สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟฯ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงดวงหทัย  กล่อมแก้ว
 
1. นางจุไรรัตน์  แจ้งสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 78.5 เงิน 4 1. นางสาวภาสินี  สงวนตระกูล
 
1. นางสาวณภัทรลดา  คำสุนันท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ปฏิสังข์
2. เด็กหญิงมัณฑิตา  กี่สุ้น
 
1. นางรุ่งนภา  หาญคุณตุละ
2. นางจุไรรัตน์  แจ้งสุข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 72.5 เงิน 8 1. นางสาววารียา  ประทุมขัน
 
1. นายชญานิน  วิบูลย์อรรถ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงนวสิริ  สุขเจริิญ
2. เด็กหญิงสิตานันท์  พูลศรี
 
1. นางสาวอรนงค์  สัญญาลักษ์
2. นางสาวธมลพรรณ  เรณูร่วง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71.2 เงิน 9 1. เด็กหญิงดาราพิศุทธิ์  อดุลย์กิติรัตน์
2. เด็กหญิงมณฑิตา  กี่สุ้น
 
1. นางสาวทิพรดา  สว่างไพร
2. นางชไมพร  โสตถิธรรมรักษ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 74.1 เงิน 6 1. เด็กหญิงรักษิกา  หุนติราช
 
1. Mr.Motale Esene  Ekole
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เนื่องจำนงค์
 
1. Mr.Fredrick  Kigemuzi
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ศุภพัฒน์
 
1. Mr.Christopher Dela  Cruz
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 71.66 เงิน 7 1. นางสาวชนัญชิดา  หม้อศรีใจ
2. นางสาวนันทภรณ์  ศรีสัจจา
3. นางสาวรัชนีวรรณ  ขวาขันธ์
4. นางสาวรัตนมณี  เก็บเพชร
5. นางสาววรัญญา  เพียรงาม
 
1. MissLi  Zheng
2. นางสาวธนัตพร  เมฆอรุณ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ศรียา
2. เด็กหญิงพชรพรรณ  ไพโรจน์
 
1. นางภาวินี  วัฒนภินันท์ชัย
2. นายอรุณ  คชพลาย