สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟฯ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณิชา  สามคำ
 
1. นางจุไรรัตน์  แจ้งสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวอนุธิดา  บุญปลูก
 
1. นางสาวณภัทรลดา  คำสุนันท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงดวงหทัย  กล่อมแก้ว
 
1. นางจุไรรัตน์  แจ้งสุข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 78.5 เงิน 4 1. นางสาวภาสินี  สงวนตระกูล
 
1. นางสาวณภัทรลดา  คำสุนันท์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุพิชญา  พุ่มนวม
 
1. นางรุ่งนภา  หาญคุณตุละ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนจิรา  ออมทรัพย์
 
1. นางรุ่งนภา  หาญคุณตุละ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 58.6 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แต้มพงษ์
2. เด็กหญิงปรียนันท์    เผือกขวัญนาค
3. เด็กหญิงรินทร์ธิดา  แดงทองดี
 
1. นางจุไรรัตน์  แจ้งสุข
2. นางรุ่งนภา  หาญคุณตุละ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 11 1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีโสภณ
2. นางสาวพัชญานันท์  ปัตตะนี
3. นางสาวอาภัสรา  บุญธูป
 
1. นางสาวณภัทรลดา  คำสุนันท์
2. นางจุไรรัตน์  แจ้งสุข
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ปฏิสังข์
2. เด็กหญิงมัณฑิตา  กี่สุ้น
 
1. นางรุ่งนภา  หาญคุณตุละ
2. นางจุไรรัตน์  แจ้งสุข
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวปวรวรรณ  อินทร์ทอง
2. นางสาวอัจริยา  พรมมิ
 
1. นางรุ่งนภา  หาญคุณตุละ
2. นางสาวณภัทรลดา  คำสุนันท์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธมลพรรณ  คุ้มครอง
2. เด็กหญิงพิมพ์นรี  โชควัฒนะกุล
 
1. นายชญานิิน  วิบูลย์อรรถ
2. นางจุไรรัตน์  แจ้งสุข
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 72.5 เงิน 8 1. นางสาววารียา  ประทุมขัน
 
1. นายชญานิน  วิบูลย์อรรถ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงอรนลิน  โถน้อย
 
1. นายประพันธ์พงษ์  สามารถ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจิณณพิชญ์  ธีรชัยไพศาล
 
1. นายประพันธ์พงษ์  สามารถ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 10 1. นางสาววราภรณ์   ศรีพละธรรม
 
1. นางสาวเตือนใจ  มะลิวัลย์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ  ปล้องทัพไทย
2. เด็กหญิงปิณฑิรา  นามบุดดา
 
1. นายณัฐวุฒิ  พาหา
2. นางสุวรรณา  ตั้งแก้ว
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวโชติกา  อยู่แจ่ม
 
1. นางสุวรรณา  ตั้งแก้ว
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อรุณสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนวพร  รอดรู้ผิด
3. เด็กหญิงปาณิสรา  หน่อใหม่
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ใสพรม
2. นางสาวธมลพรรณ  เรณูร่วง
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 10 1. นางสาวณัฐพร  พยุงผล
2. นางสาววราภรณ์  ศรีพละธรรม
3. นางสาวอริสา  จิระบวร
 
1. นางสาวสุจิตรา  นิลรังษี
2. นายชญานิน  วิบูลย์อรรถ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนภรณ์  จิรเมธาจารย์
2. เด็กหญิงศศิชา  อนุภาพอุดม
3. เด็กหญิงอันดามัน  ธารากิจ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ใสพรม
2. นางสาวธมลพรรณ  เรณูร่วง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.2 ทอง 7 1. นางสาวกวินธิดา  ผลกาจ
2. นางสาววชิราภรณ์  ศรีชาทุม
3. นางสาวอนัญญา  ยมพงษ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  นิลรังษี
2. นายชญานิน  วิบูลย์อรรถ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงธนัชพร  จันทร์ฉาย
2. เด็กหญิงพิมพ์พันธ์  รองสวัสดิ์
 
1. นางสาวอรนงค์  สัญญาลักษ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ใสพรม
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงนวสิริ  สุขเจริิญ
2. เด็กหญิงสิตานันท์  พูลศรี
 
1. นางสาวอรนงค์  สัญญาลักษ์
2. นางสาวธมลพรรณ  เรณูร่วง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71.2 เงิน 9 1. เด็กหญิงดาราพิศุทธิ์  อดุลย์กิติรัตน์
2. เด็กหญิงมณฑิตา  กี่สุ้น
 
1. นางสาวทิพรดา  สว่างไพร
2. นางชไมพร  โสตถิธรรมรักษ์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 55.6 เข้าร่วม 13 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ประภาสะวัต
2. นางสาวศิริรัตน์  วงศ์ก่อ
 
1. นางสาวนาฎอนงค์  คายสุก
2. นางชไมพร  โสตถิธรรมรักษ์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 74.1 เงิน 6 1. เด็กหญิงรักษิกา  หุนติราช
 
1. Mr.Motale Esene  Ekole
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 62.32 ทองแดง 6 1. นางสาวทักศอร  ศิลขันธ์
 
1. MissGlory Nweyah  Dango
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เนื่องจำนงค์
 
1. Mr.Fredrick  Kigemuzi
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.16 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญดา  เงินศรี
 
1. Mr.Jason  Smyth
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ศุภพัฒน์
 
1. Mr.Christopher Dela  Cruz
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอาณาพร  จิตต์ทรัพย์
 
1. Mr.Ian  Scholan
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิวรินทร์  พงศกรพฤฒิกุล
2. เด็กหญิงสัจจพร  ยมหา
 
1. MissMo  Qinglin
2. MissXu  Huamei
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติญา  หิรัญณรงค์ชัย
2. นางสาวนันทิตา  ธุระกิจ
 
1. MissLi  Zheng
2. นางสาวธนัตพร  เมฆอรุณ
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 71.66 เงิน 7 1. นางสาวชนัญชิดา  หม้อศรีใจ
2. นางสาวนันทภรณ์  ศรีสัจจา
3. นางสาวรัชนีวรรณ  ขวาขันธ์
4. นางสาวรัตนมณี  เก็บเพชร
5. นางสาววรัญญา  เพียรงาม
 
1. MissLi  Zheng
2. นางสาวธนัตพร  เมฆอรุณ
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกฤติมา  โสอุบล
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  เกิดดี
 
1. นางพิมณภา  ธุระกิจ
2. นางอัษณี  สำเร็จ
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นางสาวภัทริกา  ธาราวรรณ
 
1. นางพิมณภา  ธุระกิจ
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิตรานุช  นวลสาลี
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  รัชตะธรรมนิตย์
3. เด็กหญิงธาราริน  กลิ่นดิษฐ
 
1. นางสาวนิภาภัทร  ปริยายสุทธิ
2. นางสาวณภัทรลดา  คำสุนันท์
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63.4 ทองแดง 9 1. นางสาวนิสากร  เนียมแตง
2. นางสาวนิสารัตน์  เนียมแตง
3. นางสาวสุรัญชนา  พืชพันธุ์
 
1. นางสาวณภัทรลดา  คำสุนันท์
2. นางสาวนิภาภัทร  ปริยายสุทธิ
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวชัชชาภรณ์  รัตนอุบล
2. นางสาวสโรชา  สุดเส็งพันธุ์
 
1. นางสาวสิรินภา  เฮือนทา
2. นางสาวภัทราภรณ์  เนินฉาย
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงชิดชนก  เทียมราช
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ยั่งยืนกิจการ
 
1. นางภาวินี  วัฒนภินันท์ชัย
2. นายอรุณ  คชพลาย
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ศรียา
2. เด็กหญิงพชรพรรณ  ไพโรจน์
 
1. นางภาวินี  วัฒนภินันท์ชัย
2. นายอรุณ  คชพลาย
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิรประภา  อ่อนสองชั้น
2. เด็กหญิงสุชาวลี  คำไวย์
 
1. นางภาวินี  วัฒนภินันท์ชัย
2. นายอรุณ  คชพลาย
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐรุจา  คะปัญญา
2. นางสาวพัชรพร  ไทยเจริญ
 
1. นางสาวสิรินภา  เฮือนทา
2. นางสาวภัทราภรณ์  เนินฉาย
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 7 1. นางสาวฐิตารีย์  โยมา
2. นางสาวธัญลักษณ์  กิตติชลสกุล
 
1. นางสาวสิรินภา  เฮือนทา
2. นางสาวภัทราภรณ์  เนินฉาย
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภาขวัญ  จีนหลง
2. นางสาวรัตนาวดี  โด่งดัง
3. นางสาวศศธร  สงวนดี
4. นางสาวสาธินี  สารวุฒิ
5. นางสาวสิรินมาศ  พันธ์โบ
6. นางสาวเอมอร  บุญชู
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เกื้อกูลราษฎร์
2. นางสมยศ  สกุลวงษ์
3. นางสาวนิตยา  ธรรมถาวร