - - 1. นายคณาธิป  พรหมอ่อน
 
1. นายกรพัฒน์  เรียนเวช
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรสิตา  พลอยพานิช
 
1. นายกรพัฒน์  เรียนเวช
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 - - - 1. นายอาชัญ  สมอาจ
 
1. นายกรพัฒน์  เรียนเวช
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกมลภพ  วงษ์ศรี
2. นายคณาธิป  พรหมอ่อน
3. นายคมสันต์  โคตรไค้นุ่น
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจหาญ
5. เด็กชายปฏิภาณ  บุญเขียน
6. เด็กหญิงรสิตา  พลอยพานิช
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ระยับศรี
8. เด็กหญิงสุนิษา  คำสี
9. เด็กชายอดิศร  ภูตน
10. เด็กหญิงอรุโณทัย  คำมา
11. นายอาชัญ  สมอาจ
 
1. นายกรพัฒน์  เรียนเวช
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคณาธิป  พรหมอ่อน
2. นายคมสันต์  โคตรไค้นุ่น
3. นางสาวฐิตินันท์  ใจเมืองมา
4. เด็กหญิงณัชญาภร  เพ็ชรโยธา
5. นางสาวทิชากร  เหลาฉลาด
6. นางสาวนริศรา  สมบูรณ์
7. เด็กหญิงน้ำฝน  ชมแผน
8. เด็กชายปฏิภาณ  บุญเรียน
9. เด็กชายพัชรมณฑ์  ประดู่ทอง
10. เด็กหญิงพิชญา  เพ็ชรโยธา
11. เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีเกตุนิ่ม
12. เด็กหญิงมธุรดา  คำสี
13. เด็กหญิงรสิตา  พลอยพานิช
14. เด็กหญิงสุกัญญา  จั่นทอง
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  ระยับศรี
16. เด็กหญิงสุนิษา  คำสี
17. เด็กชายอดิศร  ภูตน
18. นางสาวอรปรียา  จงโวหาร
19. เด็กหญิงอรุโณทัย  คำมา
20. นายอาชัญ  สมอาจ
21. เด็กหญิงโมลิก้า  มอม
 
1. นางสาวนฤมล  ณรงค์วิชัย
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 5 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  เจริญยิ่ง
 
1. นางนงนภัส  ไชยชนะ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นายคเชนทร์  ขุนสัจจา
 
1. นางนงนภัส  ไชยชนะ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวฐิติมา  สมยา
 
1. นางนงนภัส  ไชยชนะ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นายประวิทย์  ริดวิชัย
 
1. นางนงนภัส  ไชยชนะ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 9 1. นางสาวอภิญญา  ไชยคำ
 
1. นางนงนภัส  ไชยชนะ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายเอกลักษณ์  บำรุง
 
1. นางนงนภัส  ไชยชนะ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.67 เงิน 10 1. นางสาวธิดารัตน์  แก้วสิงห์
 
1. นางนงนภัส  ไชยชนะ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 4 1. นายอนุวัตร  ศรีภูมาตย์
 
1. นางนงนภัส  ไชยชนะ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.99 เงิน 8 1. นางสาวสุนิสา  ปานประชาติ
 
1. นางนงนภัส  ไชยชนะ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  เงาทอง
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  ภัคดีอำนาจ
3. เด็กชายกันทรากร  ศรีวิบูลย์
4. เด็กหญิงกุลนาถ  ทองนำ
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  รัตนปัญญา
6. เด็กชายชญานิน  ยงยุทธ
7. เด็กหญิงชมพูนุช  สิมพันธ์
8. เด็กหญิงชลธิชา  ยอดสิงห์
9. เด็กหญิงชลธิชา  มหามิตร
10. เด็กหญิงชไมพร  แสนซื่อ
11. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปะระทัง
12. เด็กหญิงณัชชา  เจริญ
13. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีโคตร
14. เด็กชายณัฐพล  แก้วเล็ก
15. เด็กชายทักษ์ดนัย  เจริญยิ่ง
16. เด็กชายนนทวัฒน์  ศรีเมือง
17. เด็กหญิงนริศรา  ขันทอง
18. เด็กหญิงบุษบา  นิ่งอนงค์
19. เด็กชายพงศภัค  ด้วงผึ้ง
20. เด็กหญิงพราวประกาย  บุตรแสง
21. เด็กหญิงพิณทองทา  แมลงภู่
22. เด็กชายภาณุพงศ์  สุดใจ
23. เด็กหญิงมัญชุพร  กิจนพเก้า
24. เด็กหญิงรัชนีกร  อนุมาตร
25. เด็กชายวสุธร  ช้างหัวหน้า
26. เด็กชายวันเอก  เม่งอ่วม
27. เด็กชายวิรชัย  ปัญญาสุทธิ์
28. เด็กหญิงศศิกานต์  ช่างตบแต่ง
29. เด็กหญิงศิรดา  เสือขำ
30. เด็กหญิงศิรดา  พันธุ์เกตุ
31. เด็กชายศุภวุฒิ  สาคร
32. เด็กชายสรอรรถ  เอี่ยมแสง
33. เด็กชายสาทิศ  จันทร์แสงน้อย
34. เด็กชายสิทธิชัย  จงถาวร
35. เด็กหญิงสุชาดา  แหลมคม
36. เด็กชายอนันต์  ขจรศิริ
37. เด็กชายอำนาจ  ขจรศิริ
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขำแก้ว
39. เด็กหญิงเขมณัฏฐ์   คุณวัฒน์ภานิช
 
1. นางนงนภัส  ไชยชนะ
2. นางยุพิน  คำชื่น
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุพร  นามพันธ์
2. เด็กหญิงชลดา  อริยะดิษฐ์
3. เด็กหญิงพักตร์ธนวันต์  สมบูรณ์
4. เด็กชายรณชัย  อริยะดิษฐ์
5. เด็กหญิงรัตติกาล  บุญเพ็ง
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พลเดชา
 
1. นางณภัทรารัตน์  ทองภู่
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลดา  อริยะดิษฐ์
2. เด็กหญิงพักตร์ธนวันต์  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงยศวดี  ชั้นสกุลณี
4. เด็กหญิงรัตติกาล  บุญเพ็ง
5. เด็กหญิงสุทธิกานต์  จันทรี
 
1. นางณภัทรารัตน์  ทองภู่
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชุติมา  นะขันชัย
 
1. นางกชพร  อินทร์พญา
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 37.83 เข้าร่วม 11 1. นางสาวพีระดา  ธรรมโรเวช
 
1. MissGelly Jane  A.Dayak
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 9 1. เด็กชายชนกันต์  บุญเฟื่องฟู
 
1. นางปรวรรณ  คล้ายแตง
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 74.33 เงิน 5 1. นางสาวปิยะกมล  ปลื้มกมล
 
1. MissRicarda Monika  Hhafner
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงนิพาดา  พลายละหาร
 
1. นายโฆษิต  ไลไธสง
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 11 1. นายศุภัคค์นิมิต  โพนพันนา
 
1. MissRicarda Monika  Hafner
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 58.66 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ชาญถิ่นดง
2. เด็กชายนฤพล  พรหมรักษา
3. เด็กหญิงนันทัชพร  อ่วมพัด
4. เด็กหญิงประภัสสร  ลาดนอก
5. เด็กหญิงปวันรัตน์  ม่วงสุขศรี
 
1. นางสาวฐิติพร   ใบทอง
2. MissGladys  Aniban Rebese
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 71.33 เงิน 7 1. นายตระการ  ชาวสาคร
2. นางสาวธัญรดาพร  สุรินธรรม
3. นางสาวบุณยวีร์  อุตตเนตร
4. นางสาวภาวินี  มุขพรหม
5. นางสาววรรณรดา  พลอยพานิช
 
1. นางสาวมณฑยา  มาลาวัลย์
2. MissGelly Jane  A.Dayak
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 64.83 ทองแดง 6 1. นางสาวธิญาดา  บัวกล้า
2. นางสาวศิริลักษณ์  หิรัญกุลโชติ
 
1. นางสาวกาญจนา  ศานติศิลากุล
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 72.33 เงิน 5 1. นางสาวกรกมล  ตุ่มไทย
2. นางสาวกุสุมา  ศรีสุวรรณ
3. นางสาวจินดาพร  สอดส่อง
4. นางสาวนฤภร  เดชโคบุตร
5. นายวรภพ  พิมพิสาร
 
1. นางสาวกาญจนา  ศานติศิลากุล
2. Ms.Zhang   Di
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เลิศล้ำ
2. เด็กหญิงสิรินภา  อุไรวงษ์
 
1. นางสาวบุษกร  ตองอ่อน
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 10 1. นายธนกร  ศรีคำ
 
1. นางกชพร  อินทร์พญา
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกกร  อัยรักษ์
2. นายฐณัชชา  ประสมบุญ
3. นายทยากร  แสงอรุณ
4. นายนัฐพงษ์  ดวงมณี
5. นางสาวบรรจงพร  อนุมาตร
6. นางสาวปนัดดา  จงเทพ
7. นางสาวปัทมา  สีนายกอง
8. นางสาวพัชรี  สุุวรรณศรี
9. นางสาวสุวนันท์  ศรีแสน
10. นางสาวเบญจมาพร  อินทร์จ่าย
 
1. นางสาวกัญญาภัค  พัศศรษ์
2. นางสาวนิชชิมา  ทนศิริ
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงกานติมา  อ่อนใส
2. เด็กชายปฏิภาณ  ชอบเสียง
3. เด็กหญิงวรัญญา  งามสะอาด
 
1. นายชัยสิทธิ์   เครื่อสวน
2. นางสาวณัชพร   บุปผาชาติ
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.8 ทอง 4 1. นางสาวจันทิมา  เกษศิริ
2. นายนนทการ  บุญวงษ์
3. นางสาวสุภา  ไชโย
 
1. นายชัยสิทธิ์   เครื่อสวน
2. นางสาวณัชพร  บุปผาชาติ
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงดาริกา  หล้าหมอก
2. เด็กหญิงนันทัชพร  นาคประสิทธิ์
 
1. นายธรรมรัตน์  ธรรมขันธ์
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญานัฐ  คลองผลทวี
2. นางสาวภาวิณี  แววศรี
 
1. นายธรรมรัตน์  ธรรมขันธ์
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายก้องพิภพ  จันทร์เลิศฟ้า
2. เด็กชายวชิรวิทย์  เสมือนโพธิ์
 
1. นางสาวอลิษา  ผลสมหวัง
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนิติ  เจริญมนต์
2. นายอิทธิพล  โพธิ์โต
 
1. นางสาวอลิษา  ผลสมหวัง
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงกชกร  พงษ์ภมร
2. เด็กหญิงพัชรี  สุวรรณกูฏ
 
1. นางสาวอลิษา  ผลสมหวัง
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกอบเดช  เพ็งเจริญ
2. เด็กชายณัฐทภัทร  อ่อนใส
 
1. นายศรายุทธ  เมืองคำ
2. นางสาวจารุวรรณ  เกตุถาวร
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชาลิสา  คำเส็ง
2. เด็กชายทัศนพล  สอนดี
 
1. นายปริวรรษ  วงค์แสงคำ
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวจุฑามาศ  เกษศิริ
2. นางสาวฐาปนีย์  อุไรวงษ์
 
1. นายปริวรรษ  วงค์แสงคำ
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพงศกร  อ่อนใส
2. นางสาวรติญญา  สุขเจริญ
 
1. นายธีระวุฒิ  ไชยสมบัติ
 
100 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมาติกา  สมศรี
2. เด็กหญิงสุชาดา  บุตรด้วง
3. เด็กหญิงเพียงตะวัน  สมเย็น
 
1. นายศรายุทธ  เมืองคำ
2. นายธรรมรัตน์  ธรรมขันธ์
 
101 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปัญชญานันท์  ทองด้วง
2. นางสาวปาริชาติ  ฉุยฉาย
3. นางสาวศิราวัน  บัวบาน
 
1. นายศรายุทธ  เมืองคำ
2. นายธรรมรัตน์  ธรรมขันธ์
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตลดา  ไพบูลย์
2. นางสาวธนภรณ์  เหล่าชัย
 
1. นายปริวรรษ  วงค์แสงคำ
 
103 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติภพ  แก้วน้อย
2. นางสาวรัฎฐดา  เรืองด้วง
3. นางสาววริศรา  เสสูงเนิน
 
1. นายธีระวุฒิ  ไชยสมบัติ
2. นายพงษ์ศักดิ์  แดงตุ้ย
 
104 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกวิน  พรหมศรี
2. เด็กชายพิรภพ  ชิดเชื้อ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ส่วนเสน่ห์
 
1. นายธีระวุฒิ  ไชยสมบัติ
2. นางสาวอลิษา  ผลสมหวัง
 
105 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายพิเชฐ  พรมนัด
2. นายวัชระพงษ์  สิงห์รักษ์
3. นายอนุภาพ  สุริยะ
 
1. นายธีระวุฒิ  ไชยสมบัติ
2. นายพงษ์ศักดิ์  แดงตุ้ย
 
106 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจักรพงษ์  อุทธา
2. เด็กชายณภัทร  ธรรมวงค์
3. เด็กชายวุฒิธร  วงษ์ทองดี
 
1. นายธีระวุฒิ  ไชยสมบัติ
2. นางสาวอลิษา  ผลสมหวัง
 
107 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  บุตระ
2. นางสาวณัฐกมล  โพธิ์ศรี
3. นางสาววันวิสาข์  ศรีเสวก
 
1. นางธัญวรัตน์  บุญสอน
2. นายพงษ์ศักดิ์  แดงตุ้ย
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงนวลปรียา  พันธมาศ
2. เด็กหญิงมุทิตา  หว้าเกรียงไกร
3. เด็กหญิงสโรชา  สนิทราษฎร์
 
1. นางสาวกิตติยา  อัปการัตน์
2. นายพงษ์ศักดิ์  แดงตุ้ย
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นางสาวกนกกร  แย้มศรี
2. นางสาวสุชาวดี  บันลือเขตต์
3. นางสาวสุภัค  ปัญญาชัยวงค์
 
1. นายอัมรินทร์  เตยศรี
2. นางสาวกิตติยา  อัปการัตน์
 
110 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญเทียม
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ธีระโรจน์
3. เด็กหญิงศุภธิดา  คำจร
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แดงตุ้ย
2. นางธัญวรัตน์  บุญสอน
 
111 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววริศรา  สิงหกุล
2. นางสาวสุชานันท์  นิตย์วรรณ
3. นางสาวอินทิราพร  สวัสดิ์วิเชียร
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แดงตุ้ย
2. นางธัญวรัตน์  บุญสอน
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอนุษรา  ภูมิชนะกิจ
2. เด็กหญิงเบญจพร  ธรรมจักรจินดา
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขจรศิริ
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  พิชิต
2. นางสาวจารุวรรณ  เกตุถาวร
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรรยาพร  พรมจารี
2. เด็กชายนโรดม  ไม้แก่น
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์  ยืดยาว
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  พิชิต
2. นางสาวกุลวดี  พงษ์ชีพ
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐกิตติ์  ดีใจ
2. นางสาวธมลวรรณ  ภู่พันธ์
3. นางสาวรักชนก  ทองประมูล
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  พิชิต
2. นางสาวอลิษา  ผลสมหวัง
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภารัตน์  ภักดิ์เจริญ
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  พุฒทอง
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวกุลวดี  พงษ์ชีพ
2. นางสาวกิตติยา  อัปการัตน์
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกรรชัย  โนนดงกลาง
2. นางสาวปณิดา  ธานี
3. นางสาวปนัดดา  เงางาม
 
1. นางสาวกุลวดี  พงษ์ชีพ
2. นางสาวกิตติยา  อัปการัตน์