สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 45.9 เข้าร่วม 10 1. นางสาวม้ลลิกา  ไชยโม
 
1. นางสาวมณฑา  เจริญประโยชน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายภานุพงศ์  ขวัญยืนคง
 
1. นางสาวนาฏสุคนธ์  ดำรงเกียรติสกุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 9 1. นางสาวพัชรี  วงศ์สาย
 
1. นางปัทมา  คงกระจ่าง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายหฤษฏ์  กล่อมแกล้ว
 
1. นายเอกพงษ์  เหมะธุลิน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสุภณิดา  เมืองเจริญ
 
1. นางสาวนาฏสุคนธ์  ดำรงเกียรติสกุล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 55.95 เข้าร่วม 4 1. นายนรบดี  พลายละหาร
 
1. นางปัทมา  คงกระจ่าง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชุติมา  นะขันชัย
 
1. นางกชพร  อินทร์พญา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 37.83 เข้าร่วม 11 1. นางสาวพีระดา  ธรรมโรเวช
 
1. MissGelly Jane  A.Dayak
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 11 1. นายศุภัคค์นิมิต  โพนพันนา
 
1. MissRicarda Monika  Hafner
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 58.66 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ชาญถิ่นดง
2. เด็กชายนฤพล  พรหมรักษา
3. เด็กหญิงนันทัชพร  อ่วมพัด
4. เด็กหญิงประภัสสร  ลาดนอก
5. เด็กหญิงปวันรัตน์  ม่วงสุขศรี
 
1. นางสาวฐิติพร   ใบทอง
2. MissGladys  Aniban Rebese
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 10 1. นายธนกร  ศรีคำ
 
1. นางกชพร  อินทร์พญา
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายพิเชฐ  พรมนัด
2. นายวัชระพงษ์  สิงห์รักษ์
3. นายอนุภาพ  สุริยะ
 
1. นายธีระวุฒิ  ไชยสมบัติ
2. นายพงษ์ศักดิ์  แดงตุ้ย
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจักรพงษ์  อุทธา
2. เด็กชายณภัทร  ธรรมวงค์
3. เด็กชายวุฒิธร  วงษ์ทองดี
 
1. นายธีระวุฒิ  ไชยสมบัติ
2. นางสาวอลิษา  ผลสมหวัง