สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟฯ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุพิชญา  พุ่มนวม
 
1. นางรุ่งนภา  หาญคุณตุละ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนจิรา  ออมทรัพย์
 
1. นางรุ่งนภา  หาญคุณตุละ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อรุณสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนวพร  รอดรู้ผิด
3. เด็กหญิงปาณิสรา  หน่อใหม่
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ใสพรม
2. นางสาวธมลพรรณ  เรณูร่วง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนภรณ์  จิรเมธาจารย์
2. เด็กหญิงศศิชา  อนุภาพอุดม
3. เด็กหญิงอันดามัน  ธารากิจ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ใสพรม
2. นางสาวธมลพรรณ  เรณูร่วง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.2 ทอง 7 1. นางสาวกวินธิดา  ผลกาจ
2. นางสาววชิราภรณ์  ศรีชาทุม
3. นางสาวอนัญญา  ยมพงษ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  นิลรังษี
2. นายชญานิน  วิบูลย์อรรถ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงธนัชพร  จันทร์ฉาย
2. เด็กหญิงพิมพ์พันธ์  รองสวัสดิ์
 
1. นางสาวอรนงค์  สัญญาลักษ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ใสพรม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.16 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญดา  เงินศรี
 
1. Mr.Jason  Smyth
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอาณาพร  จิตต์ทรัพย์
 
1. Mr.Ian  Scholan
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิวรินทร์  พงศกรพฤฒิกุล
2. เด็กหญิงสัจจพร  ยมหา
 
1. MissMo  Qinglin
2. MissXu  Huamei
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติญา  หิรัญณรงค์ชัย
2. นางสาวนันทิตา  ธุระกิจ
 
1. MissLi  Zheng
2. นางสาวธนัตพร  เมฆอรุณ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวชัชชาภรณ์  รัตนอุบล
2. นางสาวสโรชา  สุดเส็งพันธุ์
 
1. นางสาวสิรินภา  เฮือนทา
2. นางสาวภัทราภรณ์  เนินฉาย
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงชิดชนก  เทียมราช
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ยั่งยืนกิจการ
 
1. นางภาวินี  วัฒนภินันท์ชัย
2. นายอรุณ  คชพลาย
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิรประภา  อ่อนสองชั้น
2. เด็กหญิงสุชาวลี  คำไวย์
 
1. นางภาวินี  วัฒนภินันท์ชัย
2. นายอรุณ  คชพลาย
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐรุจา  คะปัญญา
2. นางสาวพัชรพร  ไทยเจริญ
 
1. นางสาวสิรินภา  เฮือนทา
2. นางสาวภัทราภรณ์  เนินฉาย
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 7 1. นางสาวฐิตารีย์  โยมา
2. นางสาวธัญลักษณ์  กิตติชลสกุล
 
1. นางสาวสิรินภา  เฮือนทา
2. นางสาวภัทราภรณ์  เนินฉาย
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภาขวัญ  จีนหลง
2. นางสาวรัตนาวดี  โด่งดัง
3. นางสาวศศธร  สงวนดี
4. นางสาวสาธินี  สารวุฒิ
5. นางสาวสิรินมาศ  พันธ์โบ
6. นางสาวเอมอร  บุญชู
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เกื้อกูลราษฎร์
2. นางสมยศ  สกุลวงษ์
3. นางสาวนิตยา  ธรรมถาวร