สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยะวรรณ  แข่งขัน
 
1. นางสาววรรณวิภา  เงินทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐวรา  นวนอึ่ง
 
1. นางภัทรา  ขวัญทองห้าว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอนุชิต  เติมแต้ม
 
1. นางสาวมณฑา  เจริญประโยชน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐฑิตา  ธีระวัฒน์
2. นางสาวบุญรัตน์  ไทยบุตร
 
1. นางสาวณัชพร  บุบผาชาติ
2. นางปัทมา  เจริญสุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัทรกันย์  ไชยพันธ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  ท้าวกลาง
 
1. นางสาวญาดา  กลิ่นประทุม
2. นางสาวระวิวรรณ  ภูนาโคก
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันยพร  สุรินธรรม
2. เด็กหญิงวรรณพิษา  โพธินาค
3. เด็กชายวรโชติ  โชติกะคาม
 
1. นางกรรณิกา  เตียงทอง
2. นางสุดตา  จำรัสแนว
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลฉัตร  ดีหล้า
2. นางสาวมัลลิดา  อินทร์แก้ว
3. นายวันชนะ  ฉ่ำนิตย์
 
1. นางพรทิพย์  โสพัง
2. นางบุศรินทร์  คำมฤทธิ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายโชติพัฒน์  บุษบา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชื่นใจจิตต์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ศิริจันทร์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เอี่ยมชู
3. เด็กหญิงสิริกร  เกสรสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุภาวดี  โสตะ
2. นางสาวพนิดา  อนุมัติ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82 ทอง 10 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หอมหวล
2. เด็กชายสุรเสกข์  ล่องลม
 
1. นายสันต์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  ไต่วัลย์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐชา  กลิ่นขจร
2. เด็กหญิงณิชกุล  ช่วยโต
3. เด็กหญิงนิศาชล  พุกหนู
4. เด็กหญิงมาริสา  ชนะพาล
5. เด็กหญิงเกษสุรางค์  บุดขุนทด
 
1. นางสาวนภัสณัฐ  กุตะวัน
2. นางสาวมลทิพย์  รู้จิต
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญประโหลก
2. นายจักรกฤษณ์  นาคโต
3. นายจิรโชติ  รอดเลี้ยง
4. นายยุทธนา  อุทัยรัศมี
5. นางสาวรวีวรรณ  นาไพรวัลย์
 
1. นางสาวกัญญาภัค  พัศศรษ์
2. นายเรวัฒน์  มะศักดิ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐชนน  กันจันวงศ์
2. นางสาวณัฐนันท์  สุวรรณฉิม
3. นายพิภพ  พึ่งเป็นสุข
4. นางสาวสิริยากร  อยู่เย็น
5. นางสาวอรปรียา  วงษ์ศรี
 
1. นางสาวมลทิพย์  รู้จิต
2. นายจิรศักดิ์  อุ่นแก้ว
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิยดา  วงษ์ขันธ์
 
1. นายจิรศักดิ์  อุ่นแก้ว
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 9 1. นางสาวพรนภา  พรมมาบุตร
 
1. นางนฤมล  บุตรสาลี
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กชายชยุตพงศ์  เพิ่มชาติ
2. เด็กหญิงพิชชาภา  ไกรแสง
 
1. นายสุรพัฒน์  ประจันทร์ตระเสน
2. นายปรัญชัย  ไชยมนตรี
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นางสาวปาริชาติ  โสพรมมา
2. นางสาวศิริกานต์  วุฒิประภา
 
1. นายสุรพัฒน์  ประจันทร์ตระเสน
2. นายปรัญชัย  ไชยมนตรี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ขำอิงค์
 
1. นายชูชีพ  ทองภู่
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอุมาพร  ศรีคำ
 
1. นายปรีชาพล  ทองภู่
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวนภารัตน์  แก้วเพชร
 
1. นายปรีชาพล  ทองภู่
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัตณาพร  เพียชาย
2. เด็กหญิงพิยดา  ชาตา
 
1. นายชูชีพ  ทองภู่
2. นายปรีชาพล  ทองภู่
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจหาญ
 
1. นายกรพัฒน์  เรียนเวช
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ระยับศรี
 
1. นายกรพัฒน์  เรียนเวช
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกมลภพ  วงศ์ศรี
 
1. นายกรพัฒน์  เรียนเวช
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  คำมา
 
1. นายกรพัฒน์  เรียนเวช
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรสิตา  พลอยพานิช
 
1. นายกรพัฒน์  เรียนเวช
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกมลภพ  วงษ์ศรี
2. นายคณาธิป  พรหมอ่อน
3. นายคมสันต์  โคตรไค้นุ่น
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจหาญ
5. เด็กชายปฏิภาณ  บุญเขียน
6. เด็กหญิงรสิตา  พลอยพานิช
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ระยับศรี
8. เด็กหญิงสุนิษา  คำสี
9. เด็กชายอดิศร  ภูตน
10. เด็กหญิงอรุโณทัย  คำมา
11. นายอาชัญ  สมอาจ
 
1. นายกรพัฒน์  เรียนเวช
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคณาธิป  พรหมอ่อน
2. นายคมสันต์  โคตรไค้นุ่น
3. นางสาวฐิตินันท์  ใจเมืองมา
4. เด็กหญิงณัชญาภร  เพ็ชรโยธา
5. นางสาวทิชากร  เหลาฉลาด
6. นางสาวนริศรา  สมบูรณ์
7. เด็กหญิงน้ำฝน  ชมแผน
8. เด็กชายปฏิภาณ  บุญเรียน
9. เด็กชายพัชรมณฑ์  ประดู่ทอง
10. เด็กหญิงพิชญา  เพ็ชรโยธา
11. เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีเกตุนิ่ม
12. เด็กหญิงมธุรดา  คำสี
13. เด็กหญิงรสิตา  พลอยพานิช
14. เด็กหญิงสุกัญญา  จั่นทอง
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  ระยับศรี
16. เด็กหญิงสุนิษา  คำสี
17. เด็กชายอดิศร  ภูตน
18. นางสาวอรปรียา  จงโวหาร
19. เด็กหญิงอรุโณทัย  คำมา
20. นายอาชัญ  สมอาจ
21. เด็กหญิงโมลิก้า  มอม
 
1. นางสาวนฤมล  ณรงค์วิชัย
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 4 1. นายอนุวัตร  ศรีภูมาตย์
 
1. นางนงนภัส  ไชยชนะ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  เงาทอง
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  ภัคดีอำนาจ
3. เด็กชายกันทรากร  ศรีวิบูลย์
4. เด็กหญิงกุลนาถ  ทองนำ
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  รัตนปัญญา
6. เด็กชายชญานิน  ยงยุทธ
7. เด็กหญิงชมพูนุช  สิมพันธ์
8. เด็กหญิงชลธิชา  ยอดสิงห์
9. เด็กหญิงชลธิชา  มหามิตร
10. เด็กหญิงชไมพร  แสนซื่อ
11. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปะระทัง
12. เด็กหญิงณัชชา  เจริญ
13. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีโคตร
14. เด็กชายณัฐพล  แก้วเล็ก
15. เด็กชายทักษ์ดนัย  เจริญยิ่ง
16. เด็กชายนนทวัฒน์  ศรีเมือง
17. เด็กหญิงนริศรา  ขันทอง
18. เด็กหญิงบุษบา  นิ่งอนงค์
19. เด็กชายพงศภัค  ด้วงผึ้ง
20. เด็กหญิงพราวประกาย  บุตรแสง
21. เด็กหญิงพิณทองทา  แมลงภู่
22. เด็กชายภาณุพงศ์  สุดใจ
23. เด็กหญิงมัญชุพร  กิจนพเก้า
24. เด็กหญิงรัชนีกร  อนุมาตร
25. เด็กชายวสุธร  ช้างหัวหน้า
26. เด็กชายวันเอก  เม่งอ่วม
27. เด็กชายวิรชัย  ปัญญาสุทธิ์
28. เด็กหญิงศศิกานต์  ช่างตบแต่ง
29. เด็กหญิงศิรดา  เสือขำ
30. เด็กหญิงศิรดา  พันธุ์เกตุ
31. เด็กชายศุภวุฒิ  สาคร
32. เด็กชายสรอรรถ  เอี่ยมแสง
33. เด็กชายสาทิศ  จันทร์แสงน้อย
34. เด็กชายสิทธิชัย  จงถาวร
35. เด็กหญิงสุชาดา  แหลมคม
36. เด็กชายอนันต์  ขจรศิริ
37. เด็กชายอำนาจ  ขจรศิริ
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขำแก้ว
39. เด็กหญิงเขมณัฏฐ์   คุณวัฒน์ภานิช
 
1. นางนงนภัส  ไชยชนะ
2. นางยุพิน  คำชื่น
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุพร  นามพันธ์
2. เด็กหญิงชลดา  อริยะดิษฐ์
3. เด็กหญิงพักตร์ธนวันต์  สมบูรณ์
4. เด็กชายรณชัย  อริยะดิษฐ์
5. เด็กหญิงรัตติกาล  บุญเพ็ง
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พลเดชา
 
1. นางณภัทรารัตน์  ทองภู่
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลดา  อริยะดิษฐ์
2. เด็กหญิงพักตร์ธนวันต์  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงยศวดี  ชั้นสกุลณี
4. เด็กหญิงรัตติกาล  บุญเพ็ง
5. เด็กหญิงสุทธิกานต์  จันทรี
 
1. นางณภัทรารัตน์  ทองภู่
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกกร  อัยรักษ์
2. นายฐณัชชา  ประสมบุญ
3. นายทยากร  แสงอรุณ
4. นายนัฐพงษ์  ดวงมณี
5. นางสาวบรรจงพร  อนุมาตร
6. นางสาวปนัดดา  จงเทพ
7. นางสาวปัทมา  สีนายกอง
8. นางสาวพัชรี  สุุวรรณศรี
9. นางสาวสุวนันท์  ศรีแสน
10. นางสาวเบญจมาพร  อินทร์จ่าย
 
1. นางสาวกัญญาภัค  พัศศรษ์
2. นางสาวนิชชิมา  ทนศิริ
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.8 ทอง 4 1. นางสาวจันทิมา  เกษศิริ
2. นายนนทการ  บุญวงษ์
3. นางสาวสุภา  ไชโย
 
1. นายชัยสิทธิ์   เครื่อสวน
2. นางสาวณัชพร  บุปผาชาติ
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงดาริกา  หล้าหมอก
2. เด็กหญิงนันทัชพร  นาคประสิทธิ์
 
1. นายธรรมรัตน์  ธรรมขันธ์
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญานัฐ  คลองผลทวี
2. นางสาวภาวิณี  แววศรี
 
1. นายธรรมรัตน์  ธรรมขันธ์
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายก้องพิภพ  จันทร์เลิศฟ้า
2. เด็กชายวชิรวิทย์  เสมือนโพธิ์
 
1. นางสาวอลิษา  ผลสมหวัง
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนิติ  เจริญมนต์
2. นายอิทธิพล  โพธิ์โต
 
1. นางสาวอลิษา  ผลสมหวัง
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงกชกร  พงษ์ภมร
2. เด็กหญิงพัชรี  สุวรรณกูฏ
 
1. นางสาวอลิษา  ผลสมหวัง
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกอบเดช  เพ็งเจริญ
2. เด็กชายณัฐทภัทร  อ่อนใส
 
1. นายศรายุทธ  เมืองคำ
2. นางสาวจารุวรรณ  เกตุถาวร
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชาลิสา  คำเส็ง
2. เด็กชายทัศนพล  สอนดี
 
1. นายปริวรรษ  วงค์แสงคำ
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวจุฑามาศ  เกษศิริ
2. นางสาวฐาปนีย์  อุไรวงษ์
 
1. นายปริวรรษ  วงค์แสงคำ
 
43 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมาติกา  สมศรี
2. เด็กหญิงสุชาดา  บุตรด้วง
3. เด็กหญิงเพียงตะวัน  สมเย็น
 
1. นายศรายุทธ  เมืองคำ
2. นายธรรมรัตน์  ธรรมขันธ์
 
44 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปัญชญานันท์  ทองด้วง
2. นางสาวปาริชาติ  ฉุยฉาย
3. นางสาวศิราวัน  บัวบาน
 
1. นายศรายุทธ  เมืองคำ
2. นายธรรมรัตน์  ธรรมขันธ์
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตลดา  ไพบูลย์
2. นางสาวธนภรณ์  เหล่าชัย
 
1. นายปริวรรษ  วงค์แสงคำ
 
46 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติภพ  แก้วน้อย
2. นางสาวรัฎฐดา  เรืองด้วง
3. นางสาววริศรา  เสสูงเนิน
 
1. นายธีระวุฒิ  ไชยสมบัติ
2. นายพงษ์ศักดิ์  แดงตุ้ย
 
47 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกวิน  พรหมศรี
2. เด็กชายพิรภพ  ชิดเชื้อ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ส่วนเสน่ห์
 
1. นายธีระวุฒิ  ไชยสมบัติ
2. นางสาวอลิษา  ผลสมหวัง
 
48 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  บุตระ
2. นางสาวณัฐกมล  โพธิ์ศรี
3. นางสาววันวิสาข์  ศรีเสวก
 
1. นางธัญวรัตน์  บุญสอน
2. นายพงษ์ศักดิ์  แดงตุ้ย
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงนวลปรียา  พันธมาศ
2. เด็กหญิงมุทิตา  หว้าเกรียงไกร
3. เด็กหญิงสโรชา  สนิทราษฎร์
 
1. นางสาวกิตติยา  อัปการัตน์
2. นายพงษ์ศักดิ์  แดงตุ้ย
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง 7 1. นางสาวกนกกร  แย้มศรี
2. นางสาวสุชาวดี  บันลือเขตต์
3. นางสาวสุภัค  ปัญญาชัยวงค์
 
1. นายอัมรินทร์  เตยศรี
2. นางสาวกิตติยา  อัปการัตน์
 
51 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญเทียม
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ธีระโรจน์
3. เด็กหญิงศุภธิดา  คำจร
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แดงตุ้ย
2. นางธัญวรัตน์  บุญสอน
 
52 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววริศรา  สิงหกุล
2. นางสาวสุชานันท์  นิตย์วรรณ
3. นางสาวอินทิราพร  สวัสดิ์วิเชียร
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แดงตุ้ย
2. นางธัญวรัตน์  บุญสอน
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอนุษรา  ภูมิชนะกิจ
2. เด็กหญิงเบญจพร  ธรรมจักรจินดา
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขจรศิริ
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  พิชิต
2. นางสาวจารุวรรณ  เกตุถาวร
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรรยาพร  พรมจารี
2. เด็กชายนโรดม  ไม้แก่น
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์  ยืดยาว
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  พิชิต
2. นางสาวกุลวดี  พงษ์ชีพ
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐกิตติ์  ดีใจ
2. นางสาวธมลวรรณ  ภู่พันธ์
3. นางสาวรักชนก  ทองประมูล
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  พิชิต
2. นางสาวอลิษา  ผลสมหวัง