สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟฯ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 58.6 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แต้มพงษ์
2. เด็กหญิงปรียนันท์    เผือกขวัญนาค
3. เด็กหญิงรินทร์ธิดา  แดงทองดี
 
1. นางจุไรรัตน์  แจ้งสุข
2. นางรุ่งนภา  หาญคุณตุละ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 11 1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีโสภณ
2. นางสาวพัชญานันท์  ปัตตะนี
3. นางสาวอาภัสรา  บุญธูป
 
1. นางสาวณภัทรลดา  คำสุนันท์
2. นางจุไรรัตน์  แจ้งสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวปวรวรรณ  อินทร์ทอง
2. นางสาวอัจริยา  พรมมิ
 
1. นางรุ่งนภา  หาญคุณตุละ
2. นางสาวณภัทรลดา  คำสุนันท์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงอรนลิน  โถน้อย
 
1. นายประพันธ์พงษ์  สามารถ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจิณณพิชญ์  ธีรชัยไพศาล
 
1. นายประพันธ์พงษ์  สามารถ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 10 1. นางสาววราภรณ์   ศรีพละธรรม
 
1. นางสาวเตือนใจ  มะลิวัลย์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวโชติกา  อยู่แจ่ม
 
1. นางสุวรรณา  ตั้งแก้ว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 55.6 เข้าร่วม 13 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ประภาสะวัต
2. นางสาวศิริรัตน์  วงศ์ก่อ
 
1. นางสาวนาฎอนงค์  คายสุก
2. นางชไมพร  โสตถิธรรมรักษ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกฤติมา  โสอุบล
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  เกิดดี
 
1. นางพิมณภา  ธุระกิจ
2. นางอัษณี  สำเร็จ