สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟฯ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณิชา  สามคำ
 
1. นางจุไรรัตน์  แจ้งสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวอนุธิดา  บุญปลูก
 
1. นางสาวณภัทรลดา  คำสุนันท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงธมลพรรณ  คุ้มครอง
2. เด็กหญิงพิมพ์นรี  โชควัฒนะกุล
 
1. นายชญานิิน  วิบูลย์อรรถ
2. นางจุไรรัตน์  แจ้งสุข
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ  ปล้องทัพไทย
2. เด็กหญิงปิณฑิรา  นามบุดดา
 
1. นายณัฐวุฒิ  พาหา
2. นางสุวรรณา  ตั้งแก้ว
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 10 1. นางสาวณัฐพร  พยุงผล
2. นางสาววราภรณ์  ศรีพละธรรม
3. นางสาวอริสา  จิระบวร
 
1. นางสาวสุจิตรา  นิลรังษี
2. นายชญานิน  วิบูลย์อรรถ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 62.32 ทองแดง 6 1. นางสาวทักศอร  ศิลขันธ์
 
1. MissGlory Nweyah  Dango
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นางสาวภัทริกา  ธาราวรรณ
 
1. นางพิมณภา  ธุระกิจ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิตรานุช  นวลสาลี
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  รัชตะธรรมนิตย์
3. เด็กหญิงธาราริน  กลิ่นดิษฐ
 
1. นางสาวนิภาภัทร  ปริยายสุทธิ
2. นางสาวณภัทรลดา  คำสุนันท์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63.4 ทองแดง 9 1. นางสาวนิสากร  เนียมแตง
2. นางสาวนิสารัตน์  เนียมแตง
3. นางสาวสุรัญชนา  พืชพันธุ์
 
1. นางสาวณภัทรลดา  คำสุนันท์
2. นางสาวนิภาภัทร  ปริยายสุทธิ