สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   ไชยดำ
 
1. นางสาวพัชรินทร์   สิทธิภูมิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์พรมมา
 
1. นางปัทมา  เจริญสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70.5 เงิน 9 1. นางสาวอรพิณฑ์  เจริญรมย์
 
1. นางปัทมา  เจริญสุข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวชญาณี  แก้วสีทอง
 
1. นางภัทรา  ขวัญทองห้าว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชิงชัย
2. เด็กหญิงชลธิชา  ตาบประดับ
3. เด็กหญิงรัตนสุดา  เกียรติสูงส่ง
 
1. นางสาวระวิวรรณ  ภูนาโคก
2. นางสาววรรณวิภา  เงินทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  แดงชาติ
2. เด็กหญิงเมทินี  ปัณกา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สิทธิภูมิ
2. นางภัทรา  ขวัญทองห้าว
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงนิภาพร  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงปิ่นมนัส  แก้วหล่อ
 
1. นางกรรณิกา  เตียงทอง
2. นางสุดตา  จำรัสแนว
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73.2 เงิน 6 1. นายกมลภพ  ชาวเขาดิน
2. นายเกียรติศักดิ์  พุ่มจันทร์
 
1. นางกรรณิกา  เตียงทอง
2. นางสุดตา  จำรัสแนว
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายอนุชิต  มุ่งมาตร
2. เด็กชายอรรถพร  เจริญรมย์
 
1. นางสาวสุภาพร  จินะวงค์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 76.6 เงิน 9 1. นางสาวกชกร  สุขขวด
2. นางสาวกฤติยา  ชุมเกษียร
3. นางสาววีรยา  งามทรัพย์
 
1. นางสาวพัฐนันท์  วงษ์รักษา
2. นางสาวณิชกานต์  นารินทร์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71 เงิน 11 1. เด็กชายธนากร  โกรัมย์
2. เด็กชายอรรถพล  กวางแก้ว
 
1. นางพรนิพา  สง่ามั่งคั่ง
2. นายพงศธร  สุขศรี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงยลลดา  ฉุยฉาย
2. เด็กชายศุภกร  มณี
 
1. นางสาวสุพัตรา  วงษ์สุวรรณ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัทรวดี  สกุลมา
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.8 เงิน 7 1. นายชนาธิป  เฟื่องฟู
2. นางสาวปนัดดา  วิพลชัย
 
1. นางสาวภาวิณี  ไชยขันธ์ุ
2. นางสาวสุพัตรา  วงษ์สุวรรณ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวสุภาพร  แก้วงาม
 
1. นายปรีชาพล  ทองภู่
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นางสาวสุรีลักษณ์  ศรีจันทะวงษ์
 
1. นายปรีชาพล  ทองภู่
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ลีคะ
 
1. นายชูชีพ  ทองภู่
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวเกวลิน  เกษนอก
 
1. นายปรีชาพล  ทองภู่
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  บุตรพรม
 
1. นายชูชีพ  ทองภู่
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายสนธยา  สมดี
 
1. นายชูชีพ  ทองภู่
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นางสาวเตือนใจ  อ๋องสมบูรณ์
 
1. นายปรีชาพล  ทองภู่
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวจุฑาทิพย์  หนูอุดม
2. นางสาวชุตินันท์  รัตนพงษ์
3. นายธีรศักดิ์  นวลภักตร์
 
1. นายปรีชาพล  ทองภู่
2. นายชูชีพ  ทองภู่
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นายคเชนทร์  ขุนสัจจา
 
1. นางนงนภัส  ไชยชนะ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวฐิติมา  สมยา
 
1. นางนงนภัส  ไชยชนะ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นายประวิทย์  ริดวิชัย
 
1. นางนงนภัส  ไชยชนะ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 9 1. นางสาวอภิญญา  ไชยคำ
 
1. นางนงนภัส  ไชยชนะ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายเอกลักษณ์  บำรุง
 
1. นางนงนภัส  ไชยชนะ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.67 เงิน 10 1. นางสาวธิดารัตน์  แก้วสิงห์
 
1. นางนงนภัส  ไชยชนะ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.99 เงิน 8 1. นางสาวสุนิสา  ปานประชาติ
 
1. นางนงนภัส  ไชยชนะ
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 74.33 เงิน 5 1. นางสาวปิยะกมล  ปลื้มกมล
 
1. MissRicarda Monika  Hhafner
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงนิพาดา  พลายละหาร
 
1. นายโฆษิต  ไลไธสง
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 71.33 เงิน 7 1. นายตระการ  ชาวสาคร
2. นางสาวธัญรดาพร  สุรินธรรม
3. นางสาวบุณยวีร์  อุตตเนตร
4. นางสาวภาวินี  มุขพรหม
5. นางสาววรรณรดา  พลอยพานิช
 
1. นางสาวมณฑยา  มาลาวัลย์
2. MissGelly Jane  A.Dayak
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 72.33 เงิน 5 1. นางสาวกรกมล  ตุ่มไทย
2. นางสาวกุสุมา  ศรีสุวรรณ
3. นางสาวจินดาพร  สอดส่อง
4. นางสาวนฤภร  เดชโคบุตร
5. นายวรภพ  พิมพิสาร
 
1. นางสาวกาญจนา  ศานติศิลากุล
2. Ms.Zhang   Di
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงกานติมา  อ่อนใส
2. เด็กชายปฏิภาณ  ชอบเสียง
3. เด็กหญิงวรัญญา  งามสะอาด
 
1. นายชัยสิทธิ์   เครื่อสวน
2. นางสาวณัชพร   บุปผาชาติ
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภารัตน์  ภักดิ์เจริญ
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  พุฒทอง
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวกุลวดี  พงษ์ชีพ
2. นางสาวกิตติยา  อัปการัตน์
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกรรชัย  โนนดงกลาง
2. นางสาวปณิดา  ธานี
3. นางสาวปนัดดา  เงางาม
 
1. นางสาวกุลวดี  พงษ์ชีพ
2. นางสาวกิตติยา  อัปการัตน์