สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวธิดารัตน์  สินแสวง
2. นายภูมินทร์  พิศดู
3. นางสาวศิริลักษณ์  ใจบาล
 
1. นางสาวมณฑา  เจริญประโยชน์
2. นางสาววรรณวิภา  เงินทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 10 1. นายนภัสสร  พรมนนท์
 
1. นางสาวญาดา  กลิ่นประทุม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายทยากร  ปล่ำนาค
2. เด็กชายวีรภัทร  เตียงทอง
 
1. นางกรรณิกา  เตียงทอง
2. นางสุภาพร   เศรษฐไตรรัตน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวนริศรา  ธรรมโหร
 
1. นางบุศรินทร์  คำมฤทธิ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 5 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  เจริญยิ่ง
 
1. นางนงนภัส  ไชยชนะ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 9 1. เด็กชายชนกันต์  บุญเฟื่องฟู
 
1. นางปรวรรณ  คล้ายแตง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 64.83 ทองแดง 6 1. นางสาวธิญาดา  บัวกล้า
2. นางสาวศิริลักษณ์  หิรัญกุลโชติ
 
1. นางสาวกาญจนา  ศานติศิลากุล
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เลิศล้ำ
2. เด็กหญิงสิรินภา  อุไรวงษ์
 
1. นางสาวบุษกร  ตองอ่อน
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพงศกร  อ่อนใส
2. นางสาวรติญญา  สุขเจริญ
 
1. นายธีระวุฒิ  ไชยสมบัติ